Může se vám stát, že ačkoliv vaše spotřeba energií ani její cena v porovnání s předchozím obdobím významně nevzrostla, vyúčtovaná částka na faktuře je příliš vysoká. Co dělat? Případné nedoplatky uvedené ve vyúčtování zaplatit musíte, ale nesrovnalost můžete reklamovat.

Jak na podání reklamace

Pro uplatnění reklamace jsou stanovena určitá pravidla, daná jednak zákonem, a jednak samotnou smlouvou uzavřenou mezi spotřebitelem a dodavatelem a jeho obchodními podmínkami. Informace o způsobu reklamace lze dohledat i na internetových stránkách dodavatele.

Někteří dodavatelé vyzývají zákazníky, aby reklamovali vyúčtování prostřednictvím telefonních zákaznických linek. To můžete využít k získání základní informace, ale samotnou reklamaci podávejte vždy písemně, abyste měli důkaz o jejím podání.

Co musí reklamace obsahovat

V písemném podání musí být předně uvedeno, že se jedná o reklamaci. Samozřejmými údaji jsou pak:

  • Jméno a příjmení
  • Adresa
  • Zákaznické číslo
  • Číslo odběrného místa
  • Variabilní symbol faktury, případně čísla měřidel a jejich stavy

Jen tak může dodavatel identifikovat reklamujícího zákazníka. V reklamaci je třeba popsat důvod, tzn. zda se jedná o reklamaci měření, výpočtu nebo jinou chybu. Vhodné je také přiložit důkazy například v podobě fotografie se stavy měřidel.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Dodavatel musí vaši reklamaci vyúčtování vyřídit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. Uzná-li reklamaci jako oprávněnou, je povinen vyrovnat rozdíl v platbách, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. Pokud dodavatel tuto lhůtu nedodrží, má zákazník v případě reklamace vyúčtování spotřeby elektřiny právo na náhradu ve výši 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 tisíc korun. U plynu se jedná o náhradu 750 korun za každý den prodlení, maximálně však 7500 Kč.

Jestliže dodavatel reklamaci nevyřídí nebo to neudělá ve stanovené lhůtě, může se zákazník obrátit na Energetický regulační úřad, případně na soud. Samotná reklamace však nemá odkladný účinek, což znamená, že došlou fakturu musíte zaplatit. Pokud bude vaše reklamace shledána za oprávněnou, dodavatel vám neoprávněně vyúčtovanou částku vrátí, případně vám uhradí i vaše náklady spojené s reklamováním.

Jak se vám článek líbil?