Odklony v trestním řízení (alternativní způsoby trestního procesu)

odklony v trestním řízení

Odklony jsou alternativní způsoby průběhu trestního řízení, které si kladou za cíl zrychlit a zefektivnit řízení a také odlehčit justici. Jaké odklony v trestním řízení existují?

 • dohoda o vině a trestu
 • trestní příkaz
 • podmíněné zastavení trestního stíhání
 • narovnání
 • podmíněné odložení podání návrhu na potrestání
 • odstoupení od trestního stíhání v řízení ve věcech mládeže

V článku rozebereme jednotlivé druhy odklonů a blíže se podíváme jaké jsou podmínky pro jejich využití.

Co je odklon

Klasický průběh trestního řízení od zahájení trestního stíhání přes podání obžaloby až po konání hlavního líčení a vyhlášení konečného rozsudku je zdlouhavý proces zatěžující jak zúčastněné strany, tak soudní aparát.

Odklony představují určitou alternativu, jak trestní řízení ukončit. Základním rozdílem oproti klasickému průběhu trestního řízení spočívá v absenci soudního projednání a dokazování. Cílem a účelem odklonů je efektivita a rychlost trestního řízení.

Dohoda o vině a trestu

Mezi nejčastější variantu odklonů patří nyní dohoda o vině a trestu. Tento institut doznal v poslední době velkých změn, neboť od 1. 10. 2020 byl trestní řád poměrně zásadně novelizován (novela zákonem č. 333/2020 Sb.).

Dohodu o vině a trestu upravuje trestní řád (zákon č.141/1961 Sb.) v ustanovení § 175a a § 175b.

Kdy lze sjednat dohodu o vině a trestu

Novela trestního řádu určila, že dohodu o vině a trestu lze sjednat ohledně všech trestných činů (zvlášť závažný zločin nevyjímaje), a to jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem a dokonce i při začátku hlavního líčení. Stále však platí, že takováto dohoda nelze uzavřít v řízení proti uprchlému či mladistvému pachateli.

Jak uzavření dohody o vině a trestu probíhá

Dohoda o vině a trestu se sjednává mezi obviněným a státním zástupcem, a to tehdy, kdy dosavadní výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že došlo k trestnému činu a že jej spáchal obviněný.

Nejdůležitější částí dohody je prohlášení obviněného, že předmětný skutek spáchal a dále sjednání adekvátního trestu dle trestního řádu. V neposlední řadě je nutné myslet rovněž na poškozeného a sjednat rozsah a způsob náhrady případné škody.

Uzavřenou dohodu musí poté schválit soud, který však nesmí do jejího obsahu nijak zasahovat.

V roce 2021 bylo uzavřeno celkem 532 dohod o vině a trestu (viz. zpráva státního zastupitelství).

„Možnost užití odklonu je pro laickou veřejnou poměrně neznámá a orgány činnými v trestním řízení neprávem opomíjená varianta, jak ukončit trestní řízení. Přitom pro všechny strany přináší nesporné výhody. Na straně státu to je rychlost a menší administrativní náročnost. Pro obviněného, který svou trestnou činnost nepopírá, pak skýtá jedinečnou možnost si přes přijetí odpovídajícího postihu zachovat čistý trestní rejstřík.“

 

Mgr. Petr Dvořák, advokát

www.dvorak-legal.cz


Řešíte aktuálně nějaký právní problém?

VLOŽIT DOTAZ

Trestní příkaz

Podobně jako dohoda o vině a trestu, rovněž trestní příkaz je hojně používaným odklonem. Jde o odsuzující rozsudek, kterým může rozhodnout samosoudce tam, kde je skutkový stav spolehlivě zjištěn a podložen důkazy. Z podstaty věci se využívá v skutkově i právně méně složitých případech, kde není třeba věc zdlouhavě projednávat.

Jelikož se však jedná o jednostranný akt, lze trestní příkaz jednoduše zrušit, a to podáním odporu (ve lhůtě do osmi dnů od doručení příkazu) – poté dojde ke klasickému projednání věci v hlavním líčení.

Podmíněné zastavení trestního stíhání

Rozběhnuté trestní stíhání lze za určitých podmínek zastavit. Obviněný je však stále pod dohledem orgánů činných v trestním řízení, respektive je mu stanovena zkušební doba, během níž musí vést řádný život. Pokud selže, je trestní stíhání opět obnoveno.

Podmínky zastavení trestního stíhání

Aby mohlo být trestní stíhání podmíněně zastaveno, musí být splněno několik podmínek:

 • Musí se jednat o přečin (tj. nedbalostní trestní čin, či úmyslný s horní hranicí trestní sazby maximálně pět let)
 • Obviněný se musí k činu doznat a se zastavením trestního stíhání souhlasit
 • Obviněný musí nahradit vzniklou škodu a vydat případné bezdůvodné obohacení
 • Vzhledem ke všem okolnostem a k osobě obviněného je tento způsob řešení věci vhodný

A jak zastavit trestní stíhání? Návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání nemá žádnou předepsanou formu. Je však vhodné popsat spáchaný trestný čin a doznat se k němu a uvést další okolnosti prokazující splnění výše uvedených podmínek. K zastavení však může dojít i bez návrhu (za předpokladu, že s tím obviněný souhlasí).

K podmíněnému zastavení trestního stíhání soudem dochází po podání obžaloby, naopak v přípravném řízení jde o podmíněné zastavení trestního stíhání státním zástupcem.

Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání

Při splnění stejných podmínek jako pro podmíněné zastavení trestního stíhání, lze i podmíněně odložit návrh na potrestání. O tom rozhodne státní zástupce, přičemž i zde je stanovena zkušební doba. Po jejím uplynutí je vydáno rozhodnutí o osvědčení, v opačném případě je pokračováno v trestním stíhání.

Jedná se tak o určité varování pachatele, který má možnost se příkladným chováním vyhnout soudu. Tento typ odklonu se používá tam, kde je rozhodováno v rámci zkráceného přípravného řízení, tedy zejména tam, kde je pachatel chycen přímo při činu, nebo jsou okolnosti spáchání trestného činu zřejmé.

Narovnání

Pod pojmem narovnání se skrývá dohoda mezi poškozeným a obviněným. Narovnání lze využít pouze u přečinů a obdobně jako u předchozích odklonů se musí obviněný k činu doznat. Dále zde musí existovat i poškozený, kterému obviněný musí nahradit vzniklou škodu a případně vydat bezdůvodné obohacení. Poslední nutnou podmínkou je zaplacení určité peněžní částky na obecně prospěšné účely.

Dohodu o narovnání musí schválit soud (v přípravném řízení státní zástupce), který by měl vždy přihlédnout ke konkrétním okolnostem případu.

Odstoupení od trestního stíhání

Posledním odklonem je odstoupení od trestního stíhání v řízení proti mladistvému. Aby bylo možné tohoto odklonu využít, je nutné kumulativní splnění těchto podmínek:

 • Provinění, za které lze uložit maximálně tři roky trestu odnětí svobody
 • Na dalším stíhání mladistvého už není veřejný zájem
 • Trestní stíhání není účelné
 • Potrestání není nutné k odvrácení mladistvého od páchání dalších provinění

Jinými slovy, k odstoupení od trestního stíhání mladistvého může dojít tam, kde v něm z povahy věci již není dále účelné pokračovat. Většinou jde o situace, kdy již byla alespoň částečně nahrazena vzniklá škoda a poškozený s takovým vyřízením věci souhlasil, a (nebo) mladistvý úspěšně absolvoval probační program.

O odstoupení od trestního stíhání rozhoduje soud pro mládež, v přípravném řízení státní zástupce.

Máte dotaz? Zeptejte se online

Advokát Vám po odeslání Vašeho dotazu zašle e-mail s návrhem možností právního řešení.

Váš dotaz zodpovídá advokát Mgr. Petr Dvořák

Mgr. Petr Dvořák, advokátJsem samostatný advokát, sídlím v Praze, ale působím po celé ČR. Studoval jsem práva na Univerzitě Karlově v Praze, skončil v roce 2008, následně působil na Ministerstvu životního prostředí nejdříve v pozici referenta a následně vedoucího oddělení. Následně jsem přešel do advokátní kanceláře, kde jsem dodělal koncipientskou praxi a od roku 2016 mám vlastní praxi. Specializují se na právo trestní a právo správní, to pak s důrazem na právo cizinecké a právo životního prostředí. Každému případu se věnuji já osobně a osobní přístup mám i ke každému klientu. Pokud jde o odměnu, závisí na dohodě. Standardně je to buď hodinová sazba, pevná cena, odměna úkonová nebo procentní na základě úspěchu ve věci.

5/5 - hodnocení čtenářů