Pronájem bytu cizincům: Povinnosti pronajímatele a cizince

pronájem bytu cizincům

Při pronajímání své nemovitosti je potřeba dbát zvýšené opatrnosti nejen pro vlastní klid, že nemovitost bude v rukou nájemníka v pořádku, ale i pro právní bezvadnost vaší smlouvy a závazku s nájemníkem. Pronájem bytu cizincům může být v tomto ohledu na první pohled ještě náročnější. Proto jsme si pro vás připravili několik doporučení, která mohou pomoci při zvažování a zřizování takového pronájmu.

Pronájem cizincům s sebou ale může nést výhody. Z důvodu vysokých požadavků na cizince žádající o pobyt v ČR tito lidé často hledají dlouhodobý pronájem, který může sloužit k legitimaci jejich snažení o práci nebo při žádosti o trvalý pobyt.

Povinnosti pronajímatele

Právní režim poskytování ubytování cizincům upravuje zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, ve kterém je možné najít hlavní nevýhody takového pronájmu. Tento zákon definuje pojem ubytovatel jako každého, kdo poskytuje ubytování za úhradu. Dále jej definuje jako každého, kdo ubytovává (bezplatně) více než 5 cizinců, které nelze považovat za osoby blízké ubytovatele.

To znamená, že níže uvedené povinnosti musí dodržovat i lidé, kteří byt nepronajímají za nájemné, ale pouze bezúplatně poskytují ubytování pro cizince. Avšak takové ubytování musí mít základ nájemní nebo podnájemní smlouvy pro cizince (nebo obdobné smlouvy).

Ze zákona lze odvodit, že se jedná také o ubytování, které je založení smlouvou o bezúplatném nájmu.

Mimo standardní povinnosti pronajímatele vyplývající z pronájmu (jako např. řádná nájemní smlouva) při pronájmu nemovitosti cizincům, resp. při ubytování cizinců, zákon stanoví další požadavky, které je třeba splnit.

Mezi tyto nadstandardní povinnosti se řadí:

 • vedení domovní knihy,
 • oznámení ubytování cizinecké policii,
 • umožnění cizinecké policii vstup do bytu,
 • oznámení případného úmrtí cizince,
 • vydání potvrzení o ubytování na žádost cizince.

Vedení domovní knihy

Ubytovatel je dle zákona povinen vést údaje o ubytovaném cizinci v dokumentu tzv. domovní knize. Ta by měla obsahovat:

 • údaje o začátku a ukončení pobytu,
 • příjmení a jméno,
 • datum narození,
 • státní příslušnost,
 • číslo cestovního dokladu (a případně číslo vízy),
 • trvalé bydliště v zahraničí,
 • účel pobytu,
 • adresu pobytu v ČR,
 • jméno ubytovatele,
 • podpis cizince.

Domovní kniha nemusí být jednotný dokument. Lze ji vést jako soubor stejnopisů přihlašovacího tiskopisu (který má stejný rozsah údajů jako jednotlivý zápis v domovní knize). Přihlašovací tiskopis musí cizinec vyplňovat pro potřeby ohlášení pobytu a vy jeho stejnopis nebo kopii budete potřebovat pro ohlášení ubytování.

Domovní knihu je ubytovatel povinen uchovávat po dobu 6 let od posledního zápisu. Pokud se rozhodnete domovní knihu nahradit souborem dokumentů, tak je budete muset uchovávat po dobu 6 let od ukončení pobytu cizince.

Domovní kniha by měla být vedena chronologicky, v aktuálním čase, pravidelně, srozumitelně a přehledně. Mimo výše uvedené požadavky domovní kniha nemá žádnou předepsanou formu. Je možné tedy vést domovní knihu i elektronicky.

V případě kontroly bude cizinecká policie vyžadovat především předložení domovní knihy. Je tak třeba dbát na její řádné vedení.

Oznámení ubytování

Jako ubytovatel musíte oznámit cizinecké policii ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování. Lze tak učinit předložením přihlašovacího tiskopisu nebo dokumentu, který obsahuje údaje ve stejném rozsahu jako přihlašovací tiskopis. Alternativně lze oznámení podat pomocí elektronické formuláře. Tato elektronická forma podání je povinná pro ubytovatele, kteří mají ubytování jako předmět podnikatelské činnosti.

Povinnosti cizince

Jednou z nejdůležitějších povinností cizince je hlášení pobytu. Cizinec je povinen do 3 pracovních dnů ohlásit policii místo pobytu na území ČR.

Pokud by šlo o občana EU, svůj pobyt musí ohlásit do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR, pokud předpokládány pobyt bude delší než 30 dnů. V obdobném režimu také hlásí změny místa pobytu tzn. i odhlášení pobytu (§ 98 zákona o pobytu cizinců na území ČR).

V případě zájmu o trvalý pobyt pro cizince je potřeba především splnit požadavek 5 let nepřetržitého přechodného pobytu. Společně s potvrzením o splnění této podmínky a doložením

 • cestovního dokladu,
 • dvou fotografií,
 • dokladu o zajištění prostředků k pobytu,
 • souhlas s užíváním bytu (nájemní/podnájemní smlouva, obdobný doklad),
 • dokladu o zkoušce z českého jazyka a
 • případně výpisu z evidence Rejstříku trestů

je možné osobně podat žádost o trvalý pobyt na místně příslušném pracovišti Ministerstva vnitra.

Další povinnosti cizince jsou uvedeny v § 103 stejného zákona. Jmenovitě jde např. o povinnost vyplňování přihlašovacího tiskopisu nebo dokumentu mu obdobného. Přihlašovací tiskopis obsahuje stejné údaje, které vede pronajímatel v domovní knize (včetně podpisu). Přihlašovací tiskopis je nutné podat na místně příslušné pracoviště cizinecké policie podle místa hlášeného pobytu.

Zvláštnosti nájemní smlouvy

První změnou oproti standardnímu znění smlouvy bude označení strany nájemce. Mimo obvyklé identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, místo bydliště) je žádoucí, aby smlouva obsahovala číslo a označení dokladu cizince. Tzn. vedle těchto údajů připsat např. číslo pasu včetně země původu.

Na co byste určitě neměli zapomenout, je volba práva. Jedná se o zvláštní smluvní ujednání, které zaručuje, aby se smlouva řídila právním systémem konkrétní země. Takové ujednání je potřeba pro případ, kdy by mělo dojít k soudnímu sporu. Doložkou volby práva ve smlouvě zaručíte, že případný spor bude řešen příslušným soudem ČR podle českého práva. Vyhnete se tak případné neočekávané aplikovatelnosti mezinárodních smluv.

5/5 - hodnocení čtenářů