Kvitance je klíčový dokument potvrzující splnění dluhu a zároveň robustní důkazní listina v právním prostředí. Průvodce nabídne pohled na náležitosti kvitance, definuje role věřitele a dlužníka a zkoumá aspekty opakovaného plnění, domněnky, dlužního úpisu a práva odepřít plnění. Jaký význam a funkci tedy kvitance nabízí ve finančních a právních vztazích?

Co je kvitance

Kvitancí nazýváme písemné potvrzení, které vystaví věřitel svému dlužníkovi o tom, že je jeho dluh splněn. Zjednodušeně řečeno se jedná o stvrzenku. Toto potvrzení o splnění dluhu však věřitel nemusí sepsat automaticky, ale pouze tehdy, pokud jej o to dlužník požádá. Požádat by ovšem měl vždy, neboť potvrzení, že dluh byl řádně splacen, se zkrátka hodí. Zajímavé je, že pokud věřitel odmítne kvitanci vystavit, má dlužník právo odepřít plnění.

Právní úprava kvitance je zakotvena v § 1949 až 1953 občanského zákoníku. Jsou zde upraveny její náležitosti i různé situace, které mezi dlužníkem a věřitelem mohou nastat.

(1) Přijímá-li věřitel plnění, vydá dlužníkovi na jeho žádost potvrzení o splnění dluhu (kvitanci). V kvitanci vyznačí jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn. Je-li kvitance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky. (2) Dlužník může plnění odepřít, nevydá-li mu věřitel zároveň kvitanci.

 

§ 1949 občanského zákoníku

Náležitosti kvitance

V prvé řadě musí být kvitance sepsána písemně. To je logické, neboť ústní potvrzení nemá do budoucna valného významu. Další specifika formy zákon neupravuje, tudíž lze kvitanci sepsat ručně, a to prakticky kamkoliv – z praktického pohledu je samozřejmě nejlepší papír.

Potvrzení o splnění dluhu musí obsahovat:

  • jméno dlužníka i věřitele,
  • předmět plnění,
  • místo plnění,
  • čas splnění dluhu.

Toto jsou minimální zákonem dané náležitosti, v praxi je samozřejmě možné uvést více podrobností.

Opakované plnění

Někdy je dlužník věřiteli zavázán k opakovanému plnění – typicky pravidelné splátky nájemného či obdobného plnění. Je-li vystavena kvitance na takovéto opakované plnění (tj. plnění z téhož právního důvodu), má se za to, že ten, kdo předloží kvitanci na plnění splatné později, splnil také to, co bylo splatno dříve.

Jinými slovy, pokud nájemce nezaplatil nájemné od ledna do května a zaplatí až za červen a věřitel mu vystaví kvitanci na tuto poslední platbu, má se za to, že zanikl dluh i za předcházející měsíce. Je to však pouze vyvratitelná právní domněnka, která platí pouze není-li prokázáno jinak. Z toho důvodu je klíčové, aby kvitance byla správně a jasně formulována, obsahovala konkrétní informace o splaceném dluhu a případně i zbývající dlužnou částku.

Další zákonem zakotvenou právní domněnkou je, že kvitance na jistinu znamená, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky. V případě, že věřitel nechce dlužníkovi odpustit například úroky, je nutné, aby tuto skutečnost do kvitance uvedl.

Důkazní listina

Kvitance je dle zákona soukromá listina. Co to znamená?

Dle § 565 občanského zákoníku nese důkazní břemeno k prokázání pravosti a správnosti soukromé listiny ten, kdo se této listiny dovolává. V případě kvitance to bude zpravidla dlužník.

Současně však občanský zákoník obsahuje domněnku, která říká, že pokud je listina použita proti osobě, která ji podepsala, má se za to, že její pravost a správnost byla uznána. Díky tomuto zákonnému pravidlu bude věřitel jen těžko popírat pravost kvitance, kterou sám podepsal.

Uznání dluhu

V případě, kdy dlužník vystavil svému věřiteli uznání dluhu (případně jiný dlužní úpis), musí věřitel při splnění dluhu tento úpis vrátit, případně na něj vyznačit, která část dluhu byla splněna. Kromě dlužního úpisu může dlužník požadovat ještě kvitanci a věřitel jej nesmí odmítnout. Každopádně pokud dlužník obdrží svůj dlužní úpis bez kvitance, má se za to, že dluh byl splněn.

Ať už něco dlužíte kamarádovi, cizímu člověku nebo instituci, vždy vyžadujte vystavení potvrzení o splnění dluhu. Kvitance jednak zabrání budoucím sporům mezi vámi a věřitelem a jednak ji mohou vyžadovat například banky při refinancování hypotéky. Věřitelé by pak měli dbát na pečlivou formulaci kvitance, aby se nestalo, že nechtěně odpustí dlužníkovi dluh.

Jak se vám článek líbil?