Uvažujete, že podáte návrh na rozvod? Máte nezletilé děti? Pak byste měli vědět, že než soud manželství rozvede, musí být rozhodnuto, jak bude vypadat péče o děti po rozvodu. V článku se dozvíte, jak podat návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem.

Formy péče o dítě po rozvodu

Existuje několik způsobů, jak se bývalí manželé mohou starat o dítě po rozvodu.

Výlučná péče

Jde o převažující formu péče o dítě. Jeden z rodičů se o dítě stará, bydlí s ním a má je v péči. Druhý rodič má pak stanoveno výživné a určen styk s dítětem, jehož frekvenci stanoví soud (často jde o každý druhý víkend, některé prázdniny).

Střídavá péče

Dítě žije střídavě u jednoho nebo druhého rodiče. Méně často bydlí na jednom místě a jsou to rodiče, kdo se u něj střídají. Doba střídání může být nastavena různě (každý týden jeden rodič, ale klidně i půlrok u jednoho z nich). Doporučují ji odborníci, aby byl zachován vztah dítěte k oběma rodičům. Na druhou stranu není vhodná tam, kde se rodiče nedokáží mezi sebou vůbec dohodnout.

Společná péče

Při společné péči se starají rodiče o dítě stejným dílem najednou. Jde o nejlepší variantu pro dítě, avšak také nejméně častou. Většina manželů po rozvodu této formy není schopna, protože je v podstatě potřeba, aby spolu nadále žili ve společné domácnosti a dokázali se dohodnout. Vhodná by mohla být u starších dětí, které žijí mimo domov (například na internátu).

Péče jiné osoby

Soud může svěřit dítě do péče jiné osoby, pokud rozhodne, že ani jeden z rodičů není k jeho výchově způsobilý. Většinou jsou vhodnými osobami blízcí příbuzní. V případě problematických rodin může dítě skončit i v některé formě náhradní péče (jako je dětský domov či pěstouni).

Jak na návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem

Kdy se podává?

Pokud se s manželem chcete rozvést, je pro vás časově i finančně výhodnější podat rozvod dohodou. V takovém případě však nestačí pouze souhlas druhého manžela s rozvodem. Musíte se také dohodnout o vašich majetkových poměrech a předně o způsobu výchovy a výživy vašich nezletilých dětí po rozvodu.  Soudu potom musíte doručit dohodu o úpravě poměrů dětí po rozvodu. Soud ji následně přezkoumá za asistence OSPOD.

Návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem podáte v případě, že se nedokážete s manželem dohodnout a chcete, aby za vás rozhodl soud.

Kam se podává?

Návrh je třeba doručit okresnímu soudu podle místa vašeho bydliště, resp. bydliště vašich nezletilých dětí.

Co musí obsahovat?

V návrhu musí být jasně označeni oba rodiče a nezletilé děti (jejich jména, příjmení, data narození či rodná čísla, adresa apod.).

Uveďte skutečnosti, které vás vedou k podání návrhu a jestli jste již podali návrh na rozvod, či zda jej teprve podáte. Návrh na rozvod můžete podat zároveň s návrhem na úpravu poměrů nezletilých dětí. Soud však bude o výchově a výživě dětí rozhodovat nejdříve.

Dále popište své příjmy a příjmy svého manžela či celkové majetkové poměry v rodině.

Sdělte relevantní údaje o svých dětech, kam chodí do školy, jaký je jejich zdravotní stav, a všechny další informace, které by měl soud podle vašeho názoru vědět, aby mohl rozhodnout.

Nejdůležitější částí návrhu je tzv. petit. Napište, co chcete, aby soud rozhodl. Přímo do návrhu tedy napište, že soud má vydat rozsudek, ve kterém rozhodne např., že dítě bude po dobu před rozvodem i po něm svěřeno do péče jednoho z rodičů, s tím, že druhý rodič bude hradit takové a takové výživné a bude se s dítětem stýkat tehdy a tehdy.

Nezapomeňte návrh opatřit datem a podpisem.

Přiložte kopie svého oddacího listu a rodných listů dětí.

Vzor návrhu, který zpracoval advokát, můžete najít na stránkách společnosti Legito.

Kolik to stojí?

Za podání návrhu na úpravu výchovy a výživy se nehradí soudní poplatky. Pokud však půjde o složitou soudní při mezi manželi, kde budou vypracovávány znalecké posudky, připravte se na úhradu nákladů řízení, které se mohou pohybovat v řádech tisíců korun.

Jak rozhodne soud o podaném návrhu?

Primárním rozhodovacím kritériem je pro soud zájem dítěte. Starší děti jsou v řízení vyslechnuti pracovníky OSPOD a je přihlíženo k jejich názoru na věc. Bude zkoumán vztah dítěte k rodičům a sourozencům, možnosti a schopnosti rodičů zabezpečovat výchovu a výživu dětí a další faktory.

Připravte se tedy na to, že váš návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem není pro soud vůbec závazný. Ve složitých případech je dobré obrátit se ještě před podáním návrhu na advokáta.

4.7/5 - hodnocení čtenářů