Dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí

dohoda o úpravaě poměrů nezletilých dětí

Stává se, že vztah nevyjde. Manželé se rozvedou, partneři se přestanou stýkat. Pokud ale spolu měli děti, je potřeba vyřešit, kdo je bude vychovávat a živit. Rodiče by se měli k této situaci postavit s chladnou hlavou. Jak vypadá dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí?

Rodičovská odpovědnost

Rodiče mají ke svým dětem práva a povinnosti. Musí o ně pečovat, vychovávat je a zajišťovat vzdělání. Mohou určit, kde bude dítě bydlet, spravovat jeho majetek či jej zastupovat. Soubor těchto práv a povinností se nazývá rodičovská odpovědnost a mají ji oba rodiče dítěte. Její trvání či rozsah může změnit pouze soud, který by měl brát v úvahu zájem dítěte.

Pokud se rodiče rozvádí, musí být ještě před samotným rozvodem vyřešeno, jak bude vypadat péče o jejich společné děti:

  • Péče společná – rodiče se o děti nadále starají společným dílem a většinou žijí ve společné domácnosti. Oba musí s péčí společnou souhlasit.
  • Péče střídavá – rodiče se v péči o dítě střídají v pravidelných intervalech.
  • Péče výlučná – o dítě se stará pouze jeden z rodičů, druhý si jej bere na víkendy či prázdniny a přispívá na něj formou výživného.

Podle čeho soud péči určí? Základem pro rozhodování je dohoda rodičů o poměrech nezletilých dětí, kterou soudu předloží. Soud ji téměř vždy schválí. Vždy však ještě přezkoumá, zda je dohodnutý způsob výkonu rodičovské odpovědnosti v souladu se zájmy dítěte.

Pokud se rodiče dohodnout neumí, bude soud posuzovat návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí, který mu předloží jeden z rodičů (např. návrh na svěření dítěte do péče matky). Soud však těmito návrhy není vůbec vázán. Pokud by to bylo v zájmu dítěte, může jej svěřit i do péče jiné osoby než je některý z rodičů! Vždy je proto v zájmu rodičů, aby se uměli dohodnout.

Rozhodnutí soudu ohledně výchovy a výživy není konečné. Pokud nastane změna poměrů péče o dítě, soud vydá nový rozsudek, ve kterém nově péči o dítě upraví. Může tak učinit i bez návrhu rodičů.

Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů výchovy a výživy nezletilých dětí

Návrh se bude podávat u okresního soudu, v jehož obvodu děti bydlí. V návrhu musí být uvedeno přesné označení soudu a dále jméno, příjmení, datum narození a adresa jak rodičů, tak dětí.

Uveďte podstatné skutečnosti

Uveďte, zda se jedná o návrh dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu, nebo chcete, aby soud rozhodl o úpravě poměrů i pro dobu do ukončení rozvodového řízení.

Pro to, aby se soud v návrhu zorientoval, musíte uvést skutečnosti, které vedly k dohodě. Napište, kdy a kde jste uzavřeli manželství, a že manželství již nefunguje. Dále byste měli uvést, zda jste již podali návrh na rozvod, zda jej podáváte spolu s návrhem na dohodu, nebo jej teprve podáte.

Popište pro soud vaše majetkové poměry, kde jste zaměstnáni a kolik činí váš měsíční příjem. Informujte ho, kdo dítě v současnosti vychovává (např. že bydlí u matky).

Sepište petit

V návrhu dohody musíte sepsat petit, tedy to, jak chcete, aby soud rozhodl. Je nutné, abyste uvedli, na jakém typu výchovy dítěte jste se dohodli (výlučná, střídavá či společná péče). Petit může např. znít: „Nezletilý se svěřuje do péče otce. Matka je povinna přispívat měsíčně částkou 3 000 Kč na výživu nezletilého.“

Jak bude vypadat styk nezletilého s druhým rodičem v případě výlučné péče, uvádět nemusíte. Soud totiž nemusí pravidla styku nastavit, pokud se jsou rodiče schopni mezi sebou domluvit. Mohou pak být flexibilní a přebírat si dítě podle aktuálních potřeb. Na druhou stranu, nikdy nevíte, kdy se mohou vztahy mezi expartnery zhoršit. Díky úpravě styku na základě soudního rozsudku budete mít jasno, kdo kdy má dítě u sebe.

Co přiložit k návrhu

K návrhu dodejte také váš oddací list, rodné listy dětí (vhodnější než originály je poslat na soud ověřené kopie), případně doklady o vašich příjmech.

Nezapomeňte návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí podepsat a datovat. Návrh pak zašlete v trojím vyhotovení.

Vzor dohody rodičů o úpravě výchovy nezletilých dětí najdete např. na stránkách Legito.

Dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí, jejichž rodiče nejsou manželé

Pokud nebyli rodiče dítěte sezdaní, soud jejich rozchod neřeší. Nebude také řešit úpravu poměrů výchovy a výživy. Dohoda nesezdaných rodičů tak nemusí být vůbec projednávána u soudu. Nemusí být ani sepsána písemně, stačí, pokud jsou bývalí partneři srozumněni s tím, kdo bude platit jaké výživné, jak se bude rodič a dítě spolu stýkat apod. Nicméně, pro předcházení nedorozumnění je vhodné písemnou dohodu pořídit. Můžete v ní uvést, kdo má kdy dítě v péči a jakou částku platí rodič na výživné.

Pokud by nastaly mezi rodiči konflikty (např. neplacení výživného, zabraňování styku s dítětem), bude nutné se pro řešení na soud obrátit. Písemná mimosoudní dohoda rodičů o výživném a výchově by pak mohla sloužit jaké jeden z podkladů pro rozhodování soudu. Ten jí však nebude vázán a primárně jej bude zajímat zájem dítěte.

3.7/5 - hodnocení čtenářů