Chcete založit anebo už provozujete internetové diskuzní forum? Na internetu existuje poměrně hustá diskuze ohledně odpovědnosti provozovatele diskuzního fora. Česká média však často prezentují právní pojmy značně nepřesně a celou záležitost dokáží zkreslit. Pojďme se podívat, jak se skutečnosti opravdu mají a jakou mají odpovědnost provozovatele diskuzí.

Obavy provozovatelů diskuzních for

Nejčastější obavy provozovatelů diskuzních for jsou, že budou mít odpovědnost za vkládané příspěvky a komentáře, případně další obsah (např. fotografie) uživatelů. Někteří dokonce uvažují o založení tzv. anonymního fora, kde je problematika ještě složitější.

Tyto obavy a strach pramení nejčastěji z nevědomosti. Pokud víme, co můžeme a co nemůžeme, jsme schopni to technicky či organizačně zajistit a negativních následků se vyvarovat.

První rada pro provozovatele internetových diskuzních for

  • Zjistěte, co můžete a nemůžete, za co jste odpovědní a za co neodpovídáte.
  • Čtěte informace z relevantních zdrojů.
  • Nevěřte všem a informace si vždy ověřujte u kvalifikovaných odborníků.

Právní úprava odpovědnosti provozovatelů diskuzních for

Jaká je odpovědnost provozovatelů diskuzí?

Provozovatele internetového diskuzního fora lze vztáhnout pod pojem poskytovatel služby ukládání obsahu a informací poskytovaných uživatelem.

Odpovědnost tohoto poskytovatele je upravena v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Tento zákon je provedením Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“).

Zákon o některých službách informační společnosti stanovuje také omezenou odpovědnost. Zákonodárci ji původně zamýšleli použít pro poskytovatele hostingových služeb, nicméně přes její obecnou úpravu ji lze vztáhnout právě také na provozovatele diskuzních for.

Ustanovení §5 zákona o některých službách informační společnosti:

„Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.“

Ustanovení §6 zákona o některých službách informační společnosti:

„Poskytovatelé služeb nejsou povinni a) dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací, b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.“

Co rozhoduje při posuzování odpovědnosti?

Rozhodujícím kritériem při posuzování odpovědnosti provozovatele diskuzního fora je otázka posouzení protiprávnosti obsahu uloženého uživatelem.

Posouzení otázky protiprávního obsahu nemusí být však jednoduché ať už z pohledu právního, tak skutkového.

Důležité je zde zmínit, že veškeré otázky je nutno interpretovat eurokomfortně, neboť český zákon je provedením evropské legislativy.

Přečtěte si více o ochraně osobnosti v prostředí internetové diskuze.

Zahraniční rozhodnutí v případech odpovědnosti provozovatele fora

Jedním z nejvíce medializovaných případů v otázce posuzování odpovědnosti provozovatele diskuzního fora za obsah příspěvků a komentářů je případ Delfi AS proti Estonsko. Zde se spor dostal přes národní soudy až k Evropskému soudu pro lidská práva.

Soudy nakonec dospěly k názoru, že společnost Delfi za obsah příspěvků odpovídá a že na ni nelze vztahovat výjimku dle zákona o službách informační společnosti.

O čem se ale už nehovoří

Toto rozhodnutí (Delfi AS proti Estonsko) obletělo celý svět a především média zaměřila až moc velkou pozornost na výsledek sporu.

Skutečnost je taková, že odpovědnost provozovatelů internetových diskuzních for nelze generálně stanovit a každý případ se musí posuzovat individuálně. Odpovědnost provozovatelů diskuzí spadá v konečném důsledky vždy k posouzení soudu, který přihlíží k okolnostem případu.

Případ Delfi byl specifický zejména pro svoji celonárodní návštěvnost, aktivní přístup a vyzývání k zapojení do diskuze, kontroverznímu zaměření a obchodní model, který byl upraven tak, že při vyšším počtu komentářů měla společnost Delphi vyšší zisky.

Provozujete diskuzní forum? Doporučení pro vás!

Pro všechny provozovatele diskuzních for doporučujeme řadu opatření, které dokáží eliminovat možné právní problémy.

  • Vytvořte pravidla užívání diskuzního fora.
  • Podmiňte přispívání do fora registrací uživatele. Dle zaměření fora uvažujte nad možnostmi ověřování identity uživatele.
  • Používejte nástroj pro automatické mazání příspěvků a komentářů s definovanými klíčovými slovy.
  • Zaměstnejte moderátora, který bude sledovat diskuzi a odchytávat příspěvky, které nezachytí automatický filtr.

Zajímavé odkazy, které vás možná zaujmou

Jak se vám článek líbil?