Výmaz z rejstříku trestů (zahlazení odsouzení)

výmaz z rejstříku trestů

S nutností předložit výpis z rejstříku trestů se setká téměř každý, kdo se uchází o práci. Každý, kdo má v rejstříku trestů záznam, má situaci na trhu práce značně ztíženou. V článku se podíváme, kdy dochází k automatickému výmazu z rejstříku trestů a naopak kdy je třeba podat žádost o výmaz. Navíc jsou rozdíly u podmíněných trestů a nepodmíněných. Jak dlouho výmaz z rejstříku trvá? A kdy můžete žádat o zahlazení odsouzení?

Co je Rejstřík trestů

Nejprve se podíváme, co to ten Rejstřík trestů vlastně je. Podle názvu se nabízí, že se jedná o jakýsi seznam. To však není tak úplně pravdou, ve skutečnosti je Rejstřík trestů organizační složkou státu, která eviduje osoby pravomocně odsouzené v trestním řízení a s nimi spojené skutečnosti. Odsouzený tak nemá zápis v rejstříku trestů, jak se často uvádí, nýbrž v evidenci Rejstříku trestů.

Výpis z evidence Rejstříku trestů

Výpis z evidence Rejstříku trestů si může obstarat osoba, které se evidence týká, případně soudy a veřejné orgány pro potřeby přestupkového řízení. Orgány činné v trestním řízení mají k dispozici nikoliv výpis, ale opis z evidence Rejstříku trestů, který obsahuje veškeré údaje o průběhu výkonu trestu apod.

Suma sumárum, jakýkoliv spáchaný trestný čin a podrobnosti o něm se objeví v evidenci Rejstříku trestů. Vzhledem k tomu, že výpis z této evidence je vyžadován většinou zaměstnavatelů, pachatel má na trhu práce velmi omezené možnosti.

Zápis v evidenci Rejstříku trestů však není navždy, pojďme se tedy podívat, za jakých okolností se jej lze zbavit.

Zahlazení odsouzení (výmaz z rejstříku trestů)

Výmaz z rejstříku trestů se odborně nazývá zahlazení odsouzení. Trestní zákoník uvádí, za jakých okolností lze záznam v evidenci Rejstříku trestů vymazat. Jiná pravidla platí u zahlazení podmíněných trestu (tj. bez nástupu do vězení) a jiná u nepodmíněných trestů.

Zahlazení podmíněného trestu

Podmíněný trest znamená, že je pachatel méně závažného trestného činu sice odsouzen k trestu odnětí svobody, ale jeho výkon se na určitou dobu odloží. Pokud po tuto zkušební dobu vede pachatel řádný život, případně splní soudem uložené podmínky, nemusí již do věznice nastupovat.

K zahlazení podmíněného trestu dochází právě po úspěšném splnění podmínky (řádný život ve zkušební době). Pokud se pachatel po stanovenou dobu osvědčil, je jeho trest zahlazen a v evidenci Rejstříku trestů figurovat nebude. O tom, zda se podmíněně odsouzený osvědčil, či nikoliv, rozhodne automaticky soud, přičemž na to má lhůtu jednoho roku od konce podmínky.

Jakmile usnesení o osvědčení nabude právní moci, dojde k zahlazení odsouzení a na pachatele se hledí, jako by nikdy nebyl trestán. Zde tedy nastane automatický výmaz z rejstříku trestů a není nutné podávat žádnou žádost o zahlazení trestu.

Zahlazení u trestu obecně prospěšných prací a trestu zákazu činnosti

Rovněž je-li pachateli udělen trest obecně prospěšných prací nebo zákazu činnosti, hledí se na něj jako by nebyl souzen v momentě, kdy je trest vykonán. Obdobně jako v případě podmíněného trestu tak k zahlazení odsouzení dojde automaticky.

Zahlazení nepodmíněného trestu

Základní podmínkou pro zahlazení odsouzení u nepodmíněného trestu je, že pachatel vedl po určitou dobu řádný život. Časový úsek, po který musí pachatel nepřetržitě řádně žít, se liší v závislosti na závažnosti jeho prohřešku, respektive délce uděleného trestu. Přesné časové vymezení je obsaženo v ust. § 105 trestního zákoníku.

„U trestů odnětí svobody musí pachatel trestného činu vést řádný život minimálně tři roky (u trestů v délce do jednoho roku), maximálně pak patnáct let (u výjimečného trestu). Často se stává, že je odsouzený pachatel po určité době z věznice podmínečně propuštěn. V takovém případě je pro určení lhůty pro zahlazení odsouzení důležitý skutečně odsezený trest.“

 

Mgr. Petr Dvořák, advokát

www.dvorak-legal.cz


Řešíte aktuálně nějaký právní problém?

VLOŽIT DOTAZ

U nejméně závažných trestných činů lze místo trestu odnětí svobody udělit tzv. alternativní trest.

Za alternativní tresty se považuje:

  • trest domácího vězení,
  • trest propadnutí majetku,
  • trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,
  • trest zákazu pobytu,
  • trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,
  • peněžitý trest.

Odsouzení k těmto trestům mohou požádat o výmaz záznamu z evidence Rejstříku trestů po jednom roce od vykonání uloženého trestu (pakliže po tuto dobu vedli řádný život).

Řádný život

A co je tedy ten řádný život, který je alfou omegou zahlazení odsouzení? Zákon tento pojem nijak nedefinuje a konečné vyhodnocení bude vždy na uvážení soudu. Je však zřejmé, že pod řádný život spadá chování a jednání v souladu se zákonem a morálními pravidly, plnění zákonem uložených povinností apod.

Kdy nelze trest zahladit

Dříve či později lze zahladit praktický jakýkoliv trest. K zahlazení odsouzení nemůže dojít pouze tehdy, kdy je vedle trestu uloženo také ochranné opatření, které ještě nebylo ukončeno. Mezi ochranná opatření patří například ochranná léčba, zabezpečovací detence či zabrání a propadnutí věci.

Pokud si tedy pachatel odsedí trest odnětí svobody a je propuštěn na svobodu, avšak současně mu bylo vedle trestu uloženo také ochranné léčení, nemůže dojít k zahlazení trestu dříve, než toto ochranné opatření vykoná.

Vzor žádosti o vymazání rejstříku trestů

Jak již bylo uvedeno, automatický výmaz z rejstříku trestů (tedy samozřejmě výmazu záznamu z evidence Rejstříku trestů) nastane jen v určitých případech (při podmíněném odsouzení, případně po vykonání trestu obecně prospěšných prací či zákazu činnosti). V ostatních případech je vyžadována aktivita pachatele, a to ve formě podání žádosti o zahlazení odsouzení.

Kde požádat o výmaz z rejstříku trestů?

Žádost o výmaz z rejstříku trestů se podává k okresnímu soudu dle bydliště žadatele a musí obsahovat přesné identifikační údaje jak žadatele, tak soudu. Dále by měl být v žádosti specifikován trestný čin, o jehož zahlazení žádáme, včetně čísla jednacího daného trestního řízení, a datum vykonání uloženého trestu.

Cena podání není stanovena, to znamená, že žádost o zahlazení odsouzení se podává bezplatně.

Kdy lze požádat o výmaz z rejstříku trestů?

Žádost o zahlazení odsouzení podávejte po splnění výše uvedených podmínek, tedy po uplynutí zákonem stanovené lhůty. Předtím je sice možné žádost rovněž podat, ale soud této předčasné žádosti vyhoví jen ve velmi ojedinělých případech.

Pokud bylo pachateli trestného činu uloženo více trestů vedle sebe, lze celé odsouzení zahladit až po uplynutí lhůty pro zahlazení trestu, která je nejdelší.

Jak dlouho trvá výmaz z rejstříku trestů

O podané žádosti soud rozhodne dle jeho vytíženosti. Poté, co soud rozhodne a rozhodnutí nabude právní moci, je informace předána Rejstříků trestů, v jehož evidenci se změna projeví. Tento proces (od podání žádosti do skutečného výmazu) může trvat i několik měsíců.

Účinky zahlazení

Ať už je odsouzení zahlazeno na žádost či automaticky, má identický efekt – na pachatele se hledí, jako by nebyl nikdy souzen.

To znamená, že údaj o trestném činu nebude ve výpisu z evidence Rejstříku trestů uveden.

Že došlo k zahlazení odsouzení, bude patrné pouze v opisu z evidence Rejstříku trestů, ke kterému však mají přístup pouze orgány činné v trestním řízení, a to jen v zákonem vymezených případech.

Po úspěšném zahlazení odsouzení tak pachateli odpadne největší překážka při hledání práce, neboť v jeho výpisu z evidence Rejstříku trestů nebude žádný záznam.

4.8/5 - hodnocení čtenářů