Téměř každý z nás již někdy uzavřel či v budoucnu uzavře smlouvu s poskytovatelem veřejně dostupné služby elektronických komunikací (tzv. smlouvy s operátory). Pod zákonným termínem služba elektronických komunikací si lze představit poskytování internetu, kabelové či satelitní televize či hojně využívané služby mobilních operátorů (využití telefonních služeb). Podrobnou právní úpravu této problematiky nalezneme v zákoně o elektronických komunikacích. Právní úpravu spotřebitelské smlouvy s operátory pak najdeme v občanském zákoníku.

Nevýhody smlouvy s operátory na dobu určitou

Spotřebitelé uzavírají často s mobilními operátory smlouvy na dobu určitou, avšak pro případ těchto smluv musí být spotřebitelé obzvláště obezřetní, a to proto, že příznivá cenová nabídka bývá zpravidla spojena s akceptací závazku na 24 měsíců, což se může stát nevýhodou, pokud se spotřebitel po uzavření smlouvy rozhodne přejít k jinému operátorovi, který mu učinil například výhodnější nabídku, popřípadě při nespokojenosti se stávajícím operátorem.

V publikovaném článku bych ráda zdůraznila základní klíčové body účastnické smlouvy na dobu určitou, na které by se spotřebitel měl zaměřit a zvážit je, a to ještě před okamžikem uzavření smlouvy.

Smlouvy s operátory je třeba pečlivě přečíst

Pečlivé prostudování návrhu smlouvy včetně všech jejích příloh by mělo být pro spotřebitele samozřejmostí. Obligatorní náležitosti uzavírané smlouvy upravuje § 63 zákona o elektronických komunikacích. Spotřebitel by se měl při pročítání smluvní dokumentace soustředit zejména na následující základní informace:

  • informace o době, na kterou je smlouva uzavírána, vázací doba,
  • zda dochází a jakým způsobem k automatickému prodloužení smlouvy, automatická prolongace, která není ve spotřebitelských smlouvách zakázaná,
  • jakým způsobem a za jakých podmínek lze uzavřenou smlouvu vypovědět před uplynutím vázací doby,
  • jaké finanční důsledky ponese účastník smlouvy při předčasném ukončení smluvního vztahu na dobu určitou.

Automatické prodlužování smlouvy s operátory

Spotřebitelé bývají často nepříjemně zaskočeni automatickým prodloužením jejich smluvního závazku zpravidla o stejně dlouhý závazek, což se může i neomezeně opakovat. Proto je velmi důležité znát obsah uzavřené smlouvy, rovněž i všeobecných obchodních podmínek, neboť pokud bylo v konkrétní smlouvě ujednáno automatické prodlužování smlouvy na dobu určitou, tzv. prolongace, nejedná se o zakázanou praktiku.

Pokud si spotřebitel nepřeje další prodlužování smlouvy, bude potřebné, aby svým aktivním jednáním včas odstranil prolongaci.

Bez jakékoli finanční sankce lze smlouvu na dobu určitou ze strany účastníka předčasně ukončit zpravidla pouze v případě, že operátor splnil svou zákonnou informační povinnost o podstatné jednostranné změně smluvních podmínek, které představují pro účastníka zhoršení jeho postavení. Účastník smlouvy pak může neakceptovat tuto jednostrannou podstatnou změnu smluvních podmínek, která zhoršuje jeho postavení a nemůže být za to nikterak sankcionován ze strany operátora.

Smlouvy s operátory obsahují smluvní pokuty

Pokud se spotřebitel však rozhodne ukončit předčasně účastnickou smlouvu s operátorem a nejedná se o výše uvedenou výjimku, je povinen v souladu se zněním uzavřené smlouvy zaplatit operátorovi smluvní pokutu ve výši smluvně sjednané.

Maximální výše smluvní pokuty však podléhá zákonnému omezení dle § 63 odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích.  Pro případ smlouvy s operátory uzavřené se spotřebitelem (pro podnikatele, živnostníky toto omezení neplatí) nesmí být smluvní pokuta vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek.

Jak se vám článek líbil?