Uzavírání smluv elektronicky: co se mění novelou zákoníku práce?

Uzavírání smluv elektronicky

Připravovaná novela zákoníku práce (zákon č. 281/2023 Sb.) přináší několik změn. Mezi nimi nově upravuje možnost uzavírání pracovních smluv elektronicky a také jejich změnu nebo zánik. Netýká se to jen pracovních smluv, ale i tzv. dohodářů. Tedy těch, kteří uzavírají dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.

Větší část změn je účinná již od 1. 10. 2023. Zbylá část (především nárok na dovolenou pro dohodáře) začala platit od začátku roku 2024.

Novela zákoníku práce se snaží reflektovat moderní dobu a nově umožňuje uzavírání smluv elektronicky. Dojde ke zrychlení a zefektivnění uzavírání a doručování dokumentů. Co to ale znamená?

Uzavírání pracovních smluv a dohod elektronicky

Pracovní smlouva nebo dohoda (DPP, DPČ), kterou chtějí zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřít, může být doručena elektronicky. A to buď pomocí sítě nebo služeb elektronických komunikací. Velmi zjednodušeně to znamená, že smlouvu můžete uzavřít i přes WhatsApp.

Dokument může být doručen na elektronickou adresu zaměstnance. Tato elektronická adresa ovšem nemůže být v dispozici zaměstnavatele. To znamená, že se nemůže jednat o pracovní e-mail.

Zaměstnanec musí udělit souhlas s doručováním na jeho elektronickou adresu, kterou musí sdělit zaměstnavateli.

Jedná se pouze o usnadnění komunikace mezi stranami. Uzavírání smluv a doručování dokumentů elektronicky nenahrazuje, ale pouze rozšiřuje možnosti, jakými je možné doručovat.

Vedle elektronického doručování stále stojí doručování osobní nebo pomocí poštovních služeb. Zaměstnavatel si tedy může vybrat, kterou možnost zvolí.

A co podpis smlouvy?

V tomto případě postačí tzv. prostý elektronický podpis. To znamená, že nutně nepotřebujete mít ověřený elektronický podpis. Dostačující je například sken vašeho podpisu nebo potvrzení e-mailem.

Sken podpisu nebo potvrzení e-mailem

Pokud vám zaměstnavatel zašle dokument jako např. dohodu o provedení práce, kterou se s ním chystáte uzavřít. Dokument si vytisknete, podepíšete a naskenujete jej zaměstnavateli nazpět.

Postačí ale i druhá varianta, kdy na návrh dokumentu, který vám zaměstnavatel zašle, odpovíte souhlasnou odpovědí zpět.

Samozřejmě můžete využít i jinou formu elektronického podpisu. V dnešního době již existuje plno webových stránek nebo aplikací, které vám s vaším elektronickým podpisem pomohou nebo kde si jej můžete vytvořit.

Odstoupení od smlouvy

Novinkou je i odstoupení od pracovní smlouvy nebo dohody. Pokud uzavřete pracovní smlouvu nebo dohodu elektronicky, máte právo od ní odstoupit, a to do 7 dnů od dodání na elektronickou adresu.

Toto je možné učinit pouze v případě, pokud ještě nebylo započato s prací. V opačném případě by odstoupení od smlouvy nebylo možné.

Doručení do vlastních rukou

Doručení do vlastních rukou bude možné také provádět elektronickou formou, ale pouze za předpokladu, že s tím bude zaměstnanec souhlasit a poskytne elektronickou adresu k doručování.

Zaměstnavatel musí opatřit dokument uznávaným elektronickým podpisem. Doručeno je v momentě, kdy zaměstnanec potvrdí převzetí nebo uplynutím 15 dnů. I v této situaci platí, že zaměstnanci stačí k potvrzení prostý elektronický podpis.

V případě nesouhlasu zaměstnance s doručováním do vlastních rukou elektronicky, bude zaměstnavatel povinen zasílat všechny dokumenty osobně nebo poštou (nelze-li doručit osobně).

Datová schránka

Pokud má zaměstnanec zřízenou datovou schránku, je možné doručovat dokumenty i do ní. Je-li doručováno do datové schránky, od zaměstnance se již nevyžaduje žádné potvrzení převzetí. Ani není potřeba žádného souhlasu zaměstnance.

Doručeno je dnem, kdy se zaměstnanec přihlásí do své datové schránky nebo uplynutím 10 dnů.

Doposud platilo, že pokud nelze doručit osobně, může zaměstnavatel využít poštovní služby jako sekundární možnost. Nyní novela zákoníku práce staví elektronické doručování na roveň doručování osobně. Zaměstnavatel si tedy může vybrat, čemu dá přednost.