V minulosti nebyla výjimkou situace, kdy se matka samoživitelka konečně domohla určení výživného soudem, nicméně otec na jeho zákonné povinnosti takřka kašlal a matce výživné na děti neposílal. V takovém případě byla matka zcela odkázána na exekuční řízení a um soudního exekutora. Ani v těchto případech však nemusela být úspěšná například v případech, kdy byl otec OSVČ nebo jeho příjmy byly příliš nízké. Také v případě dlužného výživného, které mohlo za léta dosáhnout až statisíců, nebyla situace pro matky, které zůstaly samy s dětmi, příliš přívětivá.

Institut náhradního výživného

Konečně se od 1. 7. 2021 dostal do našeho právního řádu institut náhradního výživného, na který matky samoživitelky (ale rovněž i otcové samoživitelé) dlouho čekali.

Náhradní výživné je sociální dávkou, která má rodičům samoživitelům pomoci v případech, kdy druhý rodič neplatí soudem určené výživné.

Co musím pro nárok na náhradní výživné splnit?

Nárok náleží nezaopatřenému dítěti, jež je svěřeno do péče rodiče, pěstouna či opatrovníka, a druhý rodič (resp. rodiče) na toto dítě neplatí řádně soudem stanovené výživné.

Nezaopatřeným dítětem se rozumí dítě mladší 15 let. V případě staršího dítěte je nutné doložit i potvrzení o studiu či jeho zdravotním stavu. Znamená to tedy, že výživné náleží i dítěti staršímu 15 (i 18) let, a to za předpokladu, že stále studuje a je tak nezaopatřeným dítětem. Dítě musí mít rovněž trvalé bydliště na území České republiky.

Další podmínkou je podání návrhu na exekuci nebo návrhu na soudní výkon rozhodnutí vůči neplatícímu rodiči. Pokud byla exekuce neplatícího rodiče zastavena pro nemajetnost v posledních 4 měsících před podáním žádosti, nárok rodiče samoživitele stále trvá.

Jaké jsou limity náhradního výživného?

Od státu pak dostanete soudem stanovenou výši výživného. V tom je však malý háček. Tato výše je omezena pouze na 3.000 Kč měsíčně. Bylo-li tedy soudem vyměřeno vyšší výživné, nad limit 3.000 Kč vám již státem nebude hrazeno a zůstane předmětem exekuce či soudního výkonu rozhodnutí. V případě, že rodič hradí jen část výživného, stát výživné doplatí, ovšem rovněž pouze do výše 3.000 Kč. Pokud povinný rodič platí výživné nepravidelně v různých částkách, v takovém případě se vypočítá průměr neplaceného výživného za poslední 4 měsíce.

Nárok na náhradní výživné je dále omezen na 24 výplat. O náhradní výživné lze však žádat znovu i poté, co nárok zanikl, avšak nejdříve po uplynutí 4 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém nárok zanikl.

Jak podat žádost o náhradní výživné?

Splňujete-li podmínky pro náhradní výživné, můžete si podat žádost na úřadu práce. Žádost naleznete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí pod záložkou úřad práce.

K žádosti je třeba doložit:

  • průkaz totožnosti (jak rodiče, který žádá o náhradní výživné tak i dítěte, které je starší 15 let, jinak u mladších postačí rodný list),
  • exekuční titul (rozhodnutí o výživném nebo soudem schválená dohoda),
  • potvrzení o nezaopatřenosti dítěte pro děti starší 15 let (potvrzení o studiu, o zdravotním stavu dítěte atp.),
  • návrh na nařízení exekuce či soudní výkon rozhodnutí a prohlášení o přijatém výživném (buď informace, že nebylo zaplaceno žádné, nebo doklad o částečném uhrazení např. výpis z účtu).

Tyto informace musíte dokládat a aktualizovat každé 4 měsíce. V případě, že se některá skutečnost změní dříve, má každý rodič povinnost toto sdělit úřadu práce a to do 8 dnů od chvíle, kdy se rodič o změně této skutečnosti dozvěděl, nebo dozvědět mohl. Dávky potom vyplácí každý měsíc Úřad práce České republiky (resp. v měsíci, kdy výživné rodiči nebylo vyplaceno).

Jak se vám článek líbil?