Před tím, než se rozhodnete, že si necháte registrovat ochrannou známku, je dobré provést rešerši starších známek. Vyhnete se tak pozdějším nepříjemnostem. Kde najdete seznam ochranných známek ČR?

Proč je nutná rešerše ochranných známek?

Podnikatelé často používají označení, aby odlišili své zboží či služby od výrobků či služeb konkurence. Takového označení však není právně příliš chráněno. Je nutné jej nechat zapsat na seznam ochranných známek ČR.  Nikdo pak nebude moci používat stejné označení jako vy (například logo, obrázek, slovní spojení apod.), aniž by mu hrozil právní postih.

Proces registrace ochranné známky je však náročný. Nejprve musíte podat náležitou přihlášku. Ta je zkoumána Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), zda je vámi uvedené označení způsobilé pro zápis. Následně může podat do tří měsíců majitel starší ochranné známky námitky a přihláška pak může být zamítnuta. Ztratíte tak zbytečně hodně času.

Ani po zápisu ochranné známky nemáte klid. Od 1. ledna 2019 ÚPV totiž sám nezamítá přihlášky, ve kterých je k zapsání navrhováno označení shodné se staršími známkami. Musíte si tedy hlídat, že se na vás nechtějí přiživit nějací vykukové. Je pak nutné provádět pravidelný monitoring nově podaných přihlášek, které jsou zveřejňovány ve Věstníku ÚPV. Následně je nutné podat k ÚPV námitky.

Které ochranné známky jsou v Česku platné?

Neexistuje pouze jeden seznam ochranných známek ČR. NA území ČR se používají:

  • národní ochranné známky, které jsou registrovány podle zákona o ochranných známkách a zapsány v rejstříku vedeném ÚPV,
  • mezinárodní ochranné známky, které byly zapsány do databáze Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) na základě mezinárodních přihlášek podle Madridské dohody nebo podle Protokolu k Madridské dohodě s účinky pro Českou republiku,
  • ochranné známky Evropské unie, které se řídí nařízením EU a vedeny v seznamu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO),
  • všeobecně známé známky, které byly natolik známé, že se vžily a mají rozlišovací způsobilost, i když nejsou zapsány v rejstříku ochranných známek. Zda je známka skutečně všeobecně známá lze určit vždy jen v konkrétním řízení. Jakýkoliv seznam všeobecně známých ochranných známek má vždy jen informační charakter.

Seznam ochranných známek ČR vedený ÚPV

ÚPV je správcem národní databáze ochranných známek. Kromě národních ochranných známek v ní lze hledat i ochranné známky EU a mezinárodní ochranné známky, které mají právní účinky v ČR či EU. Údaje z WIPO a EUIPO však nemusí být přesné.

Konkrétní ochrannou známku lze nalézt podle čísla přihlášky, čísla zápisu či znění ochranné známky. V databázi lze hledat:

  • druhy ochranných známek (tvořená barvou, slovní grafická, hologram, poziční atd.)
  • třídy výrobků (jednotlivé výrobky jsou klasifikovány ve skupinách a je jim přiřazeno číslo. Například Hudební nástroje mají číslo 15, pivo má číslo 32).
  • Vídeňské obrazové třídy (jedná se o třídění ochranných známek podle obrazových prvků).
  • vlastníka nebo přihlašovatele.

Databázi naleznete online na stránce: https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm

Evropská databáze ochranných známek EUIPO

Pokud podnikáte nejen v Česku, ale jste aktivní i jinde v Evropě, bude pro vás vhodnější registrovat si známku EU prostřednictvím Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Ochranná známka EU má pak účinky ve všech členských státech EU.

Pro vyhledávání ochranných známek EU je možné využít databázi EUIPO eSearch. Můžete v ní najít informace o všech zveřejněných ochranných známkách či průmyslových vzorech a jejich majitelích a zástupcích. Databáze obsahuje i rozhodnutí EUIPO, takže se můžete seznámit s jeho právními názory.

Databáze umožňuje vyhledávání podle mnoha druhů kritérií. Vyhledávat lze podle čísla, názvu, typu, popisu či druhu ochranné známky. Můžete také nahrát obrázek a vyhledávat podle vyobrazení ochranné známky, což např. národní databáze ÚPV neumožňuje.

Databázi naleznete online na stránce: https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic

Databáze Global Brand WIPO

Jedná se o databázi Světové organizace duševního vlastnictví. Obsahuje nejen mezinárodní ochranné známky z databáze Madrid Monitor, ale i erby, vlajky a jiné znaky, které nemohou být zapsány jako ochranná známka a také chráněná označení původu.

Vyhledávat lze podle znění známky, jmen vlastníků či zástupců, čísla zápisu či přihlášky, dat podání přihlášky či zápisu známky, tříd vyobrazení či země původu. Vyhledávání není příliš intuitivní a uživatelsky přístupné.

Databázi naleznete online na stránce: https://www3.wipo.int/branddb/en/index.jsp

Další seznamy ochranných známek

TMView je databáze, ve které najdete přihlášky z 35 zemí světa. Najdete ji na: https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=cs

Databáze Amerického patentového a známkového úřadu TESS: http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4801:l0pxgi.1.1

Seznam ochranných známek Slovenska: https://wbr.indprop.gov.sk/webregistre/

5/5 - hodnocení čtenářů