Hledáte specialisty, kteří poskytují reklamní služby? Nebo chcete využít ke své propagaci webové stránky kamaráda?  Je vhodné ujasnit si s druhou stranou vzájemné požadavky. Smlouva o propagaci a reklamě by měla vymezit vztahy mezi poskytovatelem služeb a objednatelem.

Co je smlouva o propagaci a reklamě

Reklama je navoněná zdechlina. Tak alespoň zní název knihy Oliviera Toscaniho, známého reklamního fotografa. Jenže bez propagace obchodního jména, výrobků, služeb či značky to dnes nejde.

Reklama je v podstatě informace, která se přenáší médii s cílem podpořit podnikatelskou činnost (prodej zboží, poskytování služeb apod.). Může být šířena nejrůznějšími způsoby – tiskem, rozhlasem, televizí, audiovizuálními nosiči, počítačovými sítěmi, plakáty nebo letáky.

Protože je obtížné se ve světě reklam vyznat, je vhodné se obrátit na odborníky, kteří například zajistí reklamu v tisku či televizi či dokáží tvořit propagační kampaně na sociálních sítích.

Smlouva o propagaci a reklamě upravuje vzájemná práva a povinnosti objednatele a poskytovatele reklamních a propagačních služeb. Jde o inominátní kontrakt podle § 1746 občanského zákoníku. Není tedy v občanském zákoníku upraven jako zvláštní smluvní typ.

To znamená, že smlouva by měla být napsána pečlivě a co nejjasněji, protože v případě sporu se lze opřít pouze o obecná ustanovení o závazcích a nikoliv o podrobnou úpravu jako v případě jiných smluvních typů.

Smlouva o reklamě a propagaci může mít různé názvy. Například sponzorská smlouva je uzavírána mezi sponzorem, který věnuje finanční prostředky neziskové organizaci, která ho za to propaguje.

Náklady na reklamu a propagaci lze zahrnout v účtování do základu daně.

Jaké má náležitosti smlouva o propagaci a reklamě

Protože občanský zákoník nezná smlouvu o propagaci a reklamě, nestanoví ani žádné podstatné náležitosti, které musí smlouva obsahovat. Záleží tedy na domluvě stran, co bude obsahem smlouvy.

Doporučujeme ve smlouvě přesně identifikovat smluvní strany, tedy kdo je objednatel reklamy a kdo je její poskytovatel.

Podstatné je také vymezení předmětu smlouvy. Předmět propagace na sebe může brát mnoho podob – umístění reklamního baneru na ulici, rozdávání reklamních předmětů, umístěním loga na oblečení, přidáním odkazu na webové stránky objednatele na poskytovatelův blog atd. Jde tedy o určení, v čem bude reklama a propagace spočívat.

Smlouva by pak měla přesně vymezit práva a povinnosti stran. Dodává objednatel poskytovateli obsah reklamy a poskytovatel je pouze jejím šiřitelem, nebo poskytovatel tvoří propagační materiály na žádost objednatele?

Stanoveno by pak mělo také být, jakým způsobem dojde k propagaci a reklamě a po jakou dobu budou reklamní služby poskytovány.

V neposlední řadě se musí upravit odměna pro poskytovatele. Smlouva by měla obsahovat její výši a způsob úhrady.

Smlouva může samozřejmě obsahovat i další práva a povinnosti. Často se např. upravuje mlčenlivost mezi stranami ohledně odměny.

Jak je reklama regulována

Pokud je sepisována smlouva o propagaci a reklamě, je dobré mít na paměti, že na reklamu v České republice dopadá právní úprava v zákoně č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy.

Odpovědnost za obsah reklamy nese její zadavatel a zpracovatel. Ten, kdo reklamu distribuuje, je pak odpovědný za zákonnost jejího šíření.

Zákon stanoví různé podmínky, které musí obsah reklamy a způsob jejího šíření splňovat. Klamavá a podprahová reklama je zakázána. Omezuje se například srovnávací reklama. Zvláštní úprava se týká reklamy na tabák, alkohol, léky, kojeneckou výživu, střelné zbraně apod. Více se dozvíte v článku o nekalých obchodních praktikách.

Za porušení zákona o regulaci reklamy hrozí i několikamilionové pokuty. Dejte si proto pozor na to, aby vaše smlouva o propagaci a reklamě byla v souladu s právem, ještě než ji podepíšete.

Vzor smlouvy o propagaci a reklamě

Smlouvu o propagaci a reklamě využije řada podnikatelů a freelancerů. Příkladem může být správa sociálních sítí, kdy živnostník na volné noze tvoří obsah a případně reklamu na Facebooku či Instagramu pro smluvenou společnost.

Čím podrobnější vaše smlouva bude, tím větší právní jistotu mezi sebou strany vybudují.

Zpracování smlouvy na míru

Potřebujete připravit a sepsat smlouvu o propagaci a reklamě? Získejte nacenění zdarma od advokáta.

SMLOUVA NA MÍRU

Smluvní dokument sepíše advokát individuálně dle Vašich potřeb a požadavků.

5/5 - hodnocení čtenářů