V podnikání mohou nastat nejrůznější situace, které vyžadují razantní řešení. Někdy může pomoci rozdělení likvidací, jindy je lepší rozdělit obchodní podíly ve firmě. Záleží především na dalších záměrech majitelů firmy, na úspěšnosti podnikání a dalších okolnostech. Tento článek není podrobným návodem, ale klade si za cíl vysvětlit některé pojmy a poukázat na některé možnosti rozdělení, v jakých situacích je dobré firmu rozdělit a jaké jsou možné další formy firmy.

Rozdělení firmy na části

Rozdělením firmy stejně jako sloučením, převodem jmění na společníka nebo změnou právní formy, dochází k přeměně společnosti.

Jednou z forem rozdělení obchodní společnosti je odštěpení společnosti. K dalším možnostem rozdělení patří vznik nových společností, sloučení či kombinace těchto forem.

Při rozdělení společnosti odštěpením se vznikem nových společností původní společnost nezaniká a z její části se vytváří nová společnost, nebo více nových společností. Obdobně při rozdělení odštěpením sloučením původní společnost pokračuje v podnikání a její část je zároveň sloučena s jednou nebo více již existující společností.

Jaké dokumenty je třeba připravit

Základem pro rozdělení je projekt, který musí být nejméně jeden měsíc před schválením valnou hromadou uložen u rejstříkového soudu. Projekt rozdělení s.r.o. musí obsahovat identifikaci rozdělované společnosti a rozhodný den rozdělení, dále vymezení podílů společníků, ocenění majetku a určení, kteří zaměstnanci přejdou do nové firmy, a kteří zůstanou ve společnosti původní.

Při rozdělení firmy se vlastnické podíly dělí ve stejném poměru, ale lze dělit i na nestejné podíly. Druhý způsob rozdělení obchodního podílu ve firmě je však neobvyklý a nevýhodný pro podílníka s nižším podílem, který by se zbavil možnosti rozhodovat.

Zrušení a zánik firmy

Firmu je lepší rozdělit na části nebo zrušit? Uvažujeme-li o zrušení, je třeba tento termín odlišovat od zániku firmy, přičemž i zákon tyto pojmy odlišuje. Zrušením se rozumí dobrovolné nebo nucené ukončení činnosti, kdežto zánik je spojen s výmazem firmy z obchodního rejstříku. Zánikem přestává firma existovat a pozbývá právní osobnost, k čemuž dojde nabytím právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zániku firmy.

Změna právní formy

Změna formy firmy je jedním z typů přeměn obchodních společností. Firma nezaniká ani nedochází k přechodu jmění na právního nástupce. Změní se pouze vnitřní uspořádání společnosti. Pokud se mění společnost s ručením omezeným na akciovou společnost nebo opačně, lze to provést přeměnou obchodní společnosti. Stejně jako u rozdělení začíná celý proces vypracováním projektu změny právní formy, následuje ocenění majetku firmy znalcem. Projekt se musí založit do Sbírky listin a zveřejnit. Následně je schválen nejvyšším orgánem firmy a poté se přeměna zapíše do obchodního rejstříku, čímž nastanou účinky přeměny.

Jak se vám článek líbil?