Smlouva o propagaci a reklamě

Hledáte specialisty, kteří poskytují reklamní služby? Nebo chcete využít ke své propagaci webové stránky kamaráda?  Je vhodné ujasnit si s druhou stranou vzájemné požadavky. Smlouva o propagaci a reklamě by měla vymezit vztahy mezi poskytovatelem služeb a objednatelem.

Co je to smlouva o propagaci a reklamě?

Reklama je navoněná zdechlina. Tak alespoň zní název knihy Oliviera Toscaniho, známého reklamního fotografa. Jenže bez propagace obchodního jména, výrobků, služeb či značky to dnes nejde.

Reklama je v podstatě informace, která se přenáší médii s cílem podpořit podnikatelskou činnost (prodej zboží, poskytování služeb apod.). Může být šířena nejrůznějšími způsoby – tiskem, rozhlasem, televizí, audiovizuálními nosiči, počítačovými sítěmi, plakáty nebo letáky.

Protože je obtížné se ve světě reklam vyznat, je vhodné se obrátit na odborníky, kteří například zajistí reklamu v tisku či televizi či dokáží tvořit propagační kampaně na sociálních sítích.

Smlouva o propagaci a reklamě upravuje vzájemná práva a povinnosti objednatele a poskytovatele reklamních a propagačních služeb. Jde o inominátní kontrakt podle § 1746 občanského zákoníku. Není tedy v občanském zákoníku upraven jako zvláštní smluvní typ.

To znamená, že smlouva by měla být napsána pečlivě a co nejjasněji, protože v případě sporu se lze opřít pouze o obecná ustanovení o závazcích a nikoliv o podrobnou úpravu jako v případě jiných smluvních typů.

Smlouva o reklamě a propagaci může mít různé názvy. Například sponzorská smlouva je uzavírána mezi sponzorem, který věnuje finanční prostředky neziskové organizaci, která ho za to propaguje.

Náklady na reklamu a propagaci lze zahrnout v účtování do základu daně.

Jaké má mít náležitosti smlouva o propagaci a reklamě?

Protože občanský zákoník nezná smlouvu o propagaci a reklamě, nestanoví ani žádné podstatné náležitosti, které musí smlouva obsahovat. Záleží tedy na domluvě stran, co bude obsahem smlouvy.

Doporučujeme ve smlouvě přesně identifikovat smluvní strany, tedy kdo je objednatel reklamy a kdo je její poskytovatel.

Podstatné je také vymezení předmětu smlouvy. Předmět propagace na sebe může brát mnoho podob – umístění reklamního baneru na ulici, rozdávání reklamních předmětů, umístěním loga na oblečení, přidáním odkazu na webové stránky objednatele na poskytovatelův blog atd. Jde tedy o určení, v čem bude reklama a propagace spočívat.

Smlouva by pak měla přesně vymezit práva a povinnosti stran. Dodává objednatel poskytovateli obsah reklamy a poskytovatel je pouze jejím šiřitelem, nebo poskytovatel tvoří propagační materiály na žádost objednatele?

Stanoveno by pak mělo také být, jakým způsobem dojde k propagaci a reklamě a po jakou dobu budou reklamní služby poskytovány.

V neposlední řadě se musí upravit odměna pro poskytovatele. Smlouva by měla obsahovat její výši a způsob úhrady.

Smlouva může samozřejmě obsahovat i další práva a povinnosti. Často se např. upravuje mlčenlivost mezi stranami ohledně odměny.

Čím podrobnější smlouva bude, tím větší právní jistotu mezi sebou strany vybudují. Jako inspirace vám může posloužit vzor od společnosti Legito.

Jak je reklama regulována?

Pokud je sepisována smlouva o propagaci a reklamě, je dobré mít na paměti, že na reklamu v České republice dopadá právní úprava v zákoně č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy. Odpovědnost za obsah reklamy nese její zadavatel a zpracovatel. Ten, kdo reklamu distribuuje, je pak odpovědný za zákonnost jejího šíření.

Zákon stanoví různé podmínky, které musí obsah reklamy a způsob jejího šíření splňovat. Klamavá a podprahová reklama je zakázána. Omezuje se například srovnávací reklama. Zvláštní úprava se týká reklamy na tabák, alkohol, léky, kojeneckou výživu, střelné zbraně apod. Více se dozvíte v článku o nekalých obchodních praktikách.

Za porušení zákona o regulaci reklamy hrozí i několikamilionové pokuty. Dejte si proto pozor na to, aby vaše smlouva o propagaci a reklamě byla v souladu s právem, ještě než ji podepíšete.