Ve chvíli, kdy se ocitnete na „neschopence“ je potřeba dodržovat docela přísný režim, o kterém rozhoduje pouze váš ošetřující lékař. Co když ale zrovna úplně nestůněte? Máte nárok na vycházky? Nebo dokonce změnu adresy, kde pobýváte na pracovní neschopnosti?

Porušování léčebného režimu je časté

Za minulý rok bylo v České republice zaznamenáno 4.878 případů, kdy zaměstnanci porušili léčebný režim. Dalo by se samozřejmě diskutovat o tom, do jaké míry se jednalo o úmyslné jednání a do jaké jde o pouhou nevědomost. Máte tedy nějakou možnost, jak nebýt uvězněni ve svém vlastní bytě?

Změna adresy pobytu během pracovní neschopnosti

Máte právo zažádat o změnu adresy pobytu, rozhodnutí v tu chvíli závisí na vašem ošetřujícím lékaři. Pokud ovšem váš zdravotní stav tuto změnu nevylučuje, neměl by jí lékař bránit. Ve chvíli, kdy takovou změnu řešíte v prvních 14 dnech vaší neschopnosti, musíte předem oznámit změnu svému zaměstnavateli.

Oznámení musí být písemné nebo jinak prokazatelně doručené. Na „sociálku“ musí změnu ohlásit lékař.

Trochu složitější případ je takový, kdy byste žádali o změnu místa z důvodu pobytu v cizině. Váš lékař může takovouto změnu povolit jen v případě, že máte písemný souhlas příslušného orgánu nemocenského pojištění. O ten byste si museli zažádat sami u správy sociálního zabezpečení.

Co když lékař nepovolí?

Zamítne-li vám lékař změnu adresy, máte možnost se bránit. Nechte si vydat písemné rozhodnutí o nepovolení změny adresy. Do tří dnů ode dne rozhodnutí můžete podat návrh na přezkoumání. Směřujte ho k vedoucímu zdravotnického zařízení. Pokud také návrhu nevyhoví, předá jej příslušnému správnímu úřadu- krajský úřad, ministerstvo zdravotnictví. A ten odvolání buď zamítne, nebo vrátí k vydání nového rozhodnutí.

Vycházky

Pokud vám to zdravotní stav dovoluje, máte právo si nechat napsat od vašeho ošetřujícího lékaře vycházky. Opět je to pouze a jen na jeho posouzení. Vycházky se píší maximálně na 6 hodin denně v době od 7. hodiny ranní do 19. hodiny večerní. Zmíněných 6 hodin nemusíte využít najednou, je možné je rozkouskovat do intervalů. Neomezené vycházky tedy neexistují.

Co když lékař nepovolí vycházky?

Pokud lékař nevyhoví vaší žádosti o vycházky nebo jejich změnu, nechte si opět vydat toto rozhodnutí písemně. Jestliže jste toho názoru, že stanovený rozsah vycházek je nesprávný, podejte proti rozhodnutí opravný prostředek. Podává se ošetřujícímu lékaři a to do 10 pracovních dnů.

Při dalším zamítnutím lékařem nebo vedoucím zdravotnického zařízení, postoupí návrh jako odvolání do 10 pracovních dnů příslušnému správnímu orgánu.

Častokrát se můžete setkat se situací, kdy vám lékař nepovolí vycházky, protože jim posudkoví lékaři přikazují či zakazují rozhodnout určitým způsobem. Není tomu tak. Posudkoví lékaři nemají právo zasahovat do kompetencí lékařů.

Kdo vás může kontrolovat

Během prvních 14 dnů vás může kontrolovat zaměstnavatel. Nemá však právo vstoupit do bytu či domu bez vašeho souhlasu a měl by se prokázat pověřením od zaměstnavatele. Od 15. dne musí zaměstnavatel žádat kontrolu u Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Myslete na to, že kontrola se nedá předvídat. Její návštěvu můžete očekávat ráno i večer, ve všední dny, o víkendech i o svátcích. (A to i v prvních třech dnech, za které stále není náhrada mzdy.)

V případě nezastižení nemocného na místě uvedeném na neschopence, dojde ke spuštění správního řízení. Mezi postihy poté patří snížení náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, nebo dokonce její neposkytnutí. Při porušení zvlášť hrubým způsobem, např.: dojedete se vykoupat k moři místo stonání, je zákoník práce nekompromisní. Umožňuje zaměstnavateli, aby vám dal výpověď.

POTŘEBUJI PRÁVNÍ RADU

Použité právní předpisy

zákon č. 187/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištění

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

4/5 - hodnocení čtenářů