Možná se Vám to již stalo. Šli jste se večer pobavit s přáteli, tzv. „na jedno.“ Co z toho, že z jednoho piva či panáku bylo nakonec deset, resp. desátá runda je poslední, kterou si pamatujete. Uprostřed noci si vzpomenete, že byste mohli někde složit hlavu. Ne, na baru to nebude, protože tam zavírají. Takže vám nezbude, než se přesunout jinam.  V horším případě se pokusíte řídit, v tom lepším se vydáte po svých. Nicméně i tento způsob „dopravy“ může skýtat nečekané zážitky – třeba právě s policistou, který má za úkol střežit pořádek v ulicích v nočních hodinách.

Právní úprava možností, jak se dostat na protialkoholní záchytnou stanici

Zákon o Policii

Než se dostaneme k samotnému řešení situace, kdy policista odveze podnapilou osobu na „záchytku“, považuji za vhodné nastínit příslušnou právní úpravu.

Podle ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o Policii“) je úkolem policie chránit bezpečnost osob, majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony a jinými právními předpisy.

V návaznosti na obecné vymezení úkolů policie nás však v souvislosti s tématem tohoto článku bude více zajímat jiné ustanovení. Podle § 10 odst. 1 tohoto zákona je-li ohrožen nebo porušen vnitřní pořádek a bezpečnost a odstranění takového ohrožení či porušení spadá do úkolů policie, je policista ve službě povinen provést úkon v rámci své pravomoci nebo přijmout jiné opatření, aby takové porušení nebo ohrožení odstranil.

Zákon o obecní policii

Podobné oprávnění poskytuje právní úprava i strážníkům obecní policie. Podle § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii je totiž úkolem obecní policie tzv. zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Mimo jiné přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování právních předpisů obce či se podílí na prevenci kriminality v obci.

Obecní policie na rozdíl od Policie ČR je orgánem obce a pouze na jejím území vykonává svou působnost. Jestliže obecní policii zřizuje město, nazývá se „městskou policií“, avšak jedná se pouze o rozdíl v terminologii, a proto i městská policie se řídí zákonem o obecní policii.

Z výše uvedeného jsou sice patrné důvody, proč by policistu či strážníka mělo zajímat, že se v pozdních hodinách motáte po ulici a zpříjemňujete noc svým dávno spícím spoluobčanům nepatrně hlasitějším podáním nějakého zaručeného hospodského šlágru, avšak samo o sobě to nestačí k tomu, abyste svým pěveckým výkonem ohromili i zdravotníky na „záchytce“.

„Tabákový zákon“

Konkrétní zmocnění k odvozu podnapilé osoby na „záchytku“ jak pro policistu, tak pro strážníka obecní policie obsahuje zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů (dále jen „tabákový zákon“), a to v ust. § 16 odst. 3 ve spojení s § 17 odst. 3. Rovněž je zde zakotveno oprávnění požádat osobu o dechovou zkoušku (§ 16 odst. 2 a odst. 4).

Jelikož práva a postup policisty a strážníka obecní či městské policie se v daném případě neliší, budu pro zjednodušení dále používat pouze termín „policista“.

Postup policisty při kontrole, zadržení a převozu na protialkoholní záchytnou stanici

Vraťme se tedy k situaci nastíněné v úvodu článku. Ve značně podroušeném stavu se potácíte ulicí směrem, o němž se domníváte, že vede k domovu či do nejbližšího podniku, kde mají ještě otevřeno. O tom, která strana chodníku je pravá a která levá nemáte ponětí, motáte se a občas si pro sebe zadrmolíte nějaký svůj postřeh. Abych to zkrátila, sice jste hodně přebrali, ale nikomu a ničemu neubližujete, pokud nebudeme počítat výrazný alkoholový odér, který z vás pravděpodobně táhne. Vaší momentální „pachovou stopu“ by teoreticky sice bylo možné považovat za porušení veřejného pořádku či za skutečnost vzbuzující obecné pohoršení, avšak těžko by policistu opravňovalo k zákroku vůči vaší osobě.

Pokud by i tak k odvozu na „záchytku“ z nějakého důvodu došlo a Vy byste s tím nesouhlasili, vždy můžete na postup konkrétního policisty podat stížnost.

V případě, že byste si však usmysleli, že posprejováním umělecky zkrášlíte fádní kukaň u autobusové zastávky či byste agresivně napadli kolemjdoucí, měl by být postup policisty odlišný. Pakliže ohrožujete něčí majetek, zdraví či dokonce život nebo jste to již učinili, zakládá zákon povinnost policisty vůči vám zakročit.

Podle § 16 odst. 2 „tabákového zákona“ totiž

  • osoba, která se požitím alkoholu nebo jiných návykových látek uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek a
  • osoba, u níž je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky

je povinna podrobit se vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu nebo jiných návykových látek, včetně odběru biologického materiálu.

Jestliže se tedy nacházíte ve stavu, kdy Váš volný pohyb po ulici může být nebezpečný pro Vás i Vaše okolí, pravděpodobně budete nejdříve vyzváni k prokázání totožnosti. Zároveň by policista sám měl prokázat svou příslušnost k Policii či obecní policii. Přitom by Vám měl zároveň poskytnout poučení o důvodech, kvůli nimž vás k legitimaci vyzývá. Pak by zřejmě následovala výzva, abyste si „dýchli“.   Jestliže policista nakonec usoudí, že Váš převoz na „záchytku“ je v dané situaci více než vhodný, měl by vás rovněž poučit o vašich právech a povinnostech, neboť se jedná o omezení osobní svobody (§ 13 zákona o Policii, § 6 zákona o obecní policii).

V praxi však na „záchytce“ můžete skončit, i když nikomu nic neděláte. Jen jste si zrovna ustlali místo doma v posteli na chodníku. V takovém případě pravděpodobně nehrozí, že byste někomu ublížili, avšak jestliže se nacházíte ve stavu, kdy jevíte známky opilosti a dechová zkouška to potvrdí, může být důvodem pro odvoz obava o Vaše vlastní zdraví a život jednak proto, že míra alkoholu způsobující, že je Vám jedno, že spíte na chodníku, může být pro Váš organismus nebezpečná, a jednak proto, že i jako spící opilec můžete být terčem trestného činu jiné osoby.

Ačkoli obecné pravidlo, kdy lze osobu odvézt na „záchytku“, do značné míry závisí na konkrétních okolnostech individuálního případu, z výše popsaného je patrné, že na „záchytku“ nelze odvézt osobu, která nepožila alkohol či jinou omamnou látku jen proto, že se vůči policistovi chová nevhodně nebo sice porušuje veřejný pořádek, avšak v důsledku zcela jiných okolností než je požití alkoholu. Pak sice může dojít k užití prostředků spočívajících v omezení osobní svobody, avšak odvoz na „záchytku“ by v tom rozhodně figurovat neměl. Takový postup by byl v rozporu se zákonem.

Pobyt na protialkoholní záchytné stanici

Dle § 17 odst. 2 osoba je povinna se podrobit ošetření a pobytu na protialkoholní záchytné stanici do doby, než odezní akutní intoxikace, jestliže je zjištěno, že není ohrožena na životě:

  • a je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
  • je ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení

Není tedy rozhodující, zda na „záchytku“ odvézt chcete či nechcete. V uvedených situacích na ni zkrátka budete odvezeni nedobrovolně.

Důvodem odvozu přitom není pouze skutečnost, že jste chtěli dát průchod své kreativitě na autobusové zastávce, ale zjištění Vašeho zdravotního stavu v důsledku intoxikace. Nejde tedy o sankci za to, že jste pod vlivem alkoholu a dopouštíte se nepravostí.

Na záchytné stanici vás policista předá do péče zdravotníků, kteří pomocí vyšetření zjistí, zda v důsledku požití nadměrného množství alkoholu nejste ohroženi na životě či zda vůbec jste pod vlivem návykové látky. Jestliže se odmítnete vyšetření podrobit, hledí se na vás jako byste pod vlivem návykové látky byli. To je důležité ve vztahu k následné povinnosti uhradit náklady na odvoz na „záchytku“, vyšetření, ošetření i svůj tamní pobyt ze svého. Pakliže by se ukázalo, že pod vlivem alkoholu nejste, půjdou náklady na vrub toho, kdo k odvozu na „záchytku“ vyzval. Pokud se vyšetřením vyloučí možné ohrožení života, nechají si Vás na záchytce, dokud nevystřízlivíte a poté vás pustí. O ošetření na záchytce se informuje váš praktický lékař, a jste-li nezletilí i zákonný zástupce.

Závěrem k protialkoholní stanici

Z výše uvedeného vyplývá, že zákrok policisty je možný pouze za současného splnění několika podmínek:

  • Musí být ohrožen nebo porušen vnitřní pořádek a bezpečnost. Podnapilá osoba si tedy musí počínat tak, že svým chováním zavdává důvod k obavám, že by mohla poškodit cizí majetek či ohrozit sebe nebo jinou osobu na zdraví či životě. O takový případ by se jednalo např., kdyby opilec ohrožoval kolemjdoucí nožem nebo by rozbil výlohu obchodu.
  • Odstranění takového ohrožení či porušení spadá do úkolů policie. Že zákrok policisty lze pod toto „odstranění“ podřadit, vyplývá z vymezení úkolů policie a obecní policie, jak je uvedeno výše.
  • Zásah může učinit pouze policista ve službě, avšak toto pravidlo neplatí absolutně. Ve výjimečných případech, kdy je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo svoboda osob nebo majetek nebo jestliže už k útoku na ně došlo, je povinen zasáhnout i policista, který je v době zásahu mimo službu.
  • Policista je povinen provést zákrok v rámci své pravomoci, tzn. může využít pouze takové prostředky, jejichž uplatnění zákon dovoluje a které jsou přiměřené konkrétní situaci. Policista tak musí vždy zvážit všechny dané okolnosti a počínat si tak, aby nezpůsobil nedůvodnou újmu. Jako nepřiměřené by mohlo bít chápáno zbití opilé osoby, aniž by ta kladla jakýkoli odpor při převozu na „záchytku“.
3.9/5 - hodnocení čtenářů