Advokátní zkoušky představují pomyslný vrchol právnického vzdělávání. Bez jejich složení (nebo složení obdobných zkoušek) se nelze stát advokátem. Jak advokátní zkoušky vypadají, kolik stojí a jak se na ně připravit?

Kdo se může přihlásit ke složení advokátní zkoušky?

K advokátní zkoušce se mohou přihlásit osoby, které:

 • mají plnou způsobilost k právním úkonům,
 • jsou bezúhonné,
 • vystudovaly magisterské studium v oblasti práva v České republice (studium v zahraničí musí být v Česku uznáno),
 • vykonávaly právní praxi jako advokátní koncipienti po dobu alespoň tří let.

Praxi mohli uchazeči vykonávat také jako soudci, státní zástupci, notáři, exekutoři, justiční čekatelé, právní čekatelé či exekutorští čekatelé.

Rozsah advokátní zkoušky

Advokátní zkouška se skládá z těchto oblastí:

 • ústavní a správní právo,
 • trestní právo,
 • občanské, rodinné a pracovní právo,
 • obchodní právo,
 • předpisy upravující poskytování právních služeb.

Uchazeč se také musí orientovat v základech mezinárodního práva a práva EU.

Jak se přihlásit na zkoušku

Přihláška k advokátním zkouškám musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, koncipientské číslo, doručovací adresu a telefon uchazeče. Uchazeč také musí na přihlášce uvést termín zkoušky, na kterou se přihlašuje.

Uchazeč dokládá:

 • výpis z rejstříku trestů, který není starší 3 měsíců
 • potvrzení svého advokáta, že je u něj zaměstnán do konce zákonné koncipientské praxe,
 • potvrzení, že se účastnil školení advokátních koncipientů,
 • záznamy o významnějších právních úkonech, kterých se koncipient zúčastnil či zastupoval advokáta,
 • doklad o zaplacení poplatku za advokátní zkoušku.

Dosud je poplatek stanoven ve výši 8 500 Kč. Od července se však mění právní úprava, zavádí se tzv. vstupní test a cena advokátní zkoušky bude nově ve výši 10 000 Kč.

Termíny advokátních zkoušek jsou vypisovány Českou advokátní komorou. V roce 2019 ještě proběhnou pětkrát.  Přihlášky se ale podávají dva měsíce předem. Nejbližší termín, na který lze podat přihlášky je 19. – 21. srpna 2019 na písemnou část. Ústní část proběhne 2. – 3. září 2019. Přihlášky musí být podány do 3. června 2019.

Průběh advokátní zkoušky

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Od července 2019 pak přibude vstupní test, který má více prosít uchazeče. Ze sto otázek musí uchazeč správně odpovědět 85, jinak nebude k advokátní zkoušce vůbec připuštěn.

Při písemné části zkoušky uchazeči vypracovávají různé advokátní úkony na základě obsahu právnických spisů či vylíčení skutkového stavu. Jde například o vypracování žaloby, odvolání, obhajoby, právního posudku apod.

Vykonává se ve třech po sobě jdoucích dnech z oborů trestní právo, občanské, rodinné a pracovní právo a obchodní právo. Doba trvání nesmí přesáhnout osm hodin. U písemné části zkoušky může uchazeč používat právní předpisy či literaturu.

K ústní části přistupují pouze ti uchazeči, kteří vykonali písemnou část. V pětičlenném senátu zkušební komise zasedají odborníci v jednotlivých zkušebních oblastech. Předpisy se používat volně nemohou. Doba trvání ústní části zkoušky nesmí přesáhnout dvě hodiny.

Příprava na advokátní zkoušky

Přípravu není dobré podcenit. Česká advokátní komora vydává seznam předpisů a materiálů, z nichž některé musí uchazeč znát do detailů a jiné aspoň orientačně.

Mezi základní předpisy patří např. ústava, listina základních práv a svobod, antidiskriminační zákon, správní řád, zákon o advokacii, trestní zákoník, trestní řád, občanský zákoník, občanský soudní řád, zákoník práce, autorský zákon, zákon o obchodních korporacích či insolvenční zákon. Musí se také vyznat v předpisech České advokátní komory.

Při přípravě je dobré se spojit s lidmi, kteří mají zkoušky čerstvě za sebou, nebo kteří se zrovna připravují. K tomu slouží Facebook skupina, do které je možné se přihlásit.

Co když se zkouška nepovede?

Jak bylo řečeno výše, zkouška se skládá z pěti oblastí. Pokud se uchazeči nepovede jedna z oblastí, může složit opakovanou zkoušku pouze z toho oboru, ve kterém neprospěl. U trestního práva, občanského, rodinného a pracovního práva a obchodního práva musí složit znovu písemnou i ústní část. Pokud neprospěl z ústavního a správního práva nebo z předpisů upravující poskytování právních služeb, bude opakovat pouze část ústní.

Pokud uchazeč neprospěje z více oborů nebo nesloží opakovanou zkoušku, musí se uchazeč přihlásit na novou zkoušku. Nelze se však přihlásit hned. Musí počkat, až uplyne šest měsíců od konání ústní části zkoušky.

Na webových stránkách ČAK lze nalézt, jak má vypadat žádost o opravnou advokátní zkoušku.

Jak obtížné je složit advokátní zkoušky?

Ze statistik České advokátní komory vyplývá, že úspěšnost u advokátních zkoušek se pohybuje kolem 75%. To znamená, že čtvrtina uchazečů zkoušky nesloží. Velkou roli v tom hraje, zda se jim věnoval advokát během jejich koncipientské praxe. Najdou se totiž i advokátní kanceláře, které koncipienty využívají jen jako levnou pracovní sílu.

Problémem je také to, že koncipienti za dobu své praxe plní úkoly ve stále stejné oblasti práva. Advokátní zkoušky však mají prověřit jejich znalosti napříč celým právním řádem. Nejobtížnější složit je podle statistik trestní právo, protože právě k němu se někteří koncipienti vůbec nedostanou.

5/5 - hodnocení čtenářů