Někdy se stane, že při soupisu majetku při exekuci jsou postižena práva třetích osob. Jinými slovy jde o situaci, kdy v průběhu soupisu majetku povinného sepíše exekutor i majetek, který není ve vlastnictví povinného, nýbrž vlastnické právo k němu má jiná osoba. Každý si dokážeme takovou situaci představit… naše věc se snadno může dostat na soupis věcí postižených exekucí.

Příklad exekuce práv třetích osob

Návštěva kamaráda, kterého bohužel zrovna navštíví exekutorský vykonavatel a začne označovat věci, včetně notebooku zn. Apple, který mi patří.

Co v takovém případě dělat? Jak se bránit?

Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu

V první řádě je třeba nezpanikařit a neprodleně, nejpozději však do 30 dní od doby, kdy se o této skutečnosti dozvíme, podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu.

O tom, zda bude věc vyřazena ze soupisu, rozhodne exekutor do 15 dní ode dne doručení návrhu. K tomu je ovšem třeba připojit důkaz o tom, že věc je ve vlastnictví osoby, která návrh podala. Vlastnické právo lze přitom prokázat řadou způsobů, nejčastěji asi dokladem o koupi. Výhodou je faktura, kde je uvedeno jméno a příjmení vlastníka (ne však vždy).

Často ale může jít o věci několik let staré, kde již doklad o koupi lze dohledat jen těžko. Typickým případem může být, jestliže k rodičům přijede na návštěvu dcera, která je postižena exekucí a setrvá u nich delší čas. Exekutor, v případě, kdy není možné povinnou zastihnout na místě jejího bydliště, často zaměří svou pozornost na další osoby blízké, u kterých by se mohla nacházet. Může se pak stát, že pokud dotyčnou u rodičů „nachytá“, začne sepisovat majetek v pokoji, kde povinná přechodně bydlí. Je zřejmé, že jde o soupis neoprávněný, který postihuje majetek rodičů a nikoli povinné.

Může ale jít např. o nábytek starý 30 let. Po takové době se jen těžko dá dohledat doklad o koupi. V takovém případě lze vlastnické právo dokázat na základě vyjádření blízké osoby. Tuto práci si můžeme ušetřit, jestliže oprávněný s vyškrtnutím věci ze soupisu souhlasí.

Exekutor návrhu na vyškrtnutí nevyhověl

Problém nastává v okamžiku, kdy exekutor návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu nevyhověl. V tomto případě je třeba podat tzv. excindanční žalobu (žalobu na vyloučení věci) k exekučnímu soudu, a to do 30 dní od doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť i z části, včas podanému návrhu na vyloučení věci (§ 68 odst. 4 zák. č. 120/2001 Sb., v aktuálním znění).

Soud pak definitivně rozhodne o tom, zda věc má či nemá být ze soupisu vyloučena.

Problémy s exekucí řešte ihned

Exekuce je vždy nepříjemná záležitost pro osobu, které se týká, ale i její blízké. Měla by proto proběhnout tak, aby uspokojení pohledávky oprávněného bylo dosaženo co nejrychleji a byla co nejvíce šetřena práva povinného. Máte-li pocit, že exekuce neprobíhá v souladu se zákonem, nebo že postihuje věci z exekuce vyloučené či věci, které nejsou ve vlastnictví povinného, je tuto skutečnost třeba řešit neprodleně přímo s exekutorem.

Pokud exekutor vašim požadavkům nevyhoví, obraťte se na exekuční soud, který celou věc posoudí a s konečnou platností rozhodne. Důležité ovšem je konat.

Nakonec bych dodal, že jako ostatně v celém občanském právu, tak i v exekučním řízení se důsledně promítá zásada vigilantibus iura scripta sunt, tj. právo přeje bdělým. V kontextu exekučního řízení to znamená, že svá práva si musí každý hájit sám (a nikdo jiný to za vás neudělá).

Jak se vám článek líbil?