Kdo jsou podomní prodejci energií a co je vůbec podomní prodej dle zákona? A jak postupovat v případě, že jste podepsali smlouvu na změnu dodavatele, kterou si nepřejete?

Podomní prodejci a podomní prodej

Možná už jste se s tím setkali. U dveří Vám doma zazvonil dobře vypadající mladý člověk, který Vám po otevření začal tvrdit, že máte příliš drahou elektřinu, a pokud mu podepíšete nějaký papír, tak zaručeně ušetříte tisíce korun ročně. Tento papír jste si samozřejmě ani nepřečetli, protože tam stejně všechno bylo napsané malým písmem, a rovnou jste ho podepsali. Po odchodu dotyčného jste si však nasadili brýle a zjistili, že jste podepsali smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu, a jednou ze smluvních stran je společnost, o které jste zřejmě do té doby ani nevěděli, že existuje.

Podomní prodej energií

V roce 2006 se uvolnil trh s energiemi, a v dnešní době tak již máme několik stovek dodavatelů elektřiny a několik desítek dodavatelů plynu. Konkurence je opravdu obrovská, a tak mnoho obchodníků (resp. dodavatelů) přichází s nekalými praktikami, kterými získávají zákazníky jiných společností.

Jedním z velmi častých způsobů je tzv. podomní prodej, kdy obchodní zástupce té či oné společnosti chodí od domu k domu a nabízí své produkty. Často přitom argumentují neúplnými či přímo lživými informacemi o cenách, o jiných dodavatelích apod. Výjimkou nejsou ani případy, kdy se zástupci jiných obchodníků vydávají za zaměstnance tradičních dodavatelů, přičemž při uzavírání smlouvy tvrdí, že k žádným změnám nedojde, resp. že se změna projeví pouze na nižší ceně za silovou elektřinu, popř. plyn. V krajních případech používají někteří obchodní zástupci i metody, kdy např. starým lidem vyhrožují, že pokud jim smlouvu nepodepíší, tak je odpojí od elektřiny apod. V těchto případech je nejlepší se obrátit rovnou na Policii ČR, jelikožs takové jednání již může naplňovat i znaky skutkové podstaty trestného činu.

Pozn. k podomnímu prodeji

Podomní prodej je na území některých obcí a měst zakázán obecně závaznou vyhláškou. Porušení povinností stanovených v OZV je přestupkem dle § 46 odst. 2 zákona o přestupcích, za nějž lze uložit pokutu do 30 000 Kč (viz § 46/3 zákona o přestupcích).

Smlouva o sdružených službách dodávky a všeobecné obchodní podmínky

Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu se dle ustanovení § 1798 nového občanského zákoníku (dále též „NOZ“) řadí mezi smlouvy uzavírané adhezním způsobem a konkrétně mezitzv. „formulářové smlouvy“ (viz § 1798/2), jejichž obsah není možné změnit. Slabší smluvní strana, tedy odběratel, má pouze možnost návrh takové smlouvy akceptovat nebo ho odmítnout.

V naprosté většině případů pak taková smlouva obsahuje doložku, která odkazuje na všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“). A pokud je odběratel s takovými obchodními podmínkami seznámen, pak jsou pro něj závazné. Nicméně v praxi je velmi těžko prokazatelné, zda k takovému seznámení skutečně došlo či nikoliv. Odběratel je v tomto případě chráněn kogentním (nelze se od něj odchýlit) ustanovením § 1800 odst. 1 NOZ, jež stanoví:

„Obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním způsobem doložku, kterou lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, nebo doložku, která je pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je tato doložka platná, nepůsobí-li slabší straně újmu nebo prokáže-li druhá strana, že slabší straně byl význam doložky dostatečně vysvětlen.“

Toto ustanovení zcela zřejmě směřuje na ty případy, kdy jsou VOP napsány tak malým písmem, že je lze sotva přečíst i se zvětšovacím sklem. Nicméně neplatnost takové doložky nastane pouze v případě, že bude odběrateli způsobovat újmu, což bude v praxi naprosté minimum případů.

Druhý odstavec pak doplňuje:

Obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním způsobem doložku, která je pro slabší stranu zvláště nevýhodná, aniž je pro to rozumný důvod, zejména odchyluje-li se smlouva závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech, je doložka neplatná.“

Změna dodavatele elektřiny a plynu

K tomu, aby mohl dodavatel energií převést nového zákazníka k sobě, však nestačí, aby měl pouze platnou (tzn. podepsanou) smlouvu o sdružených službách dodávky. K provedení změny dodavatele potřebuje mít též zákazníkovu plnou moc pro zastupování zákazníka u OTE (operátor trhu s energiemi) a pro ukončení smlouvy u jeho stávajícího dodavatele. Tato plná moc zpravidla bývá připojena k textu smlouvy na témž listu papíru jako samotná smlouva. Na základě smlouvy a plné moci se pak rozběhne proces, jehož délka se odvíjí od platnosti původní smlouvy. V případě smluv na dobu neurčitou je standardní výpovědní doba 3 měsíce, ale v závislosti na smluvních podmínkách toho kterého obchodníka se může lišit.

Jak zastavit změnu dodavatele?

Pokud jste podepsali smlouvu jinému dodavateli a přitom žádnou změnu nechcete, pak je více než vhodné kontaktovat svého stávajícího dodavatele, který Vám vysvětlí postup, jak tuto změnu zastavit.

Většina dodavatelů má nějakou zákaznickou linku, kam stačí zavolat, a tyto informace pak máte k dispozici takřka okamžitě (pozn. autora: někteří lidí mají volání na zákaznické linky jako svého koníčka, tak proč takovou linku nevyužít v okamžiku, kdy existuje opravdu nějaký problém…).

Zásadně vždy je však nutné písemně zaslat, a to nejlépe doporučeně, svému novému potenciálnímu dodavateli odstoupení od smlouvy a odvolání plné moci.

Odstoupení od smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 věty první NOZ má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Opatření na ochranu zákazníka navíc upravuje i energetický zákon (zákon č. 458/2000 Sb.), který je v tomto případě lex specialis vůči NOZ. Dle ustanovení § 11a odst. 2 věty druhé může spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu, uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání držitele licence, písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do 5 dnů před zahájením dodávky elektřiny nebo plynu.

Odvolání výpovědi

Pokud již nový dodavatel zaslal tomu stávajícímu výpověď smlouvy, pak je nutné zaslat též odvolání výpovědi, což zpravidla obchodníci zasílají svým zákazníkům automaticky, jakmile obdrží výpověď ze strany nového obchodníka, aby případně zvrátili zákazníkovo rozhodnutí změnit dodavatele. Takové zpětvzetí výpovědi zákazník pouze vyplní a zašle zpět svému dodavateli. Tento krok má význam zejména pro případné podání odporu stávajícím dodavatelem u OTE, pokud ten nový v procesu změny pokračuje.

Shrnutí pro podomní prodej

Pokud už otevíráte dveře někomu neznámému, pak je nanejvýš vhodná obezřetnost. Zásadně nikdy nepodepisujte něco, co si ani nepřečtete, protože na to pořádně nevidíte. Seriózní obchodní zástupce na Vás rozhodně nebude vytvářet jakýkoliv nátlak, a naopak se Vám pokusí vše podrobně vysvětlit, což je ostatně i jeho zákonná povinnost. Z logických důvodů zde samozřejmě není možné provést nějaký výčet dodavatelů energií, kteří výše uvedené nekalé praktiky používají, nicméně jako vodítko nám může sloužit například seznam signatářů tzv. etického kodexu obchodníka s energiemi, který vydal Energetický regulační úřad.

3.4/5 - hodnocení čtenářů