Pokud nabízíte k prodeji zboží, které má unikátní design, je určen tento článek právě vám. Jistě jste investovali mnoho úsilí, abyste prorazili na trhu. Kromě přilákání zákazníků by však neměla v pozadí stát ani právní ochrana výrobku, která zabezpečí, že jej nezkopíruje konkurence. Jaké možnosti nabízí české zákony? Pojďme se podívat, jak zabezpečit, že nikdo nebude kopírovat jedinečný vzhled vašich předmětů.

Právo průmyslového vlastnictví

Průmyslové vlastnictví je stejně jako autorské dílo součástí duševního vlastnictví. Práva z průmyslového vlastnictví jaou využitelná při podnikání či v průmyslu. Patří sem:

  • Vynálezy – mohou být chráněny patenty, pokud jsou zcela nové, využitelné a vznikly jako výsledek vynálezecké činnosti.
  • Užitné vzory – nová technická řešení, průmyslově využitelná a přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Jde tedy o ochranu vynálezů, které nesplňují přísné podmínky pro získání patentu. Práva patentů a užitných vzorů jsou však velmi podobná.
  • Topografie polovodičových výrobků – je chráněno znázornění jednotlivých prvků integrovaného obvodu a jejich vzájemné propojení.
  • Průmyslové vzory – je poskytována právní ochrana designu výrobku.
  • Ochranné známky – jsou chráněna označení, která odlišují služby či zboží jednoho podnikatele od zboží či služeb konkurence.
  • Označení původu a zeměpisná označení – označení země či místa na zboží, které pochází z tohoto území, pokud jsou jeho vlastnosti určené právě tímto místem.

Právo průmyslového vlastnictví pak upravuje práva a povinnosti, která s průmyslovým vlastnictvím souvisí. Průmyslové vlastnictví (jako jsou vynálezy či ochranné známky) však může být chráněno pouze, pokud byla ochrana přiznána rozhodnutím státního orgánu. Tím je Úřad průmyslového vlastnictví, který vede veřejně přístupné rejstříky, ve kterých jsou práva k průmyslovému vlastnictví zapsána.

Právní ochrana designu výrobku

Co je průmyslový vzor?

Jak jsme již uvedli výše, vzhled výrobku chrání průmyslový vzor. Může se jednat o jeho linie, barvy, tvar, strukturu, materiál samotného výrobku či jeho zdobení. Musí jít tedy o složku výrobku, kterou lze vnímat vizuálně.

Průmyslový vzor nelze oddělit od výrobku, není to ochrana značky. Např. pokud má podnikatel průmyslový vzor k předmětu, na kterém je umístěno výrazné logo, nebude se ochrana vztahovat na jiné výrobky, na kterých je tato grafika uvedena. K tomu musí podnikatel využít registraci ochranné známky.

Průmyslovým vzorem může být chráněno cokoliv, co má unikátní design, od kartáčků na zuby po automobily.

Podmínky vzniku ochrany

Vzhled výrobku může být chráněn průmyslovým vzorem pouze, pokud splní zákonem stanovené podmínky novosti a individuální povahy.

Průmyslový vzor musí být nový, tedy před podáním přihlášky nesmí být veřejnosti přístupný shodný průmyslový vzor.

Navíc musí být informovaný uživatel výrobku schopen odlišit průmyslový vzor od jiných průmyslových vzorů.

Všechny zapsané designy obsahuje registr průmyslových vzorů, které vede Úřad průmyslového vlastnictví. Lze si tedy podmínky novosti a individuální povahy snadno ověřit.

Průmyslový vzor se nemusí vztahovat na celý výrobek, může jít pouze o jeho část. Ta však musí být při běžném užívání výrobku viditelná, být sama o sobě nová a mít individuální povahu.

Nezbytnou podmínkou ochrany výrobku je podání průmyslového vzoru k přihlášení Úřadu průmyslového vlastnictví. Ten nezapíše průmyslový vzor, který by byl v rozporu se zásadou veřejného pořádku či proti dobrým mravům.

Vlastník průmyslového vzoru

Práva k průmyslovému vzoru náleží jeho původci či právnímu nástupci. Pokud bylo původců více, má každý z nich právo užívat průmyslový vzor v rozsahu, který odpovídá podílu na jeho vytvoření.

Pouze původce nebo jeho právní nástupce mohou podat přihlášku, díky které bude design výrobku jako průmyslový vzor chráněn.

Práva vztahující se k průmyslovému vzoru

Vlastník průmyslového vzoru má právo na jeho výlučné užívání. Jen on sám tedy může výrobek např. vyrábět, nabízet, uvádět na trh, dovážet a vyvážet, jak uzná za vhodné. Má k dispozici právní nástroje k tomu, aby zabránil třetím osobám v jeho neoprávněném užívání.

Má také právo udělit k užívání průmyslového vzoru svůj souhlas čili licenci a právo průmyslový vzor na třetí osoby převést.

Práva platí pro zaregistrovaný průmyslový vzor zpětně ode dne podání přihlášky po dobu 5 let. Právní ochrana výrobku může být následně prodloužena vždy o dalších 5 let, maximálně na 25 let. Práva se nevztahují na používání pro neobchodní, vzdělávací či experimentální účely.

Řízení o přihlášce průmyslového vzoru

Aby mohl být design výrobku chráněn, musí být podána přihláška průmyslového vzoru Úřadu průmyslového vlastnictví. Přihláška musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů. Součástí je mimo jiné i název a vyobrazení průmyslového vzoru, ze kterého lze jednoznačně poznat, jaká je jeho podstata, a určení výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn či aplikován.

Podána může být přihláška na jeden vzor či hromadná přihláška průmyslového vzoru, která požaduje zápis více vzorů najednou.

Podáním přihlášky vzniká tzv. právo přednosti. To znamená, že pokud by bylo více designérů, kteří vytvořili stejný vzhled výrobku, budou práva průmyslového vzoru náležet tomu, který podal přihlášku jako první.

Úřad průmyslového vlastnictví přihlášku prozkoumá. Pokud je v pořádku, obsahuje všechny náležitosti a vzhled výrobku splňuje podmínky právní ochrany, bude průmyslový vzor zapsán do příslušné databáze. Vznikne tak právní ochrana výrobku v České republice.

5/5 - hodnocení čtenářů