Zaměstnávání dobrovolníků a právní úprava

Ačkoliv se nezaměstnanost v České republice komplexně snižuje, stále existují odvětví, ve kterých poptávka po práci výrazně převyšuje nabídku pracovních pozic. Jedná se zejména o humanitně zaměřené obory. Zaměstnanci pak často pracují u zaměstnavatele několik měsíců jako dobrovolníci bez jakékoliv finanční odměny.

Zákon, který upravuje práci dobrovolníků

Dne 1. 1. 2003 vstoupil v účinnost zákon upravující výkon dobrovolnické služby, jeho cílem je stanovit rámce dobrovolnické služby, tedy za jakých podmínek bude její výkon státem uznávaný. Zákon však nevylučuje ani výkon dobrovolnictví v soukromé sféře. Tento zákon taxativně stanovuje oblasti, ve kterých je možné zaměstnávat dobrovolníky.

Současně zákon o dobrovolnické službě v ustanovení § 2 odst. 2 stanoví, že:

“za dobrovolnickou službu se nepovažuje činnost týkající se uspokojování osobních zájmů, anebo je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti anebo v pracovněprávním vztahu, služebním poměru nebo členském poměru”.

Soudní rozhodnutí

Nejvyšší správní soud rozhodoval o případu ženy, která vedla pro občanské sdružení účetnictví pod příslibem, že bude zaměstnána v případě získání finančních prostředků z grantu (viz Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 Ads 175/2011-92).

Soud v souvislosti s tímto případem konstatoval, že se nejedná o závislou činnost, protože zde chybí jedna ze základních náležitostí a to odměna za vykonanou práci. Bez této podstatné náležitosti se nejedná o závislou práci v režimu zákoníku práce, ale o smlouvu inominátní ve smyslu ustanovení § 51, zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Tomuto výkladu nasvědčuje i ustanovení § 3 zákoníku práce, podle kterého závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu.

Toto rozhodnutí je průlomové zejména proto, že v praxi byly často podobné případy zaměstnávání posuzovány inspektorátem práce jako nelegální zaměstnávání, která toto opírala o ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který definuje nelegální zaměstnávání osob jako výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.

Vzhledem k tomu, že se takto pracující osoba nenachází v režimu zákoníku práce, nelze se domáhat ani odškodnění dle tohoto právního předpisu.

Autor článku Mgr. Vít Křížka

Advokátní kancelář Křížka Kuckirová Legal

www.kklegal.cz

Jak se vám článek líbil?

Právní postupy

Send this to a friend