Nebudu se mýlit, pokud budu tvrdit, že skoro každý si někdy stáhl nějakou písničku nebo film. Co všechno si můžeme „brát“ z internetu a jak to udělat tak, aby to bylo v rámci „fair play“ – dle zákona? I když je nám všem toto téma jistě moc dobře známé, pojďme se podívat, jaké meze stanoví autorský zákon. Co říká o stahování autorský zákon? Můžeme stahovat pro vlastní potřebu? Jaká je problematika stahování v P2P sítí a torrentů?

Co říká na stahování autorský zákon

Jakmile otevřeme zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, musíme si hned ujasnit, co je vlastně dílem, které je v našem případě chráněno. Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo“).

Tedy takovým dílem je i nápis vytvořený prstem v písku, který vydrží sotva pár vteřin. Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.

Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem.

Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového programu a databáze k ochraně se neuplatňují. Fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, které jsou původní ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo fotografické.

Kdy vzniká autorské právo k dílu

Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Pro úplnost dodám, že dílem podle tohoto zákona není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.

Autorem díla je vždy a pouze fyzická osoba (člověk), která dílo vytvořila. Samotné právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě a je třeba věnovat pozornost faktu, že zničením věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nezaniká právo autorské k dílu, tzn., že například právo osobovat si autorství autor stále má, i když dílo už není.

Stahování z internetu

Po vymezení pojmu díla je čas pokračovat v článku ve spojení s jeho „přivlastňováním“. Ustanovení, které dává možnost stahovat, se nachází pod § 30 odst. 1

Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.

Výkonem práva dílo užít není užití díla pro osobní potřebu fyzické osoby („výkonem práva“ – rozumějte, že nic neporušíte, když si stáhnete dílo pro sebe), jehož způsoby jsou logicky redukovány na zhotovení záznamu, rozmnoženiny nebo napodobeniny díla. Možnost volného užití se však nevztahuje na užití počítačového programu (§ 65), elektronické databáze, na zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny architektonického díla stavbou a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu (§ 20). To znamená, že pro tyto případy je nutné mít licenci.

K zamyšlení

Pokud jsou z volného užití vyloučeny mimo jiné elektronické databáze, bez ohledu na to, zda jsou soubornými díly (§ 2 odst. 2) či zda jde o „prostou databázi“, je otázkou, zda pod pojem elektronická databáze lze vztáhnout např. hudební CD, které by tak zřejmě nebylo možné kopírovat ani pro osobní potřebu fyzické osoby.

Dále pokud je volné užití omezeno tím, že účelem užití nesmí být dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, bude takovým účelem v mezích volného užití nepochybně např. zábava.

Co se týče vzdělávání, je třeba eventuální nepřímý obchodní prospěch posuzovat ad hoc (individuálně), nicméně jestliže užití nelze spojovat s nějakým konkrétním obchodním prospěchem, byť se třeba student logicky připravuje na své budoucí povolání, není možné takové užití bez licence považovat za nezákonné.

Rozmnožování díla

Pro rozmnoženinu nebo napodobeninu výtvarného díla stanoví zákon podmínky, aby nemohlo dojít k záměně s originálem (plagiát). Podmínkou vztahující se k tomuto ustanovení je, že půjde o již uveřejněné dílo (§ 29), že si rozmnoženinu zhotoví sám ten, jemuž má sloužit, a že rozmnoženina nebo napodobenina díla bude jako taková zřetelně označena.

Z označení musí být patrné, že nejde o originál díla, resp. rozmnoženinu zhotovenou autorem či z jeho podnětu. Nepůjde tedy o případ, kdy si dá takovou rozmnoženinu uživatel zhotovit někým jiným za úplatu nebo bezplatně. Není přitom rozhodné, jakými technickými prostředky byla rozmnoženina nebo napodobenina provedena. Z dikce tohoto ustanovení by se mohlo zdát, že lze zhotovit jen jednu rozmnoženinu, napodobeninu či záznam díla, nicméně zákon neuvádí výslovně „jednu rozmnoženinu“, „jednu napodobeninu“ či „jeden záznam díla“ a ani zhotovení více rozmnoženin, napodobenin nebo záznamů nemusí překročit meze osobní potřeby, čili v daném rámci volného užití lze pořídit více rozmnoženin (napodobenin, záznamů), ledaže by pořízením většího množství rozmnoženin byly v konkrétním případě nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora (§ 29 odst. 1).

Volné dílo dle Autorského zákona

Pro úplnost je třeba ještě zmínit, co se rozumí dílem volným. Dílo, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv (obecně trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti, více v § 27 autorského zákona), může každý bez dalšího volně užít. Takové dílo se považuje za dílo volné.

Nezákonné sdílení na Internetu

V článku bylo zatím pouze pojednáno o získávání děl. Nyní je třeba se ještě zmínit o sdílení. Na to je právě potřeba si dát pozor, protože porušíte zákon, pokud budete aktivně na internetu poskytovat (sdílet) materiál, k němuž nemáte autorská práva.

To je důležité hlavně pro uživatele P2P (peer to peer) sítí, které umožňují snadné sdílení souborů mezi více lidmi – v dnešní době hojně se vyskytující třeba „torrenty“.

Shrnutí: Legální stahování na internetu

Lze stahovat díla pouze pro vlastní potřebu. Takto získané dílo musí být řádně označeno. Není možné získávat software, databáze a dále kopírovat architektonické dílo stavbou. Abychom se nedopustili nezákonného jednání, nesmíme sdílet ta díla, která nejsou v našem vlastnictví nebo ke kterým nemáme řádnou licenci.

Mgr. Jan Novák, advokátní koncipient

4/5 - hodnocení čtenářů