Tiché společenství je v podnikání a zejména v obchodním styku velice oblíbené. Smlouva o tiché společnosti zakládá vztah podnikatele a tzv. tichého společníka, kterým může fyzická i právnická osoba. Tichý společník pomáhá podnikateli tím, že mu poskytne určitou finanční částku. Ta je pro tichého společníka investicí, která se postupně zhodnocuje jako podíl na zisku podnikatele. Pro podnikatele to znamená záruku větší stability jeho firmy. Tichostí se v tomto případě rozumí neveřejnost investora – tedy tichého společníka ve vztahu k třetím osobám v rámci jeho podnikání. Tichý společník má z tohoto vztahu prospěch v tom, že za určitý vklad získá právo podílet se na zisku podnikatele, resp. společnosti, do které své prostředky vložil.

Smluvní vztah

Podmínky, práva a povinnosti jsou zakotveny ve smlouvě o tichém společenství, jejíž uzavření v písemné formě je povinností.

V minulosti byl tento vztah upraven obchodním zákoníkem, ovšem od 1.1.2014, kdy začal platit nový občanský zákoník (dále jen NOZ), jsou podmínky smlouvy o tiché společnosti zakotveny v jeho paragrafech 2747 až 2755. Z těchto ustanovení vyplývá, že smlouva o tichém společenství musí být uzavřena v písemné formě.

Pro oba účastníky smlouvy je prospěšné, když uzavření smlouvy svěří zkušené specializované firmě. Výhody tohoto kroku spočívají především v tom, že obě smluvní strany nemusí řešit složité formulace a mohou se vyhnout riziku případných chyb, které by mohly zavdat příčinu neplatnosti smlouvy.

Vzor smlouvy o tiché společnosti

Je sice možné použít vzor smlouvy o tichém společenství, který lze najít na internetových stránkách. Ovšem v podnikatelském kruhu se uznává, že je lepší každou smlouvu sepsat tak, aby odpovídala nejen právním předpisům, ale také konkrétním představám a podmínkám vyhovujícím oběma účastníkům smlouvy.

Získejte nezávaznou cenovou nabídku pro zpracování smlouvy o tiché společnosti na míru.

SMLOUVY NA MÍRU

Smlouva o tiché společnosti

Smlouva o tichém společenství je z obchodního hlediska v podstatě smlouva o podílu na zisku. Mezi důležité podmínky smlouvy patří závazek podnikatele platit tichému společníkovi smluvenou část čistého zisku.

Smlouva musí specifikovat stejný rozsah účasti tichého společníka na zisku i případné ztrátě. Proto je tichý společník výhodou pro podnikatele, který potřebuje své podnikání finančně podpořit. Pro tichého společníka je tento vztah prospěšný tím, že výhodně investuje své finanční prostředky, které budou zhodnocovány v podobě podílu na zisku podnikatele. Smlouva musí specifikovat stejný rozsah účasti tichého společníka na zisku a ztrátě.

Práva tichého společníka

Tichý společník se podnikání přímo neúčastní a nemůže tedy jednat a rozhodovat v konkrétních obchodních případech. Může však nahlížet do obchodních a účetních dokladů podnikatele. Za dluhy podnikatele ručí jen tehdy, pokud je jeho jméno zahrnuto v názvu obchodní firmy podnikatele nebo pokud se obchodním partnerům oznámí, že oba podnikají společně.

Schválení a registrace smlouvy

V případě akciové společnosti je nutné schválení smlouvy o tichém společenství valnou hromadou. Valná hromada schvaluje i změny a ukončení smlouvy o tiché společnosti. Uzavřením smlouvy o tiché společnosti nevzniká nová obchodní společnost, ani se tichý společník nestane podnikatelem. Proto nehraje žádnou roli ani obchodní rejstřík a zápis do něj se neprovádí.

Smlouva o tichém společenství se nejčastěji zakládá mezi podnikateli ve společnosti s.r.o. či akciové společnosti.

Ukončení smlouvy o tichém společenství

Není-li ve smlouvě o tichém společenství uvedeno něco jiného, pak taková smlouva zaniká automaticky v momentě, kdy podíl na ztrátě dosáhne výše vkladu tichého společníka. Při ukončení platnosti smlouvy je podnikatel povinen při účtování vyplatit tichému společníkovi jeho vklad a přičíst zisk nebo odečíst ztrátu podle stavu, který je ke dni zániku tiché společnosti. Ztráta se odečítá maximálně do výše vkladu.

4.4/5 - hodnocení čtenářů