Chtěli byste uspořádat marketingovou soutěž, ale není vám jasné, jakými pravidly se musíte řídit, nebo nevíte, na co si dát pozor? Dobrá zpráva pro vás je, že od přijetí nového zákona o hazardních hrách nejsou právní nároky na marketingové soutěže tak přísné, jak bývaly. Jaký typ marketingové soutěže tedy můžete uspořádat a jak se vypořádat s daněmi a účetnictvím?

Vymezení marketingových soutěží

Volné marketingové soutěže mají obrovskou výhodu, že nepodléhají žádnému oznamování ani schvalování a neuplatňuje se zde ani jakékoli omezení výher.

Abyste mohli pořádat marketingovou soutěž, je nutné, aby jí chyběl některý z výše uvedených znaků:

  • sázející vkládá do hazardní hry v podobě hry, sázky nebo losu, sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a zároveň
  • v této hře o výhře a prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.

Pokud by marketingová soutěž splňovala tyto dva požadavky, jednalo by se o hazardní hru. Hazardní hry upravuje od roku 2016 zákon o hazardních hrách, který nahradil tehdejší zákon o loteriích a podobných hrách. Jeho ustanovení byla totiž v rozporu s evropskou judikaturou.

Takovýchto soutěží můžete uspořádat nekonečně mnoho. Výhodou těchto soutěží je, že je neupravuje žádný speciální zákon. Musíte však dodržovat obecně závazné předpisy, zejména týkající se ochrany spotřebitele, v tomto případě konkrétně zákon o ochraně spotřebitele.

Marketingová soutěž nesmí naplňovat znaky nekalých obchodních praktik, tedy nesmí být v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušovat nebo být způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele. Takového chování byste se mohli dopustit, pokud v pravidlech soutěže uvedete nepravdivé údaje či budete spotřebitele lákat na ceny, které nakonec neudělíte apod.

Příklady marketingových soutěží

V praxi se jedná např. o tyto soutěže:

  • Znalostní soutěže, kde správná odpověď vyhrává…
  • Autor nejlépe hodnoceného obrázku vyhrává…
  • Autor, který vymyslí nejoriginálnější slogan, vyhrává…
  • Za 100 nasbíraných bodů vyhráváte…
  • Kdo nasbírá nejvíce hlasů, vyhrává…

Ministerstvo financí dle výkladu výslovně připouští marketingové soutěže realizované pomocí Premium SMS („každá x-tá SMS vyhrává“). Jako však u každého výkladu nelze vyloučit, že se v průběhu času změní či se některé instituce s tímto výkladem neztotožní (výklad Ministerstva financí není totiž soudně závazný ani neprolomitelný).

Daňové aspekty marketingových soutěží

Pro jednodušší vysvětlení vycházejme z předpokladu, že marketingové soutěže se účastní pouze fyzické osoby.

Výhra (čili příjem) z marketingové soutěže je předmětem daně z příjmu nezávisle na tom, zda se jedná o peněžitou či nepeněžitou výhru. Takový příjem nepodléhá dani z příjmu jen v případě, kdy výše jednotlivé výhry nepřesáhne částku 10.000,-Kč.

Pokud příjem výhry přesáhne 10.000,- Kč, jedná se o zdanitelný příjem se srážkovou daní 15 %. Pokud se jedná o nepeněžitou výhru, základem daně je cena včetně DPH. Tuto daň je osoba (plátce příjmu), která výhru na vlastní náklad vyplácí, povinna odvést místně příslušnému finančnímu úřadu. V případě nepeněžité výhry (zde nelze fakticky daň srazit) je plátce povinen daň uhradit ze svých zdrojů (zaplacení této daně plátce za poplatníka je uznáváno jako daňový náklad).

Kdy se daň z marketingové soutěže odvádí

Plátce je povinen daň srazit v okamžiku výplaty výhry výherci. Daň je povinen odvést místně příslušnému finančnímu úřadu do konce následujícího kalendářního měsíce. (Pokud se tak nestane, tato daň bude na plátci vymáhána jako daňový dluh.)

Plátce nemá povinnost předkládat v této souvislosti daňové přiznání či hlášení. To neplatí v případě, že je výhra vyplácena nerezidentovi České republiky. Plátce je povinen v každém případě zahrnout tuto srážkovou daň do vyúčtování srážkové daně a podat příslušné hlášení místně příslušnému finančnímu úřadu do konce února následujícího kalendářního roku.

Jak při zdanění výher postupovat

Obecně shrnuto, zdanění výher daní z příjmů je pro postup velmi obdobné jako zdanění z příjmu ze závislé činnosti srážkovou daní a vyúčtování se provádí společně v jednom formuláři.

 V otázce odvodu daně z přidané hodnoty (DPH) není třeba dodaňovat, pokud u výher (nepeněžitých) nebyl při jejich pořízení uplatněn nárok na odpočet. Pokud byly výhry pořízeny s uplatněním odpočtu DPH, je nutno odvést také DPH s výplatou nepeněžité výhry.

Jak se zbavit účetních problémů?

Existuje unikátní řešení, kdy srážkovou daň odvádí reklamní agentura. Pozor, nejedná se však o všechny případy pořádání soutěže reklamní agenturou! Je nezbytně nutné splnit následující předpoklady:

  • reklamní agentura vyplácí výhru (příjem) vlastním jménem (resp. převádí své vlastnické právo k výhře na výherce),
  • reklamní agentura vyplácí výhru (příjem) na vlastní náklad.

Rozhodujícím faktorem pro odvod srážkové daně je, kdo bude výhru (příjem) vyplácet na vrub vlastních nákladů.

Jak se domluvit s reklamní agenturou

Pozor, není možné organizovat soutěž tak, aby výhru poskytl pořadatel soutěže (tedy vy) a reklamní agentura výhru pouze předala. V tomto případě by výhru vyplácel pořadatel prostřednictvím reklamní agentury a za plátce daně bude považován pořadatel.

Uzavřete smlouvu s reklamní agenturou, převeďte vlastnické právo budoucí výhry na reklamní agenturu a sjednejte si podmínky vyplácení výhry. Pořádejte volné marketingové soutěže a netrapte se zbytečně účetnictvím. Plátcem daně bude reklamní agentura.

Pravidla pro marketingové soutěže na Facebooku

Pořádat soutěže na Facebooku se stalo trendem. Sociální sítě mají obrovský potenciál zásahu vymezené skupiny lidí. Obchodníci snadno získají přehled o tom, jaký má jejich soutěž úspěch. Málokdo si ale uvědomuje, že Facebook má přesně vymezená pravidla, která se týkají propagace a marketingových akcí. Pokud je nedodržíte, hrozí vám smazání stránky či zablokování účtu.

Facebook podmínky konání soutěží často mění. Stálicí je však zákaz sdílení jako podmínka účasti na soutěži. Všechny akce, které po vás vyžadují sdílení příspěvků či označování přátel, tak jdou proti nařízením Facebooku.

Kromě zákazu sdílení byste měli jasně uvést, že se jedná o soutěž, uvést, co je cenou, nastavit přesná pravidla soutěže, data od kdy do kdy soutěž trvá.

Musíte take uvést, že soutěž nemá žádnou spojitost s Facebookem, tedy že ji Facebook nepořádá, nesponzoruje, ani za ni neručí. Pro aktuální znění pravidel se vždy podívejte přímo do podmínek Facebooku.

5/5 - hodnocení čtenářů