Od 1. 12. 2016 je v účinnosti nový zákon o spotřebitelském úvěru, který se zákonodárce snaží o co největší ochranu spotřebitele. Od roku 2017 mají tedy spotřebitelé zakotvenou v právním řádu větší ochranu než tomu bylo v minulých letech. Zákon reaguje na společenské změny a současně na technologické pokroky. Příkladem může být dnes už běžné nakupování na internetu. Zde ochrana spotřebitele doznala ochrany v podobě možnosti odstoupení od smlouvy již před několika lety. Jak ale tedy novela 2016 měsí zákon o spotřebitelském úvěru? V tomto článku přinášíme souhrn změn, které zákon přinesl.

Co je spotřebitelský úvěr?

Spotřebitelský úvěr je definován jako odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytnutá spotřebiteli. Z jeho pohledu je významný institut odložené platby spočívající v možnosti nákupu zboží na internetu na zkoušku. Spotřebitel může zboží po vyzkoušení vrátit, nebo si je ponechat, za což mu je účtována cena výrobku. Novinkou a projevem ochrany spotřebitele je, že odloženou platbu nelze omezovat jen na zboží od výše 5 tisíc Kč, jako tomu bylo dříve. Nový zákon se také výslovně vztahuje i na spotřebitelský úvěr určený na bydlení.

Náležitosti smlouvy o spotřebitelském úvěru

Smlouva o spotřebitelském úvěru musí být uzavřena v písemné formě, jejíž nedodržení ale nemá za následek neplatnost. Poskytovatel musí spotřebitele informovat o zápujční úrokové sazbě, o roční procentní sazbě nákladů nebo o celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit.

Podstatnou změnou oproti stávající právní úpravě je, že úročení úvěru diskontní sazbou ČNB je možné jen pokud se týká zákonem zvláště vyžadovaných informací, a ne jako dříve veškerých. Omezeny jsou také některé smluvní podmínky, jako např. vyloučení použití směnky nebo šeku ke splacení či zákaz zajištění, které je ve zjevném nepoměru k hodnotě pohledávky.

Možnosti zániku závazku ze smlouvy

Spotřebitelský úvěr může zaniknout kromě řádného splacení nebo ukončení čerpání z objektivních důvodů ze strany poskytovatele, rovněž těmito způsoby:

  • předčasné splacení – tato úprava je shodná s úpravou dosavadní. Spotřebitel může úvěr předčasně splatit zcela nebo zčásti kdykoliv po dobu jeho trvání
  • odstoupení od smlouvy – spotřebitel může odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy. Zákon vyžaduje písemnou formu a smlouva se ruší od počátku, aniž by poskytoval mohl žádat plnění, s výjimkou jistiny, úroku a nevratných poplatků zaplacených poskytovatelem orgánům veřejné správy
  • výpověď lze podat jen v případě uzavření smlouvy na dobu neurčitou a výpovědní lhůta nesmí být delší než 1 měsíc. Není vyžadována písemná forma pro spotřebitele. Poskytovatel může smlouvu vypovědět jen když to bylo sjednáno v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Lhůta je obligatorní nejméně dva měsíce.

Limitace sankcí a vliv na stávající smlouvy

Věřitel může nyní se spotřebitelem pro případ jeho prodlení sjednat pouze právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých mu v souvislosti s prodlením spotřebitele, úroky z prodlení nebo smluvní pokutu. Důležitým prvkem ochrany spotřebitele je, že souhrnné maximum všech smluvních pokut nesmí přesáhnout 50% celkové výše spotřebitelského úvěru.

Práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené před účinností nového zákona se řídí dosavadními právními předpisy, leda, že by si obě strany dohodly něco jiného.

Ochrana spotřebitele

Novela o ochraně spotřebitele 2016 (zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) přinesla celou řadu novinek, včetně zvýšené ochrany spotřebitelů nakupujících na internetu (v podobě mimosoudního řešení sporů). V článku jsme se však nejvíce věnovali spotřebitelskému úvěru a jeho změnám v zákoně.

Jak se vám článek líbil?