Organizujete společenskou akci, na kterou zajišťujete zábavu? Nebo pořádáte koncert? Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí licence upraví vaše vztahy s výkonnými umělci. Co by měla smlouva obsahovat a jak ji připravit, aby zahrnula důležité práva a povinnosti stran?

Kdo jsou výkonní umělci

Herce, zpěváky, hudebníky, tanečníky, dirigenty, sbormistry, režiséry, artisty a vlastně všechny, kdo hrají, zpívají, recitují, předvádí, nebo jinak provádí umělecká díla či lidovou kulturu, považuje autorský zákon za výkonné umělce. Výkonní umělci vytváří umělecký výkon.

Protože často jsou výkonní umělci součástí skupiny, jako je orchestr, pěvecký sbor, divadelní soubor, taneční skupina apod. zastupuje je jejich jménem a na jejich účet umělecký vedoucí tělesa. To neplatí pro sólisty, dirigenty a režiséry divadelních představení, kteří se zastupují sami.

Práva výkonných umělců

Stejně jako autoři uměleckých děl, mají i výkonní umělci osobnostní a majetková práva. Mezi základní osobnostní práva patří právo rozhodnout o zveřejnění svého uměleckého výkonu, právo na ochranu před znetvořením, zkomolením či jinou změnou svého výkonu, která by mohla poškodit jeho pověst. Sólisté, dirigenti, sbormistři, divadelní režiséři mohou rozhodnout, zda a jakým jménem má být uvedeno jejich jméno.

Do majetkových práv výkonných umělců lze zařadit právo užít svůj umělecký výkon. Pod užitím uměleckého výkonu je zařazeno právo na jeho vysílání, sdělování veřejnosti, vyrobení záznamu výkonu, jeho rozmnožení, rozšiřování rozmnoženin, jejich pronájem a půjčování.

Kromě toho, že může výkonný umělec užít svůj umělecký výkon sám, může také udělit oprávnění k jeho užití na základě smlouvy. Má právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním jeho zaznamenaného výkonu (např. podíl z prodeje CD se skladbami, které hraje). V případě, že poskytl výhradní a neomezenou licenci výrobci zvukového záznamu za jednorázovou odměnu, má právo na roční doplňkovou odměnu.

Jak má vypadat smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí licence?

Pokud chcete pozvat výkonné umělce, aby vám zahráli na svatbě, nebo zatančili na plese, měli byste s nimi uzavřít smlouvu.

Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí licence by měla obsahovat určení, kdo jsou její smluvní strany (kdo je objednatel a kdo výkonný umělec). Zatímco hlavní povinností výkonného umělce je vytvořit umělecký výkon, na kterým se s objednatelem dohodl, objednatel musí zaplatit umělci dohodnutou odměnu.

Definujte, jaký má smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí licence předmět

Ve smlouvě popište, co přesně je uměleckým výkonem, který bude výkonný umělec provádět. Např. pokud jde o divadelní představení, uveďte, o jakou hru se jedná, kdo je jejím autorem, režisérem, scénáristou apod. Jestliže organizujete koncert, měl by být přílohou smlouvy seznam skladeb.

Uveďte místo a čas, na kterém bude výkonný umělec provádět svůj výkon, délku vystoupení, počet diváků, cenu vstupenky. Čím přesněji popíšete umělecký výkon a technické a organizační požadavky na něj, tím více přejdete následujícím nedorozuměním.

Objednatel může trvat např. i na tom, aby umělec do vystoupení nezměnil svůj vzhled, umělec zase může požadovat soukromou vybavenou šatnu. Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí licence tedy může upravovat práva a povinnosti objednatele a umělce do naprostých detailů. Dejte si však pozor, abyste se nedostali do situace, kdy umělecká smlouva nebude realizovatelná.

Poskytnutí licence

Ve smlouvě umělec může objednateli poskytnout licenci k zaznamenání uměleckého výkon na zvukově obrazový záznam, užití fotografií pořízených při uměleckém výkonu, možnost umělecký výkon zpracovat či upravit, opatřit jej titulky atd. Ve smlouvě může být stanoveno, zda je objednatel povinen licenci využít. Zodpovězte si také na otázku, zda je objednatel oprávněn postoupit licenci jiné osobě či poskytnout podlicenci.

Sjednání odměny

Odměna pro umělce může být stanovena jako časová či fixní, případně jako kombinace obojího. Bude zde záležet na druhu uměleckého výkonu. Strany by si také měly dohodnout platební podmínky, zda je odměna placena v hotovosti, zda je placena záloha atd.

Další ustanovení

Důležitou součástí smlouvy je možnost sjednání odstoupení od smlouvy. Strany by si měly uvědomit, které povinnosti protistrany jsou pro ně tak zásadní, že jejich porušení má vést k zrušení celé dohody. Např. pro objednatele to bude zajisté dodržení místa a času pro provedení uměleckého výkonu ze strany umělce. Pro výkonného umělce je podstatné zejména dodržení licenčních podmínek ze strany objednatele a včasná úhrada celé sjednané odměny.

I sebelepší dohoda může být porušena, pokud zasáhne vyšší moc a dojde k nějaké neodvratitelné události. Umělec svůj výkon provádí osobně, smlouva by tedy měla řešit, jak budou strany postupovat, pokud jej nebude schopen provést např. kvůli úrazu.

Vzor smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí licence

Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí licence může vypadat různě. Při jejím sestavení vám může pomoci vzor smlouvy, ale raději bychom v tomto případě doporučili zpracování smlouvy na míru. Přece jenom se jedná o řadu ustanovení chránící autorská práva, licence, odměny, atp.

Smlouva na míru

Pokud se věnujete umění, kreativě a dalším uměleckým výkonům profesně, pak doporučujeme spíše než vzor, tak si nechat zpracovat smlouvu na míru. Ta poskytne mnohem vyšší ochranu, záruku a právní jistotu. Zejména pokud se jedná o zpoplatněné vystoupení či poskytované služby – investice několika tisíc do přípravy smlouvy na míru se vyplatí.

Získejte nezávazné nacenění pro sepsání smlouvy na míru.

NEZÁVAZNÉ NACENĚNÍ PRO SMLOUVU

3/5 - hodnocení čtenářů