Kdo nese odpovědnost za odložené věci a kdo má odpovědnost za vnesené věci? Jaký je v tom rozdíl? Jak to funguje v praxi, kdo má odpovědnost a kdo hradí případnou škodu?

„Za odložené věci neručíme.“ Opravdu? Jistě jste již několikrát museli všimnout cedulky s nápisem, který hlásá, že za odložené věci se neručí. Provozovatel určité místnosti vám tím dává jasně najevo, že za to, co si u něj odložíte, neodpovídá. Takový subjekt se pokouší tímto jednáním vzbudit dojem, že je možné se takové odpovědnosti platně zprostit. Jak tomu tedy skutečně je?

Pojďme si společně projít příslušná ustanovení občanského zákoníku a ukázat si, jak postupovat při poškození nebo ztrátě vnesené nebo odložené věci.

Co je odpovědnost za odložené věci

Zákonná úprava tohoto zvláštního druhu odpovědnosti je vymezena § 2945 nového občanského zákoníku. V takto malém rozsahu se však skrývá mnoho podstatného.

Přestavme si modelovou situaci, na které vysvětlím působnost a použití zákona. Je sobota večer a Vy se chystáte na večeři do restaurace. Protože je zima, berete si s sebou i kabát. Při příchodu si všimnete cedulky, že za odložené věci se neručí, minete ji a svůj kabát si sundáte a odložíte ho na věšák. Po ukončení konzumace jídla i pití se chystáte zpět domů. Jdete si pro kabát, když v tom zjistíte, že na místě, kam jste ho odložili, není. Co dál? Nyní byste si měli uvědomit následující.

V § 2945 odst. 1 občanského zákoníku se totiž praví, že:

Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí a byla-li věc odložena na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají, nahradí provozovatel poškození, ztrátu nebo zničení věci tomu, kdo ji odložil, popřípadě vlastníku věci.

Místo odložených věcí

Místa, kde je možné uložit / odložit věc, jsou dvě. První je místo určené – př. nápisem „šatna“. Další možností je pak místo obvyklé. Takovým obvyklým místem bude třeba věšák na oblečení v kavárně, nebo přehození oděvu přes židli či uložení do police.

Pokud jde o náš konkrétní případ, za Váš kabát plně nese odpovědnost provozovatel restauračního zařízení. Provozovatelé se často snaží této odpovědnosti zprostit. Ti méně odvážní tak činí cedulkou s nápisem, kdy informují, že za odložené věci neručí. Ti, kteří se snaží vypadat zkušeněji, pak využijí metody dohody, kdy se s Vámi domluví (smluvně písemně či ústně), že za odloženou věc odpovídat nebudou. Ani jedna z těchto možností však není platná.

Jediným případem, kdy  provozovatel může svou povinnost nahradit škodu snížit, je situace, kdy poškozený sám svým jednáním škodu zavinil nebo ji zvětšil.

Na co se odpovědnost za odložené věci vztahuje a do jaké výše

Jak již bylo uvedeno výše, odpovědnost se vztahuje na všechny věci, které byly odloženy. Dříve byl stanovena maximální výše, do které provozovatel za odložené věci odpovídá, na 5000 Kč. Nový občanský zákoník tento limit odstranil.

Výši náhrady škody může snížit soud, ale pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele. Přitom bude přihlížet k tomu, jak ke škodě došlo, jaké byly poměry poškozeného i provozovatele. Může ji tedy snížit například pokud si ve vesnické restauraci vlastněné místní stařenkou vnesete luxusní kabát v hodnotě 100 000 Kč, protože takové věc se zcela vymyká charakteru podniku a náhrada škody by mohla být pro vlastníka likvidační.

Co je odpovědnost za vnesené věci

Jste dovolené a ubytovali jste se v chatičce blízko hotelu. Po náročném dni odložíte počítač na noční stolek a vydáte se na večeři. Po návratu zjistíte, že se vám do chatky někdo vloupal. „To musíte nahlásit na policii, my s tím nic neuděláme.“ řekne vám recepční.

Je to ale samozřejmě provozovatel ubytovacích služeb, který má povinnost nahradit vám škodu na věci, kterou jste jako ubytovaní hosté měli s sebou v prostorách vyhrazených k ubytování či odložení věcí. Jedná se o odpovědnost za škodu na vnesené věci upravené v § 2946 a násl. občanského zákoníku.

Zproštění odpovědnosti přichází v úvahu pouze, pokud pokud ubytovatel prokáže, že by ke škodě došlo i jinak, nebo že si ji způsobil sám ubytovaný nebo osoba, která je ubytovaná s ním. Pokud se vám tedy pokazí počítač, který by přestal fungovat nezávisle na tom, že jste ho vnesli do hotelu, nemůžete náhradu škody požadovat. Naopak požadovat náhradu škody byste mohli, pokud se vám počítač pokazil vlivem špatné elektroinstalace v zásuvce, kterou vám ubytovatel nabídl k používání.

Na co se odpovědnost za vnesené věci vztahuje a do jaké výše

Odpovědnost se vztahuje na všechny věci, které byly přineseny do ubytovacích prostor nebo do prostor, které slouží k uložení věcí. Mohl je tam přinést jak ubytovaný host, tak i někdo jiný pro něj. Pokud provozovatel ubytovacích služeb odpovídá i za věc, kterou pro hosta převzal (například balík).

Pokud je nepřevzal do úschovy, ubytovatel neodpovídá za vozidla, věci ve vozidlech ani za živá zvířata.

Výše škody je limitována stonásobkem ceny ubytování za jeden den. Pokud vás tedy pokoj na noc vyšel na 3 000 Kč, ubytovatel odpovídá za škodu do výše 300 000 Kč. Pokud by škodu ale způsobil sám ubytovatel, musí ji uhradit bez omezení.

Lhůta pro uplatnění práva na náhradu škody

Zákonem je stanoveno, že škodu je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu. Tímto rozumějme – co nejdříve. Pokud zjistím, že mi někdo odcizil kabát, nepůjdu domů, i když to mám kousek, ale ihned oslovím provozovatele daného zařízení. Není-li tento přítomen, pak osobu jím pověřenou.

Lhůta pro uplatnění nároku náhrady škody skoční nejpozději 15. dne po dni, kdy jsem se o škodě dozvěděl. Pokud by své právo na náhradu škody poškozený uplatnil později, může provozovatel či ubytovatel namítnout u soudu, že nebylo uplatněno včas a soud je pak nepřizná.

Co když provozovatel odmítne náhradu škody vyplatit?

Řešení, respektive reakce provozovatele, pří uplatnění odpovědnosti za škodu může být hned několik. Za prvé, ideálně, provozovatel nahradí škodu ihned při jejím uplatnění. Vám stačí pouze prokázat, že věc, na níž došlo ke škodě, patří Vám a jakou měla hodnotu. V takovém případě je vhodné mít účtenku (pro pozdější uplatnění), nejlépe i nějaké svědky.

Nastat může i situace, kdy provozovatel odmítne náhradu škody vyplatit. V takovém případě je vhodné sepsat krátkou zprávu o tomto stavu, popsat událost, zapsat místo a uvést i svědky, kteří tuto událost dosvědčí. Pokud je situace vážnější, doporučuje se zavolat i policii. Následně se budete muset obrátit na soud.

Závěrem o odpovědnosti za věci vnesené a odložené

Přestože zákonodárce pamatuje na majetková práva a zájmy fyzických osob, je třeba ale zdůraznit, že je mnohem snadnější dbát o své věci s jistou dávkou pečlivosti, než spoléhat na pomoc zákonných ustanovení. Ne pokaždé bude provozovatel tak ochotný a vstřícný, aby bez dalšího dodržel literu zákona a čas strávený s uplatňováním nároku může být cennější, než odcizená věc.

5/5 - hodnocení čtenářů