Už žijete více než pět let v České republice? Proběhlo vám hlavou, že byste se chtěli stát českými občany? Předtím však musíte získat trvalý pobyt pro cizince. Díky němu budete mít právo na dávky sociální podpory a právo (ale i povinnost) mít veřejné zdravotní pojištění. Trvalý pobyt pro cizince je základním předpokladem pro větší integraci a má velké výhody. Jen cizinec s trvalým pobytem může žádat o získání českého státního občanství.

Právní kontext trvalého pobytu pro cizince

Trvalý pobyt je jedním z druhů pobytového režimu pro cizince na území České republiky. Upravuje jej zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Cizinci nemohou vstoupit na území Česka jen tak. Pokud jde o turisty, musí mít minimálně cestovní doklad, někteří i krátkodobé vízum. Dlouhodobé vízum je určeno pro pobyty nad 90 dnů do 6-ti měsíců. Posléze mohou cizinci získat povolení k dlouhodobému pobytu.

Protože je Česká republika součástí Evropské unie, platí zde volný pohyb osob. Proto jsou pro občany jiných členských států EU stanovena odlišná pravidla. Do tří měsíců mohou pobývat na území České republiky bez jakéhokoliv povolení, následně si musí vyřídit potvrzení o přechodném pobytu. Rodinní příslušníci občanů EU si musí o přechodný pobyt žádat.

Teprve po určité době je možné zažádat o povolení k trvalému pobytu.

Pozor! Slovní spojení trvalý pobyt se někdy zaměňuje za pojem místo trvalého pobytu, resp. trvalé bydliště. Místo trvalého pobytu však znamená adresu, na které se oficiálně mají zdržovat jak cizinci, tak občané České republiky. Je uvedeno v evidenci obyvatel.

Nepřetržitý pobyt na území

Aby mohlo být vydáno povolení k trvalému pobytu, musí se cizinec obecně zdržovat na území České republiky nepřetržitě po dobu pěti let. Zákon o pobytu cizinců přesně stanoví, jaká období se do této doby započítávají – např. doba pobytu na dlouhodobé vízum a na povolení k dlouhodobému pobytu, doba pobytu cizince jako azylanta. Nevadí, pokud cizinec krátkodobě vycestuje z Česka. Naopak se do celkové doby pobytu nezapočítává např. čas, který cizinec strávil ve výkonu trestu, doba apod.

V některých případech, kdy s cizincem probíhalo řízení o udělení mezinárodní ochrany, postačí nepřetržitý pobyt v délce čtyř let.

Pokud je cizinec rodinným příslušníkem EU, který má v ČR povolen trvalý pobyt, postačí k získání trvalého pobytu pouze dva roky nepřetržitého pobytu na území.

Bez předchozího nepřetržitého pobytu mohou trvalý pobyt získat ve speciálních případech jen cizinci, kteří o něj žádají z humanitárních důvodů, z důvodů hodných zvláštního zřetele, z důvodů, že jejich pobyt je v zájmu České republiky, nebo protože se jedná o nezletilé dítě cizince, který již trvalý pobyt má.

Podmínku nepřetržitého pobytu na území nemusí vůbec splňovat občan EU, který je manželem občana ČR.

Podání žádosti o trvalý pobyt pro cizince

O tom, jestli bude cizinci vydáno povolení k trvalému pobytu, rozhoduje Ministerstvo vnitra. Je potřeba podat vyplněný formulář. Žádost o trvalý pobyt se podává na příslušném pracovišti ministerstva pod místa hlášeného pobytu. V některých případech se podává na zastupitelském úřadě. Je potřeba ji podat osobně.

Co je třeba doložit k žádosti?

  • Cestovní doklad
  • Doklady, které prokáží požadovaný nepřetržitý pobyt na území
  • Fotografie
  • Doklad o zajištění ubytování (jde o doklad o vlastnictví bytu či domu, nájemní smlouva apod.)

Cizinci ze třetích zemí musí doložit navíc i:

  • Doklad o zajištění prostředků k pobytu (jde např. o daňová přiznání) Cizinec musí prokázat, že má pravidelný příjem, a že součet příjmů v rodině není nižší než součet částek životních minim.
  • Doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni A1

Ministerstvo si dále může vyžádat doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů.

Řízení o vydání povolení k trvalému pobytu

Ministerstvo vnitra žádost o povolení k trvalému pobytu přezkoumá. Pokud bude splňovat všechny náležitosti, vydá cizinci průkaz o povolení k trvalému pobytu. Tento průkaz má platnost 10 let (u nezletilých dětí 5 let), ta se dá i opakovaně obnovit.

Kromě nesplnění potřebných podmínek může být žádost zamítnuta, pokud např. pokud nemá cizinec čistý výpis z rejstříku trestů, je evidován jako nežádoucí osoba, doložil padělané doklady či v řízení lhal.

V případě zamítnutí žádosti je možné se bránit podáním odvolání do 15 dnů.

Za podání přihlášky k trvalému pobytu hradí občané třetích zemí 2 500 Kč za dospělého, 1 000 Kč za dítě.

Trvalý pobyt pro cizince – rada na závěr

Problematika cizineckého práva je složitá. Pokud není vaše situace zcela jednoznačná, můžete se obrátit na advokáta, který se specializuje na správní právo. Ten by vám měl umět pomoci, zejména pokud došlo k zamítnutí žádosti.

Další informace o trvalém pobytu cizinců získáte přímo na stránkách Ministerstva vnitra.

3.7/5 - hodnocení čtenářů