Vodní zákon

Zajištění kvality povrchové i podzemní vody, její hospodárné využívání, dostupnost pitné vody pro obyvatelstvo, či ochrana před povodní a suchem. Tyto důležité problémy je nutné řešit právní úpravou. Tu představuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, tzv. vodný zákon, který upravuje podmínky, za kterých se mohou využívat vodní zdroje v České republice.

Obsah právní úpravy

Vodní zákon na začátku definuje jednotlivé právní pojmy, se kterými dále pracuje. Stanovuje práva k vodám a právní povahu vod. Věděli jste například, že povrchové a podzemní vody nemohou být předmětem vlastnictví? Vodní zákon to výslovně vylučuje.

Zákon stanoví, jakým způsobem se může nakládat s vodami. Dozvíte se, za jakých podmínek můžete vody odebírat, využívat je k chovu ryb či vodní drůbeže, či využívat k plavbě, kdy potřebujete k nakládání s vodami souhlas státu, kdy stačí povolení a kdy nemusíte mít vůbec nic.

Zjišťování a hodnocení stavu vod je nutné pro plánování v oblasti vod. Tímto plánováním se myslí činnost státu, která vede k ochraně vod, snížení nepříznivých účinků v případě povodní a sucha a udržitelné užívání vodních zdrojů. Vodní zákon stanovuje podrobnosti ohledně tohoto plánování a hodnocení.

Vlastníci pozemků musí plnit zákonem stanovené povinnosti, aby nedocházelo k zhoršování vodních zdrojů. Chráněno musí být množství i jakost vody.

Vodní zákon se věnuje zvlášť ochraně a správě vodních toků a jejich koryt. Zvlášť významné vodní toky jsou spravovány speciálně jako povodí.

Vodní díla jako jsou přehrady, hráze, nádrže, jezy, vodárenské objekty, čistírny odpadních vod apod. jsou chráněny, jejich vlastníci ale i třetí osoby jsou povinni dodržovat zákonem uložené povinnosti.

Vodní zákon se také zaměřuje na ochranu před povodněmi. Zakotvuje způsoby zvládání povodňových rizik a povodňových opatření. Definuje pojmy záplavových území a omezení v těchto územích, stupně povodňové aktivity, povodňové plány, záchranné a zabezpečovací práce při povodni. Určuje povodňové orgány a ostatní účastníky ochrany před povodněmi.

Vodní zákon také upravuje způsob, jak je vyměřován a vybírán poplatek za odběr podzemní vody, poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a poplatek za povolené vypouštění do vod podzemních.

Na závěr zákon stanoví, kdo jsou vodoprávní úřady, a jaké jsou přestupky na úseku vodního hospodářství.

Úplné znění Vodního zákona

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.