Právní pojmy, které níže rozebíráme, jsou tzv. neurčité právní pojmy, které nemají přesně danou definici. Někdy mohou mít více významů. Pokusíme se vám v tomto článku přiblížit problematiku některých pojmů a vysvětlit jejich význam. Význam těchto pojmů je zpravidla sjednocován judikaturou.

„Hledí se na“ a „považuje se za“

Tímto slovním spojením je míněna právní fikce. U právní fikce se jedná o uměle vytvořenou konstrukci skutečností, která je spojena s právními následky, ale která reálně neexistuje. Tím se liší od právní domněnky, který může, ale nemusí odpovídat skutečnosti.

Příkladem je například fikce doručení do datové schránky. Pokud zpráva byla odeslána, je považována za vyzvednutou i v případě, že do 10 dnů se do datové schránky nikdo nepřihlásil.

„Má se za to“

Spojení „má se za to“ vyjadřuje vyvratitelnou právní domněnku. U vyvratitelné právní domněnky se prokazuje, že předpokládaná skutečnost nastala nebo nenastala a v tom případě pak právní domněnka dané skutečnosti ustoupí.

Příkladem je presumovaná skutečnost, že manžel matky dítěte, které se narodilo během jejich manželství nebo do 300 dnů od jeho zániku, je jeho otcem. V případě, že to takto není, právní domněnka ustupuje.

„Platí, že“

Nevyvratitelná právní domněnka může být pak vyjádřena spojením „platí, že“. U nevyvratitelné právní domněnky právní normy nepřipouštějí žádné důkazy o opaku. Takovou domněnku tedy nelze právně vyvrátit.

Příkladem je neujednání skončení nájmu. Neujednají-li strany dobu trvání nebo den skončení nájmu, platí, že se jedná o nájem na dobu neurčitou.

Dobré mravy

Jedná se o soubor norem, které „stojí mimo právo“. Dobré mravy jsou souhrnem etických, obecně uznávaných zásad, které jsou vytvářeny společností.

Jejich dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti.

Nemusí se jednat vyloženě o hrubé porušení dobrých mravů, ale jednání musí být zjevné (očividné navenek), které není třeba bez dalšího hlouběji dokazovat.

Příkladem může být odvolání daru pro nevděk mezi manžely z důvodu jednání, které se příčí dobrým mravům. Tímto jednáním může být např. nevěra mezi manžely.

Dobrá víra

V dobré víře je ten, kdo je důvodně přesvědčen o oprávněnosti svého jednání. Pokud o neoprávněnosti svého jednání věděl, nebo objektivně vzhledem ke všem okolnostem vědět měl, v dobré víře být nemůže.

Při právním jednání se vychází z domněnky, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře. Dobrá víra je chráněna zákonem. Kdo jedná protiprávně v dobré víře, jedná v omluvitelném omylu.

Příkladem je vydržení (nabytí vlastnického práva) nemovité věci. V případě dobré víry je potřeba k řádnému vydržení nemovitosti držba trvající 10 let. Pokud není osoba v dobré víře dochází k mimořádnému vydržen nemovitosti až po 20 letech.

Dalším příkladem může být předsmluvní odpovědnost. Před uzavřením smlouvy se předpokládá, že strany jednají v dobré víře s cílem smlouvu skutečně uzavřít a nejednají. pouze „na oko“.

Dobrý hospodář

Dobrý hospodář je pojem, který se používal ve starém obchodním zákoníku, který již nyní neplatí. Dnes užíváme pojem řádný hospodář a především péče řádného hospodáře. Jedná se o pojem obchodního práva a znamená to, že pověřený člověk hospodaří dobře, jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Vykazuje se svou loajalitou, povinností řádné péče, povinností mlčenlivosti.

Příkladem péče řádného hospodáře je povinnost řádného hospodáře, který musí podat při úpadku společnosti insolvenční návrh. Pokud by to tak neučinil, dopustil by se porušení péče řádného hospodáře.

Drobné opravy

Co jsou drobné opravy a běžná údržba v bytě vymezuje nařízení vlády č. 308/2015 Sb.

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele. Drobné opravy a běžnou údržbu hradí nájemce.

Jsou to především:

  • opravy vrchních částí podlah, výměny prahů,
  • opravy částí oken nebo dveří,
  • opravy zásuvek, vypínačů, jističů,
  • opravy klik, žaluzií,
  • opravy vodovodních výtoků, sifonů, sprch, umyvadel,
  • výměna uzavíracích ventilů u rozvodu plynu.

Podle výše nákladů se za drobné opravy považují výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny zákonném výčtu, ale náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč.

Drobné opravy, které jsou ojedinělé (prasklý sifon, nefunkční vypínač, upadlá klika) a mohou být spojeny s opotřebením vybavení bytu, které nájemce užívá, hradí nájemce.

Ušlý zisk

Jedná se o majetek budoucí, který by poškozený nabyl nebýt škodné události. Majetek se nezvětšil, ačkoliv se zvětšil měl (očekávalo se to s ohledem na pravidelný běh věcí). Je to tedy rozdíl mezi tím, čeho poškozený majetkově skutečně dosáhl a čeho by dosáhl, kdyby nebylo škodné události. V praxi je prokazování ušlého zisku velice obtížné.

Jen pozor na to, že vždy se jedná o ušlý zisk a ne o ušlé tržby. Od ušlého zisku musíte odečíst náklady, které byste znovu vynaložili.

Příkladem může být např. podnikatel, který obchoduje s mobilními telefony, na které má nasmlouvané prodeje. Tyto telefony jsou ale zabaveny policií, protože mají podezření, že jsou kradené (to se ale neprokáže). Podnikatel přišel o prodeje, tím pádem musí prokázat ušlý zisk.

Vyšší moc

Jedná se o mimořádnou, neodvratitelnou a nezaviněnou událost (válka, živelná pohroma), která způsobí škodu a není závislá na lidské vůli a nešlo ji i při vynaložení veškeré snahy odvrátit.

Je jedním z liberačních důvodů. To znamená, že pokud jsou naplněny znaky vyšší moci, daná osoba je zbavena odpovědnosti, pokud prokáže, že nastala mimořádná událost, kterou nemohl odvrátit.

Typicky se jedná o doručení nějakého zboží. Toto zboží, ale nemohlo být doručeno, jelikož z důvodu pandemie COVID-19 přestala fungovat výroba.

Škoda/Újma

Škoda a újma nejsou totožné pojmy. Újma je nadřazený pojem pro majetkovou i nemajetkovou újmu.

Škoda je myšlena čistě jako majetková, která je vyjádřitelná v penězích. Zatímco újma se považuje za újmu čistě nemajetkovou.

Škoda jako majetková újma se nahrazuje především uvedením do předešlého stavu. Peněžní náhrada přichází v úvahu jen, žádá-li o to poškozený, anebo není-li uvedení do původního stavu dobře možné.

Příkladem škody je situace, kdy vám někdo nabourá auto. Způsobí vám majetkovou škodu na autě.

Povinnost k odčinění nemajetkové újmy musí být výslovně ujednána nebo stanovena zvlášť zákonem.

Příkladem nemajetkové újmy je neopodstatněné pomluvení a pošpinění vašeho jména a pověsti.


Number of Answers
 
Jak se vám článek líbil?