Jezdíte městskou hromadnou dopravou? Potřebujete přestěhovat věci na druhý konec republiky? Na světě jsou každý den přepravovány miliony balíků, v jakoukoliv chvíli je ve vzduchu 700 000 lidí. Mobilita je znakem naší doby. Smlouva o přepravě je jedna z nejrozšířenějších typů smluv, přesto o ní většina lidí nemá širší povědomí.

Právní úprava smluv o přepravě

Přepravní smlouva je zakotvena v občanském zákoníku od § 2550. Lze ji rozdělit na smlouvu o přepravě osob, smlouvu o přepravě věci a smlouvu o provozu dopravního prostředku.

Úprava v občanském zákoníku je pouze obecná. Pro jednotlivé způsoby dopravy je vytvořen vždy přepravní řád, který upravuje příslušná vyhláška Ministerstva dopravy. Přepravci pak samozřejmě musí dodržovat i další zákony, které upravují přepravu, jako je např. zákon o silniční dopravě. Na právní úpravu také dopadá legislativa Evropské unie.

Protože doprava často překračuje hranice, je potřeba na smlouvy o přepravě použít mezinárodní smlouvy. Nejznámější z nich je Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, tzv. CMR.

Smlouva o přepravě je často zaměňována za zasílatelskou smlouvu. Zasílatelská smlouva však představuje závazek obstarat přepravu věci nikoliv věc přepravit. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že zasílatel neodpovídá za škodu, která vznikne na zboží během přepravy.

Smlouva o přepravě osob

Při smlouvě o přepravě osob stojí na jedné straně dopravce, který se zavazuje přepravit cestujícího do místa určení, a na straně druhé cestující, jenž za to dopravci zaplatí jízdné. Doprava by měla být bezpečná a pohodlná.

Smlouva o přepravě osob je často uzavírána konkludentně. Nástup cestujícího s platnou jízdenkou se považuje za vznik smlouvy.

Zavazadlo cestujícího by mělo na místo dorazit spolu s ním, ať už je přepravováno pod dohledem cestujícího nebo odděleně.

Přepravní řády upravují podrobnosti. Při pravidelné přepravě, musí dopravce v přepravním řádu uvést, jaká práva cestující vůči němu mají v případě, že přeprava není provedena včas. U nepravidelné dopravy (např. jednorázová smlouva) odpovídá dopravce za škodu, která cestujícímu vznikne při zpoždění. Cestující svá práva musí uplatňovat nejpozději do šesti měsíců.

Dopravce samozřejmě odpovídá i za újmu na zdraví cestujícího či škodu na zavazadle, která se stane během přepravy. Povinnost dopravce k náhradě újmy na zdraví nemůže být omezena.

Přečtěte si článek, který se podrobněji zabývá náhradou škody v letecké dopravě.

Smlouva o přepravě věci

Pokud chce odesílatel, aby jeho zásilka dorazila od bodu A do bodu B, musí požádat dopravce o převzetí zásilky a zaplatit mu přepravné. Pokud si strany nesjednají nic jiného, platí se přepravné po doručení zásilky. Pokud by nebyl dopravce schopen dokončit přepravu z důvodů, za které nemůže, dostane poměrnou část přepravného.

Pokud chce dopravce, aby mu odesílatel potvrdil objednávku, nebo naopak pokud chce odesílatel doklad o převzetí zásilky, musí taková potvrzení být písemná. Místo potvrzení o převzetí zásilky si mohou strany dohodnout, že bude odesílateli vydán tzv. náložný list, někdy také nazývaný nákladní list. Jde o cenný papír, po jehož předložení vydá dopravce zásilku jeho držiteli.

Náležitosti smlouvy o přepravě

Povinností odesílatele je poskytnout dopravci správné údaje o obsahu zásilky, případně předat listiny, které jsou k provedení přepravy zapotřebí. Dokud není zásilka doručena, může odesílatel rozhodnout o přerušení přepravy. Dopravci musí potom vždy nahradit náklady.

Přeprava zásilky musí být provedena s odbornou péčí a ve sjednané době či bez zbytečného odkladu. Strany se mohou dohodnout, zda dopravce zásilku přepraví na určité místo nebo, zda ji vydá příjemci. Příjemce se doručením stává ručitelem za odesílatelovy závazky, které se týkají převzaté zásilky. To neplatí, pokud o nich nevěděl a ani nemusel vědět.

Odpovědnost za škodu

Pokud bude zásilka během dopravy poškozena, ačkoliv tomu mohl dopravce zabránit, musí dopravce nahradit škodu. Smlouva nemůže obsahovat ustanovení, ve kterém se dopravce odpovědnosti za škodu zříká. Dopravce musí uhradit i ztrátu či zničení zásilky nebo rozdíl její ceny před poškozením a po něm. Práva na náhradu škody však musí být uplatněna do šesti měsíců ode dne převzetí zásilky nebo do šesti měsíců ode dne, kdy měla být doručena.

Nevyzvednutí zásilky

Pokud si zásilku nevyzvedne osoba, která je oprávněná tak učinit, do šesti měsíců, může dopravce věc prodat. Peníze pak náleží oprávněné osobě. Stejné ustanovení platí i u nevyzvednutých zavazadel při přepravě osob.

Smlouva o provozu dopravního prostředku

Obsahem smlouvy o provozu dopravního prostředku je povinnost provozce přepravit náklad určený objednatelem během jedné nebo více cest. Objednatel za to provozci zaplatí odměnu. K přepravě musí provozce zajistit dopravní prostředek, posádku, pohonné hmoty a další potřebné věci.

Smlouva o přepravě v praxi

Cílem tohoto článku bylo seznámit čtenáře se základními pravidly, kterými se řídí dopravní smlouvy. Každý typ dopravy má svá specifika. Ať již chcete uzavřít jednorázovou dohodu, nebo by se vám hodila rámcová smlouva při budování dlouhodobější obchodní spolupráce, pročítejte si pečlivě rady na internetu, tak aby byly vaše smlouvy vždy v souladu se současnou právní úpravou.

Napište si o nezávaznou cenovou nabídku pro sepsání smlouvy o přepravě na míru.

SEPSÁNÍ SMLOUVY NA MÍRU

5/5 - hodnocení čtenářů