Rekodifikace soukromého práva přináší změny i pro družstva. Od 1.1.2014 vstoupil v účinnost zákon č. 90/2012 Sb. o Obchodních korporacích (ZOK), který ukládá společnostem provedení změn pravidel jejich vnitřní organizace i vnějších vztahů.

Co se stane, pokud změnu stanov družstvo neučiní?

Základní teze zákona o obchodních korporací je taková, že obsah společenských smluv je ponechán v platnosti i po 1.1.2014. Ustanovení, která jsou však v rozporu s donucovacími ustanoveními zákona o obchodních korporací pozbývají platnosti. V těchto případech se uplatní ustanovení, která jsou uvedena v zákoně, nikoli ta, která má družstvo uvedeno ve společenské smlouvě. Toto se týká i úpravy práv a povinností.

Jinými slovy ustanovení společenské smlouvy družstva a práva a povinnosti společníků, která jsou v rozporu s ustanoveními ZOK jsou neplatná a je nutné je přepracovat.

Staré stanovy družstva vyvolají nejen právní nejistotu

Pokud nedojde ke změně stanov družstva, dojde tak de facto k existenci společnosti, která bude působit ve dvou právních režimech (starého a nového zákona). To může působit značné výkladové a aplikační potíže. Pro družstvo i samotné společníky družstva to je známkou právní nejistoty. A zákon má za cíl tyto případy co nejvíce eliminovat. Proto zavedl nakonec také povinnost pro družstva změnit stanovy.

Přeměnou společenských smluv – stanov družstva – předejdete právní nejistotě a výkladovým problémům.

Povinnost družstva změnit své stanovy dle ZOK

Zákon o obchodních korporací ukládá všem společnostem, tedy i družstvu, přizpůsobit své smlouvy nové právní úpravě. Tímto přizpůsobením se dle zákona rozumí úprava stanov družstva a jejich publikace ve Sbírce listin.

Přizpůsobení stanov je nutné učinit za přítomnosti notáře, resp. zákonem je vyžadována forma tzv. veřejné listiny. Družstva se tak musí připravit, že u notáře nechají nějakou tu tisícikorunu za provedení zápisu.

Nové znění stanov družstva se publikuje také v obchodním rejstříku.

Družstvu, které nezmění své stanovy, hrozí soudní likvidace

Družstvo, které nezmění své stanovy a nepřizpůsobí je do souladného stavu dle ZOK, hrozí likvidace soudem. Lhůta pro přizpůsobení stanov je pro družstva stanovena do 1.7.2014. Pokud družstvo své stanovy do tohoto termínu nepřizpůsobí, rejstříkový soud vyzve družstvo k nápravě a ustaví k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud ani v této lhůtě družstvo své stanovy nepřizpůsobí, pak soud družstvo na návrh rejstříkového soudu či osoby s právním zájem, zruší a nařídí její likvidaci.

Pomůžeme Vám – Změna stanov družstva

Jsou stanovy Vašeho družstva v souladu s novou právní úpravou ZOK? Zajistíme přepracování stanov Vašeho družstva online, přes internet a s právní garancí!

Spolupracujeme s řadou advokátních kanceláří a jsme schopni Vám zajistit cenově výhodnou nabídku pro změnu stanov Vašeho družstva. Pracujeme s informacemi, které jsou veřejně dostupné, vše lze realizovat jednoduše přes internet. Součástí přepracování stanov družstva je také související právní poradenství. Advokátní kancelář zodpovídá Vaše dotazy.

Máte zájem o změnu stanov družstva? Kontaktujte nás!

Cenově nezávaznou nabídku od advokátních kanceláří pro změnu stanov Vašeho družstva Vám zasíláme na email či sdělíme telefonicky. Prosím kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře.

Jak se vám článek líbil?