Potřebujete uzavřít smlouvu, ale nevíte jak na to? Podal na vás někdo žalobu? Chcete prodat nemovitost? S tím vším by vám měl umět poradit advokát na občanské právo. K čemu je ale právník na občanské právo dobrý? Potřebujete ho vůbec? A jak můžete najít toho nejlepšího? To se dozvíte v našem článku.

Co spadá pod občanské právo?

Občanské právo bylo dříve synonymem pro právo soukromé. Později se z něj vydělilo právo obchodní a pracovní. Za speciální pododvětví lze považovat právo rodinné.

Občanské právo hmotné

Upravuje vztahy rovných subjektů, kterými jsou fyzické nebo právnické osoby. Základním právním pramenem je občanský zákoník, který je účinný od ledna 2014. Občanské právo hmotné definuje základní právní principy a pojmy, např. kdo to jsou osoby, věci, právní skutečnosti, právní jednání a právní události, co to znamená promlčení, prekluze, účinnost a neúčinnost atd.

Do občanského práva hmotného lze zařadit tuto problematiku:

 • Věcná práva – jedná se o právo vlastnické, spoluvlastnictví, věcná práva k věcem cizím (právo stavby, věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo, příp. předkupní právo)
 • Závazkové právo – závazky, které vznikají z různých druhů smluv, závazky, které vznikají při porušení práv (např. odpovědnost za škodu)
 • Dědické právo
 • Osobnostní práva – práva na ochranu osobnosti, na soukromí a rodinný život, na tělesnou integritu, právo na ochranu cti a dobrého jména atd. Z těchto práv se pak vydělila práva, která vznikají při vytváření duševního vlastnictví.
 • Spotřebitelské právo – jedná se o vztahy, ve kterých vystupuje spotřebitel, jako slabší smluvní strana

Občanské právo procesní

Občanské právo procesní upravuje postupy před civilními soudy. Může jít o řešení sporů, kdy proti sobě stojí žalobce a žalovaný, nebo o řízení nesporné, ve kterém jsou aktivní účastníci řízení, kteří se snaží dosáhnout nějakého veřejného zájmu. Základním pramenem je občanský soudní řád.

Řízení má část nalézací, ve kterém se určuje, buď kdo má jaké právo a povinnost, nebo soud přímo tato práva a povinnosti vytváří. Další část je řízení vykonávací, ke kterému se přistupuje, pokud není splněna povinnost, kterou určila nalézací část.

Stranou stojí insolvenční řízení, které upravuje situace, kdy se dlužník dostane do stavu, že není schopen své dluhy splácet (úpadek).

Do občanského práva procesního můžeme zahrnout i alternativní metody řešení sporů, jako je mediace nebo rozhodčí řízení.

Co vše řeší advokát na občanské právo?

Specialista na občanské právo by se měl skvěle orientovat ve výše zmíněných oblastech. Ať už jde o spory se sousedy či sepsání kupní smlouvy na nemovitost, měl by vždy mít na paměti nejlepší klientův zájem.

Advokátní kancelář většinou nabízí svým klientům:

 • právní konzultace a komplexní poradenství
 • právní analýzy nejrůznějších situací
 • sepisování a kontroly smluv
 • účast na jednáních
 • komunikaci s druhou stranou sporu
 • zastupování při jednání se soudy, správními orgány apod.
 • vyřízení vkladu do katastru nemovitostí
 • advokátní úschovu peněz
 • pomoc s vymáháním pohledávek
 • pomoc v exekučním řízení (např. sepsání podání návrhu na exekuci)

Jak se hledá advokát na občanské právo?

Pokud hledáte advokátní kancelář, je vždy dobré se podívat, zda se vůbec advokát na občanské právo zaměřuje. I když každý vzdělaný právník by vám měl být schopen v problematice občanského práva poradit, není na škodu, pokud vaši věc dostane do ruky skutečný odborník na občanské právo, který se vyzná v nejnovějších právních úpravách.

Existují specializované advokátní kanceláře, které se zaměřují např. na právo nemovitostí, spotřebitelské právo apod. Zkuste tedy nejprve vyhledat specialistu právě na vaši věc. Využít můžete náš seznam advokátů, ve kterém můžete vyhledávat nejen podle právní oblasti, ale i podle měst.

Dobrý právník na občanské právo by k vám měl vždy mít osobní přístup a mít nejen teoretické znalosti ale i praktické dovednosti. Je dobré si zjistit předem názory jeho bývalých klientů. Tím si lze ušetřit nejen čas, ale také peníze. K dalšímu vyhledání můžete využít také stránky ČAK.

Jak se vám článek líbil?