Jedete na delší dobu pryč a nechcete, aby vám auto parkovalo před domem. Požádáte souseda, zda byste auto mohli zaparkovat do jeho garáže a ten s tím souhlasí. Právě vznikla smlouva o úschově movité věci. Úschovní smlouva se může týkat věcí zuživatelných a druhově určených, jako jsou peníze, cenných papírů, ale i nemovitostí. Pojďme se na ni podívat podrobněji.

Náležitosti smlouvy o úschově

Základní princip

Smlouva o úschově je upravena v § 2409 až 2414 nového občanského zákoníku (NOZ). Není pro ni předepsaná žádná forma, může být tedy uzavřena písemně, ústně či i pouhým jednáním stran. Vzor smlouvy lze najít např. zde.

Princip úschovní smlouvy je jednoduchý. Schovatel převezme do svého opatrování věc, která patří uschovateli. Opatruje ji buď podle toho, jak bylo ujednáno, nebo tak, aby na věci nevznikla škoda. To znamená, že o ni pečuje tak, jak to věc vyžaduje a jaké jsou schovatelovy možnosti. Poté, ji vrátí i s tím, co k ní přibylo.

Příklad: Svěříme kamarádovi bez další dohody kočku (kočka je sice zvíře a ne věc, ale užijí se na ni přiměřeně ustanovení, která se věcí týkají). Kamarád se o ni musí postarat tak, aby kočka nestrádala. Nemůžeme mu ale následně vyčítat, že ji nekrmil nejdražším jídlem, zvláště pokud na tom není kamarád finančně nejlíp. Pokud se kočce narodila koťata, odevzdá je kamarád spolu s kočkou při vrácení.

Vrácení věci

Jak dlouho trvá úschova? Záleží především na domluvě stran. Pokud je sjednána doba, po kterou má schovatel věc opatrovat, může ji vrátit dříve, jen pokud ji pro nějakou nepředvídatelnou okolnost nemůže bezpečně a bez vlastní škody opatrovat. Uschovatel může naopak požadovat věc kdykoliv zpět.

Pokud se tedy s kamarádem dohodnu, že mi bude hlídat kočku po dobu 2 týdnů, ale jeho dítě dostane silnou alergii, může mi kamarád kočku vrátit dříve. Pokud by ji chtěl vrátit prostě proto, že už ho nebaví kočku krmit, vrátit mi ji nemůže.

Naopak pokud se já jako uschovatel vrátím dříve z dovolené, můžu kočku chtít vrátit hned, i kdyby schovatel namítal, že k ní přilnul a chce ji ještě pár dní hlídat. To by ovšem neplatilo, kdybychom se předem dohodli, že mi bude kočku opatrovat celé dva týdny bez možnosti vrácení.

Pokud není zřejmé, jak dlouho má úschova trvat, může věc vrátit schovatel kdykoliv, stejně jako uschovatel ji může kdykoliv žádat zpět.

Užívání věci při úschově

Základní povinností schovatele je věc opatrovat. Neměl by ji tedy užívat nebo ji nechat k užívání třetí osobě. Úschovu by měl provádět především osobně, tedy neměl by věc dávat do úschovy někomu jinému bez svolení uschovatele či bez nezbytné potřeby. (Pokud dítě dostalo alergickou reakci na kočku, a uschovatel je na dovolené, je zde nezbytná potřeba dát kočku do úschovy jinému).  Pokud tak učiní, je odpovědný za všechnu škodu, která věc postihla, i kdyby se stala náhodou.

Zbavit se odpovědnosti může schovatel pouze, pokud prokáže, že by škoda postihla věc i jinak. (Např. Schovatel vezme kočku k babičce, kde kočka sní otrávené myši. Výdaje za veterináře při léčbě kočky pak hradí schovatel. Pokud by ale kočce bylo špatně z důvodu dlouhodobé chronické nemoci a schovatel předloží uschovateli o tomto zprávu od veterináře, náklady na léčbu hradit nemusí.)

Náklady na úschovu věci a odměna

Smlouva o úschově je primárně bezúplatným plněním. To znamená, že pokud si strany nesjednali za úschovu odměnu nebo nejde o obecnou zvyklost či nejde o praxi, kterou strany mezi sebou mají zavedenu, nedostane schovatel od uschovatele žádnou úplatu. Jde o jeden ze znaků, kterým se odlišuje smlouva o skladování od smlouvy o úschově. Při skladování se totiž platí skladné.

To však neznamená, že nemá schovatel právo na náhradu nákladů. Schovatel může po uschovateli požadovat náhradu nezbytných nákladů, které vynaložil na věc při jejím opatrování. U ostatních nákladů mu přísluší náhrada jako nepřikázanému jednateli.

Promlčení práv

Uschovatel má právo požadovat náhradu škodu by věci a schovatel právo na zaplacení úplaty či nákladů do tří měsíců od doby, kdy byla věc vrácena. Pokud se jedna stran obrátí na soud později, soud jí právo nepřizná, pokud druhá strana namítne, že právo bylo promlčeno.

Smlouva o úschově cenných papírů

Úschova cenných papírů je upravena zvlášť, což souvisí s jejich zvláštní povahou. Schovatel má povinnost držet cenné papíry v úschově odděleně od jiných cenných papírů a vést o nich evidenci. Cenné papíry může dát do tzv. druhotné úschovy jinému schovateli.

Může být také sjednána hromadná úschova, kdy se cenné papíry uschovávají společně s cennými papíry jiných uschovatelů. Cenné papíry v hromadné úschově pak náleží všem uschovatelům společně, ale každý z nich může jednat vůči schovateli samostatně.

Imobilizace cenných papírů znamená, že pokud uschová do hromadné úschovy cenné papíry emitent, vydá schovatel cenný papír dnem, kdy emitent předal listinu schovateli ve prospěch jejího vlastníka.

Úschova peněz při převodech nemovitostí

Kupujete byt nebo dům? Jednou z věcí, na co si dát pozor je okamžik, kdy se stanete vlastníky nemovitosti. Převod nemovitosti totiž není dokončen, pokud není zapsán do katastru nemovitostí. Objevily se případy, kdy lidi zaplatili za byt, aby následně zjistili, že předchozí majitel ho zatím v katastru převedl na třetí osobu a zmizel bůhvíkam i s penězi.

Při koupi nemovitosti tak mnoho lidí volí úschovu peněz u třetí osoby. Prodávající tak má jistotu, že kupující má finanční prostředky na nákup nemovitosti. Kupující si pak pohlídá, aby mu prodávající neutekl s penězi, pokud nebude proveden vklad do katastru.

Při větších částkách a pro to, abyste měli jistotu, že o peníze nepřijdete, můžete využít notářskou úschovu. U advokátních kanceláří zase funguje advokátní úschova. Notáři a advokáti mají zřízený speciální úschovní účet u bank. Banky z tohoto účtu nemohou strhávat pohledávky, které mají vůči notářům či advokátům. Peníze na úschovních účtech nemohou být předmětem exekuce apod.

Notářské, advokátní, případně soudní úschovy se řídí zvláštními zákony. Například smlouva o úschově listin nebo peněžních prostředků u notáře se uzavírá podle notářského řádu.

5/5 - hodnocení čtenářů