Zvýšení základního kapitálu s.r.o.

zvýšení základního kapitálu s.r.o.

K čemu slouží základní kapitál obchodních korporací? Jaké jsou důvody, které vedou podnikatele ke zvýšení základního kapitálu s.r.o.? A jak postupovat, pokud jej chceme zvýšit?

Co je základní kapitál?

Podle zákona o obchodních korporacích je základní kapitál souhrn všech vkladů. Jedná se o základní jmění, které má společnost. Výši základního kapitálu stanoví společenská smlouva při založení společnosti. Může však být později měněna.

Pokud chcete založit s.r.o., budete potřebovat nejprve splatit vklady. Vklady mohou být i nepeněžité věci, které však musí být oceněny znaleckým posudkem. Většinou se ale jedná o finanční prostředky, které se složí na účet zakládané společnosti v bance.

Po získání potvrzení o stavu účtu je zapsán základní kapitál do obchodního rejstříku. Peníze však nezůstávají jen tak ležet. Jsou využívány pro start podnikání, investice či výplatu mezd.

Z pohledu účtování je základní kapitál pasivum a složkou vlastního kapitálu společnosti.

Výše základního kapitálu

U akciové společnosti činí výše základního kapitálu alespoň 2 000 000 Kč, nebo 80 000 EUR. Jiná úprava platí pro společnost s ručením omezeným.

Podle předchozí právní úpravy bylo nutné vložit základní kapitál alespoň 200 000 Kč. V roce 2014 došlo ke změně. U společnosti s ručením omezeným, která má jednoho společníka, může být jeho minimální výše 1 Kč, což je minimální výše vkladu jednoho společníka. Důvodem změny bylo zejména zjednodušení startu podnikání osobám, které neměly najednou tak vysokou částku pro založení společnosti.

S jednou korunou však nezaložíte s.r.o. ani dnes. Počítejte s náklady za notářské zápisy, poplatky za zápis do obchodního rejstříku, ohlášení živnosti, založení účtu atd.

Výhody a nevýhody minimálního kapitálu 1 Kč

Změna právní úpravy přinesla otázky, zda je lepší založit společnost za 1 Kč, či raději přikročit k zvýšení základního kapitálu s.r.o.

Při založení společnosti je nutné splatit nejméně 30% z každého peněžitého vkladu. Pokud by tedy byl základní kapitál nastaven příliš vysoko, mohl by být problém se zápisem do obchodního rejstříku.

Výhoda nízkého základního kapitálu a tím i vkladů spočívá v jejich jednorázovém vložení. Postupné splácení vyšších vkladů s sebou nese riziko. Společníci totiž ručí za dluhy společnosti do výše nesplaceného základního kapitálu, a to společně a nerozdílně. V případě, že druhý společník nesplní svou vkladovou povinnost a společnost zadluží, může se stát, že vše uhradíte s vlastní kapsy vy. Výhodou je i levnější pořízení notářských zápisů.

Odborníci však radí zapsat si na začátku základní kapitál alespoň ve výši 50 000 Kč, ze kterého budou financovány náklady na zahájení provozu, než začne společnost vydělávat. Aktiva společnosti ale může zvýšit třeba i příplatek mimo základní kapitál, který uhradí společníci.

Na druhou stranu odrazuje příliš nízký základní kapitál případné obchodní partnery. Kontrolou v obchodním rejstříku lze snadno zjistit, kdo si pořídil společnost za korunu, a kdo do ní investoval. Ačkoliv tato informace sama o sobě nemá vypovídající hodnotu, protože základní kapitál nemusí ležet na účtu, ale může být dávno proinvestován, pořád jde o znak prestiže.

Pokud jste založili společnost s kapitálem 1 Kč a přejete si zvýšit svou důvěryhodnost mezi klienty, je možné zvýšení základního kapitálu s.r.o. Jak na to?

Jak na efektivní zvýšení základního kapitálu s.r.o.

Zákon o obchodních korporacích dává tři možnosti, jak zvýšit základní kapitál:

  • převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu,
  • z vlastních zdrojů společnosti,
  • kombinací těchto způsobů.

Notářský zápis a vzor

Základní kapitál se zvyšuje usnesením valné hromady, o kterém je pořízen notářský zápis. Společenská smlouva může stanovit odlišný postup. Vzor usnesení valné hromady lze nalézt na internetu. Většinou vám je však přímo sepíše notář.

Zvýšení základního kapitálu s.r.o. převzetím vkladové povinnosti

Kapitál je zvyšován peněžitým i nepeněžitým vkladem. Společnost získává nový majetek a zvětšují se jí aktiva i pasiva. Zvýšit kapitál lze i započtením pohledávky, kterou má společník jako věřitel vůči společnosti.

V usnesení valné hromady musí být uvedeno, o jakou částku se kapitál zvýší, jaká je lhůta pro převzetí vkladové povinnosti, jak se určí druhy podílů, pokud půjde o nový vklad, popis nepeněžitého vkladu a lhůtu pro odevzdání kmenového listu či převzetí nového kmenového listu.

Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti, pokud se zvyšuje kapitál peněžitými vklady. Tohoto práva se však mohou vzdát. Vkladovou povinnost přebírají společníci písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem.

Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají nejdříve splacením předepsané části vkladů, nejpozději však změnou obchodního rejstříku.

Zvýšení základního kapitálu s.r.o. z vlastních zdrojů

Při zvýšení z vlastních zdrojů společnost nic nezíská. Jde pouze o přesun prostředků do základního kapitálu. Zvýšení proto nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a výší základního kapitálu.

Vlastní kapitál společnosti v okamžiku schvalování změny na valné hromadě vychází z uzávěrky, která je ověřena auditorem bez výhrad.

Výše vkladů společníků se mění v poměru dosavadních vkladů, pokud společenská smlouva nestanoví jiná pravidla.

Usnesení valné hromady musí obsahovat částku, o kterou se kapitál zvyšuje, označení vlastních zdrojů, o které se zvyšuje, novou výši vkladů společníků, popř. určení podílů, pokud vzniká nový vklad, a lhůtu pro odevzdání kmenového listu nebo pro převzetí nových kmenových listů.

Účinky zvýšení z vlastních zdrojů nastávají okamžikem zápisu do obchodního rejstříku.