Matku nelze pokutovat za to, že syn k otci nechce

Rodiče měli syna ve střídavé péči. Otec podal návrh na výkon rozhodnutí, protože mu matka syna opakovaně nepředala, čímž měla porušit pravidla stanovená soudem v rozhodnutí o střídavé péči. Požadoval, aby matka dostala pokutu. Problém ale spočíval v tom, že třináctiletý syn sám k otci nechodil. Obecné soudy nařídily matce (stěžovatelce) výkon rozhodnutí uložením pokuty v celkové výši 9.000 Kč, což odůvodnily tím, že stěžovatelka neučinila nic pro to, aby došlo k předávání syna.

III. senát Ústavního soudu dospěl k závěru, že ústavní stížnost byla důvodná. Ustanovení § 502 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních předpokládá, že uložením pokuty bude stižena osoba, která dobrovolně neplní povinnost uloženou soudem. Smyslem ukládání pokut však není sankcionovat povinného (matku, stěžovatelku), ale primárně vymoci splnění povinnosti ve prospěch oprávněného (otce dítěte). Pokud tedy ze zjištěných okolností vyplývá, že matka nemůže splnit povinnost stanovenou soudem, a to i přes zjevnou a odpovídající snahu, nelze považovat podmínky stanovené zákonem pro uložení pokuty za naplněné.

Dle Ústavního soudu lze předpokládat, že nezletilé dítě ve svých třinácti letech již dokáže o následcích svého jednání uvažovat a lze tedy přijmout tezi, že je schopno samo posoudit povinnost uloženou soudem matce, jakož i charakterizovat svůj vztah k otci. To vše za podmínek, kdy matka skutečně nijak negativně neovlivňuje vztah syna a otce a naopak působí tak, aby ke splnění povinnosti došlo. Pokud nelze dítě i před adekvátní výchovné působení přesvědčit, že má jít k otci, jeví se ukládání pokut jako nesmyslné a neplnící zákonem předvídaný účel, tedy zajistit splnění povinnosti. V souladu s principy vyjádřenými v Úmluvě o právech dítěte je vyloučeno, aby kterýkoli z rodičů nutil dítě k plnění povinností všemi prostředky.

Informace o nálezu

Spisová značka:  III. ÚS 3462/14

Populární název: Uložení pokuty v rámci výkonu rozhodnutí ve věci střídavé péče

Význam rozhodnutí: Méně významné rozhodnutí (význam 3)

Soudce zpravodaj: Milada Tomková

Právní odvětví: rodinné právo

Dotčené předpisy: § 502 odst.1, § 21 zákona o zvláštních řízeních soudních, § 153 odst.1, § 132 občanského soudního řádu

Autor článku Mgr. Vít Křížka

Advokátní kancelář Křížka Kuckirová Legal

www.kklegal.cz

4.5/5 - hodnocení čtenářů