Většina čtenářů tohoto článku o oddlužení jistě už něco slyšela. Veřejnost tuto formu řešení úpadku často nazývá jako osobní bankrot nebo také nesprávně „oddlužnění“. Jak název napovídá, jedná se o řešení umoření dlužníkových závazků finančního charakteru tehdy, když je v platební neschopnosti – je insolventní.

Co vše je třeba splnit, abyste v případě značných finančních potíží takzvaně dosáhli na oddlužení? Tento článek pojednává o oddlužení formou splátek (oddlužení splátkový kalendář), nikoliv prodejem majetku dlužníka. Obecné informace najdete v článku: Oddlužení a insolvence.

Návrh na povolení oddlužení

Řízení o povolení oddlužení probíhá zásadně před soudem a je to pouze soud, který oddlužení povoluje nebo o něm jinak rozhoduje. Celý proces startuje návrhem na povolení oddlužení, přičemž je třeba vyplnit formulář, který je zveřejněn na stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Návrh na zahájení insolvenčního řízení

Tato listina je stěžejní pro zahájení insolvenčního řízení.

Uvádí se zde osoba dlužníka, případně její zástupce, údaje o očekávaných příjmech na dalších 5 let, informace o příjmech za poslední 3 roky a návrh způsobu řešení insolvence, kterým je oddlužení. Informace o minulých, ale zejména pak budoucích příjmech, jsou pro celé řízení podstatné.

Na základě nich se totiž bude v řízení vypočítávat, zdali dlužník splňuje podmínky pro oddlužení či nikoliv.

Návrh na povolení oddlužení a povinné přílohy

Návrh na povolení oddlužení má své povinné přílohy, kterými jsou kromě údajů o příjmech na následující 3 roky, seznam majetku a seznam závazků dlužníka.

Seznam majetku dlužníka v oddlužení

Do seznamu majetku dlužník sepíše, jaké věci má ve svém osobním vlastnictví či společně s manželem. Seznam závazků musí obsahovat všechny dluhy, které má dlužník splnit, kdy jsou tyto dluhy splatné, kolik zbývá zaplatit a jakému věřiteli.

Pokud je některý dluh zajištěn, tzn., že je třeba jištěn nemovitostí či ručitelem, pak je třeba toto k danému dluhu vždy uvést.

Kalkulačka oddlužení

Než ovšem takový návrh podáte, zvažte, zdali jste vůbec schopni splnit podmínky oddlužení. Podstatou oddlužení je za dobu 5 let splatit min. 30% všech nezajištěných závazků, a to pouze ze svého výlučného příjmu.

Kalkulačka pro oddlužení, kalkulačka splátek

Proto je třeba si pečlivě spočítat, jestli jste vůbec schopni za dalších pět let takové podmínky vůbec splnit. Výpočet je ale docela složitý, proto stát zveřejnil kalkulátor splátek, kde je možné provést výpočet splátek a zjistit tak, jakou částku může dlužník splatit za následujících 5 let.

Když splňujete podmínky pro oddlužení

Pokud splňujete podmínky pro oddlužení a máte výhledově zaručený dostatečný příjem na další léta, pak nic nebrání tomu návrh tak, jak jej máte připravený, podat. Tento návrh podává vždy pouze dlužník sám svým jménem nebo prostřednictvím svého zástupce. Podpis dlužníka musí být vždy úředně ověřen. Návrh se adresuje krajskému soudu dle bydliště dlužníka.

Průběh insolvenčního řízení o povolení oddlužení

Po podání takového návrhu je soudem vybrán insolvenční správce, který vede insolvenční řízení dlužníka – provádí téměř celý formalizovaný proces.

Soud je pak ten, který oddlužení povoluje a rozhoduje v určitých jeho fázích. Po podání návrhu soudu mimo jiné tento vyzve věřitele, aby přihlásili do oddlužení svoje pohledávky za dlužníkem či učinili jiné kroky s insolvencí spojené.

Po skončení lhůty pro podávání přihlášek provede insolvenční správce kontrolu dlužníkem uvedených závazků a těch přihlášených a podle toho soudu navrhne, aby povolení buď povolil či nikoliv, případně dlužníku navrhne, aby si, v případě, že jeho budoucí výdělek či majetek nestačí na pokrytí min. 30% nezajištěných věřitelů, sjednal s někým finanční příspěvky po dobu 5 let formou tzv. smlouvy o důchodu. Tou se třetí osoba zaváže, že bude dlužníku přispívat určitou částku po dobu oddlužení tak, aby dlužník splnil podmínky oddlužení co do míry splacení svých závazků.

Schválení (povolení) oddlužení a splátkový kalendář

Jakmile soud oddlužení schválí, nemusí sice dlužník platit svoje stávající dluhy, ale i tak není ještě vyhráno. Dlužník musí stanovené podmínky plnit tak, jak mu soud určil – tedy splácet minimální vyměřenou částku, nesmí se dále zadlužovat jinými novými závazky, jinak hrozí, že mu soud oddlužení zruší, přičemž zákazů je více, tyto jsou nejpodstatnější.

Částka se dlužníku strhává pravidelně z jeho výplaty, přičemž výše srážky se může měnit, minimální částka k výplatě však zůstává stejná. Tedy pokud si dlužník najde práci, kde bude lépe odměňován, v oddlužení splatí více, minimum dostane vždy stejné.

Pozor na oddlužovací společnosti

Závěrem je třeba uvést, že pomoc odborníka se v tomto případě vyplatí. Z osobní zkušenosti doporučuji využít pro oddlužení služby advokáta, insolvenčního správce či tzv. oddlužovacích společností, které mají však dobré reference.

4.5/5 - hodnocení čtenářů