Rodiče mají vůči svým dětem vyživovací povinnost. V případě, že jej nemají ve své péči, jim soud stanoví výživné. I když neplacení výživného je trestný čin, až 40% rodičů výživné řádně a včas neplatí. Bránit se proti neplatičům je často běh na dlouhou trať.

Jak je výživné určováno?

O výživném rozhoduje soud, který buď schválí dohodu rodičů, nebo je stanoví sám. Vždy rozhoduje podle současného stavu. Když se změní finanční poměry v rodině či se změní potřeby dítěte, může soud výživné zvýšit či snížit. Většinou se výživné určuje jako měsíční peněžitá částka.

Z čeho soudy vychází?

Soud při stanovení výživného zjišťuje schopnosti, možnosti a majetkové poměry rodičů. Přihlédne k tomu, zda povinný rodič o dítě pečuje a zda má vyživovací povinnosti ještě k jiným dětem. Životní úroveň dítěte by měla být shodná jako životní úroveň rodičů.

Soud zkoumá, jaké jsou potřeby dítěte vzhledem k jeho věku a zdravotnímu stavu. Vyživovací povinnost přitom skončí až v době, kdy jsou děti schopny samy sebe živit.

Pro výpočet výživného přihlíží soud k tabulce Ministerstva spravedlnosti.

Věk dítěte % z platu, které jde na výživné
Do 5 let 11 – 15 %
6 – 9 let 13 – 17 %
10 – 14 let 15 – 19 %
15 – 17 let 16 – 22 %
Nad 18 let 19 – 25 %

Rodič podnikatel a nezaměstnaný rodič

Pokud je rodič, který má platit výživné, příjmy z jiné činnosti než ze zaměstnání (např. je živnostník, rentiér apod.), musí prokázat své příjmy. Pokud doklady nedoloží, bude soud vycházet z toho, že jeho průměrný měsíční příjem se rovná 25 násobku životního minima.

Rodiči, který není objektivně schopen vydělávat, soud žádnou vyživovací povinnost neuloží. Pokud by ale neměl příjmy, proto, že pracovat nechce, může mu soud výživné stanovit podle toho, kolik by vydělával, kdyby pracoval ve svém oboru.

V případě, že jeden z rodičů se stanoveným výživným nesouhlasí, může podat proti rozhodnutí soudu odvolání.

Jak vymoci výživné?

Pokud jeden z rodičů neplatí výživné, existuje několik možností, jak postupovat. Obvykle se doporučuje začít nejpříjemnější cestou a pokud se nedaří prosadit placení výživného, tak postupovat směrem až k soudu. Možná ale vše vyřeší domluva, přestože to na první pohled nevypadá.

Nejprve zkuste řešit domluvou

Pokud vám nechodí výživné tak jak by mělo, spojte se nejprve s povinným rodičem. Pokud se s ním nebudete moci dohodnout, vyzvěte ho písemně k zaplacení a oznamte mu, že jinak se obrátíte na soud, exekutory či policii.

Velmi dobře funguje písemná výzva dopisem. E-maily ani SMS nebo WhatsApp zprávy nejsou vhodným způsobem, který byste následně prokazovali u soudu. Využít můžete předžalobní výzvu, ve které shrnete vše, co je důležité (výše nezaplaceného výživného, počet měsíců, atp.).

VZOR PŘEDŽALOBNÍ VÝZVY

Pokud nedojde k placení výživného ani po vaší výzvě, bude lepší, když se obrátíte na advokáta, aby neplatiče kontaktoval za vás. Většinou se zalekne následků a na dopis jménem advokátní kanceláře zareaguje a dobrovolně svou vyživovací povinnost splní.

Možnosti pro vymáhání výživného

Pokud výzvy nezaberou, obraťte se na soud s návrhem na nařízení exekuce nebo na výkon rozhodnutí. Náklady řízení bude hradit povinný rodič. Úhrada výživného má přednost před jinými dluhy, takže byste měli uspět, i kdyby byl povinný rodič zadlužený i jinde.

Exekutoři mohou dluh vymáhat několika způsoby. Mohou zablokovat dlužnou částku na účtu dlužníka, stanovit srážky z jeho mzdy nebo zabavit a prodat jeho movité či nemovité věci. Velkou motivací uhradit dluhy je odebrání řidičského průkazu z důvodu neplacení výživného. Zákaz řízení za neplacení výživného je účinným prostředkem, jak neplatiče donutit dluh uhradit.

Když dlužník nemá výživné z čeho uhradit

Pokud je rodič bez práce a majetku, lze ho těžko nutit k placení výživného. Na některé osoby neplatí ani hrozby exekutorem nebo vězením. Je možné provést exekuci na některé sociální dávky, ale jen na ty zabavitelné.

Někdy je možné vymoci výživné na prarodičích (tedy rodičích povinného rodiče). Musí k tomu ale být vážné důvody, např. že dítě se jinak ocitne v hmotné nouzi. Stanovené výživné nebude tak vysoké, jako u rodičů.

Neplacení výživného v plné výši

Výživné má být uhrazováno řádně, tedy v plné výši. Částečné placení výživného není splnění vyživovací povinnosti. Rodiči vzniká dluh, který může být vymáhán stejnými prostředky, jako kdyby neplatil vůbec.

V případě, že se rodič ocitne v situaci, kdy si nemůže dovolit platit stanovenou výši výživného, musí podat návrh na jeho snížení.

Trestní oznámení pro neplacení výživného

Pokud někdo neplatí byť i z nedbalosti alimenty více než čtyři měsíce, dopouští se trestného činu zanedbání povinné výživy (paragraf 196 trestního zákoníku).  Horní sazba v případě, se se někdo úmyslně vyhýbá plnit svou vyživovací povinnost je stanovena až na dva roky odnětí svobody.

Neplatiči alimentů by si tedy měli uvědomit, že pokud druhému rodiči už pět měsíců neposlali výživné, spáchali trestný čin. Zanedbání povinné výživy je druhým nejčastějším trestným činem v České republice.

Pokud vám ex-partner dluží výživné, můžete na něj podat trestní oznámení na oddělení policie nebo na státním zastupitelství v místě vašeho trvalého bydliště. Doložte k němu rozsudek o stanovení výživného, na kterém je vyznačena právní moc. Dále přiložte všechny ostatní rozsudky, které výživné upravovaly, rodný list dítěte, doklady o úhradách výživného, případně další doklady, které s vaší věcí souvisí.

Pokud podáte trestní oznámení ústně, policisté s vámi sepíší protokol. Poté, co zjistí všechny potřebné informace, předají věc státnímu zástupci, který následně podá žalobu k soudu. Dlužník má až do vynesení rozsudku možnost projevit účinnou lítost a zaplatit celý dluh na výživném.

S vymáháním výživného nečekejte

Když rodič neplatí řádně výživné, tak jak by měl, nevyplatí se čekat. Dluh stále roste a je pak těžší ho vymoci celý. Po třech letech navíc nastává promlčení výživného.

Časté je bohužel neplacení výživného na zletilé dítě. Počet dětí, které se snaží vymoci výživné po svých rodičích, stoupá.

Neplacení alimentů zůstává velkým problémem. Dříve se diskutovalo o zavedení zálohovaného výživného, kdy by stát vyplatil výživné dítěti a peníze pak vymáhal po dlužícím rodiči. Tyto návrhy však nebyly nikdy schváleny.

4.1/5 - hodnocení čtenářů