Odhlášení daně z nemovitosti 2024: Postup, lhůty, náležitosti

Odhlášení daně z nemovitosti

Prodali jste nemovitost? Nebo jste ji darovali svým dětem? Pak byste měli přistoupit k odhlášení daně z nemovitosti. Budete ovšem muset dodržet zákonem předepsaný postup. Chcete zjistit, jak postupovat a jaké lhůty musíte dodržet? Co musí obsahovat odhlášení daně z nemovitých věcí?

Kdo platí daň z nemovitých věcí

Nejprve je třeba stručně připomenout, kdo a kdy platí daň z nemovitých věcí.

Poplatníkem této daně je zásadně osoba, která vlastní nemovitou věc k 1. lednu kalendářního roku (tzn. vlastník nemovitosti). Daň z nemovitosti je totiž daň, která se platí tzv. dopředu, tedy vždy na další rok.

Tato daň je zpravidla splatná ve 2 stejně velkých splátkách, a to do 31. 5. a do 30. 11. každého roku.

Vlastník však samozřejmě může k 31. květnu zaplatit celou daň najednou.

Kdy se neplatí daň z nemovitosti

Daň z nemovitých věcí neplatí ten, kdo pozbyl vlastnické právo k nemovitosti.

Nejčastěji se bude jednat o prodej nemovitosti, ale platí to i pro darování či směnu.

Zmínit lze též případy odstranění či zničení stavby.

K zániku vlastnického práva však musí dojít před 1. lednem. Pokud tomu tak nebude, zůstává povinnost zaplatit daň na následující rok původnímu vlastníkovi.

Rozhodujícím okamžikem je přitom den podání návrhu na změnu zápisu v katastru nemovitostí.

V případě prodeje nemovitosti to může vypadat např. takto:

Prodávající a kupující podepíší kupní smlouvu dne 20. 12. 2024.

Návrh na změnu vlastnického práva doručí katastrálnímu úřadu dne 28. 12. 2024.

K provedení zápisu dojde dne 20. 1. 2025.

Poplatníkem daně tak bude kupující, neboť rozhodným dnem je den podání návrhu na vklad nového vlastníka.

Pokud by ale byl návrh podán např. 3. 1. 2025, platil by daň pro rok 2025 prodávající.

Nic však nebrání stranám, aby si ujednaly, že zaplacenou daň prodávajícímu následně proplatí kupující. Může jít o jedno z vedlejších ujednání přímo v kupní smlouvě.

Kdo je povinen k odhlášení daně z nemovitosti

Aby po vás finanční úřad nepožadoval zaplacení daně za nemovitost, kterou již nevlastníte, musí dojít k odhlášení daně z nemovitosti.

Tato oznamovací povinnost je zákonem uložena bývalému vlastníkovi nemovitosti. Nelze tedy spoléhat na to, že ji splní nabyvatel.

Oznámení musí být učiněno do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy vlastnické právo zaniklo.

To v praxi znamená, že pokud dojde k podání návrhu na vklad v roce 2024, musíte učinit oznámení finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna 2025.

Příslušnost finančního úřadu

Oznámení musíte adresovat místně příslušnému finančnímu úřadu.

Tím je finanční úřad, v jehož územním obvodu se nachází předmětná nemovitost. Nejedná se tedy o finanční úřad, v jehož obvodu máte trvalé bydliště.

Pokud se tak vaše nemovitost nachází např. v Kolíně, bude místně příslušným Finanční úřad pro Středočeský kraj, i když vy bydlíte např. v Brně.

Jak se odhlásit z daně z nemovitosti

Konkrétní postup závisí na tom, zda v územním obvodě příslušného úřadu vlastníte i další nemovitosti, které podléhají dani, či nikoli.

Dle toho můžeme rozlišovat 2 základní druhy odhlášení daně z nemovitosti – kompletní a částečné.

Kompletní odhlášení daně z nemovitosti

Tento postup využijete tehdy, kdy v daném obvodě nevlastníte žádnou jinou nemovitost.

Pro odhlášení není stanoven žádný zvláštní formulář. Postačí tak použití obecného formuláře, resp. sepsání stručného prohlášení. Následně jej můžete poslat doporučeným dopisem.

To musí obsahovat:

  • osobní údaje původního vlastníka nemovitosti (jméno, příjmení, adresa a rodné číslo),
  • přesné označení nemovitosti (číslo popisné stavby, parcelní číslo pozemku a jeho výměra, katastrální území, obec a příp. i číslo listu vlastnictví),
  • výslovné prohlášení o odhlášení daně z nemovitých věcí,
  • důvod odhlášení (prodej, darování, směna…).

Vzor může vypadat např. takto:

Adresováno:
Finančnímu úřadu pro Středočeský kraj
Na Pankráci 1685/17, 19
140 21 PRAHA 4

Odhlášení daně z nemovitých věcí

Vážení,

oznamuji vám, že jsem dne 11.05.2024 prodal pozemek parc. č. 1122/2 o evidované výměře 300 m2, na němž je postavena a jehož je součástí stavba č.p. 22, v části obce Kolín III, k. ú. Kolín; vše zapsáno na listu vlastnictví č. 158 pro k.ú. Kolín.

Tímto se odhlašuji z daně z nemovitostí.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)
Jan Novák
r.č. 1111111111/1111
trvale bytem Tovární 34, Brno

Částečné odhlášení daně z nemovitosti

O částečném odhlášení se hovoří tehdy, pokud v daném územním obvodu vlastníte ještě nějakou další nemovitost.

Nejde tak o odhlášení v pravém slova smyslu, ale o způsob, jak nahlásit změnu daně z nemovitosti.

Nevystačíte si proto s výše uvedeným prohlášením, ale budete muset podat nové daňové přiznání na předepsaném formuláři.

V něm uvedete pouze ty pozemky a stavby, které k 1. lednu daného roku v daném kraji nadále vlastníte.

Odhlášení daně z nemovitosti online

V obou výše uvedených případech můžete samozřejmě použít i elektronické komunikační prostředky. K tomu potřebujete datovou schránku nebo identitu občana (vč. dnes již rozšířené bankovní identity).

V takovém případě využijte příslušné elektronické formuláře – daňové přiznání nebo tzv. obecnou písemnost určenou pro podání orgánům Finanční správy ČR.