Výzva k vrácení dotace

výzva k vrácení dotace

Začali jste s realizací projektu, ale následně vám přijde výzva k vrácení dotace. Co to pro vás znamená? Musíte peníze okamžitě vrátit nebo se můžete bránit? A co když máte jako občan podezření na zneužití veřejných prostředků? Přemýšlíte, jak napadnout nesprávné použití dotace, ale nevíte jak na to. Problematika dotací je složitá, zasahuje do finančního a správního práva a často se neobejdete bez pomoci odborníka. Je však dobré mít alespoň základní přehled o tom, co ve výše uvedených situacích dělat.

Co je dotace?

Dotace lze chápat jako dar státu, kraje či obce osobě, která jej použije k účelu, který je ve veřejném zájmu. Na rozdíl od sponzorských darů, které poskytují soukromé osoby, musí být dotace použita na stanovený účel. Vyplácena může být před realizací určitého projektu, kdy má pokrýt výdaje, nebo až následně, kdy příjemce dotace musí prokázat uskutečněné výdaje.

V českém právu pojem dotace upravuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Dotací jsou „peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel.“ Na poskytnutí dotace není v zásadě právní nárok.

Podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., která upravuje některá ustanovení o účetnictví, se za dotace z pohledu účetnictví považují bezúplatná plnění, která jsou poskytnuta ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků, z prostředků Evropské unie, veřejných rozpočtů cizích států a prostředky a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu.

Dotací je tedy velké množství. Jsou poskytovány buď z rozpočtu, z rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstev či ze státních strukturálních fondů (např. Státní fond životního prostředí, Státní fond kultury, Státní fond rozvoje bydlení). Samostatnou kapitolu tvoří dotace, které poskytuje Evropská unie skrze své strukturální fondy. Ty jsou pak na národní úrovni udělovány v rámci operačních programů.

Každý typ dotace má svá stanovená pravidla, která musí žadatel o dotaci či její příjemce dodržet. V opačném případě mu může přijít výzva k vrácení dotace.

Rozhodnutí o vrácení dotace

Poskytovatel dotace musí čerpání dotací kontrolovat. Přece jen se jedná o veřejné prostředky, které musí být účelně využívány. V případě, že došlo k pochybení příjemce dotace, může mu poskytovatel zaslat výzvu k provedení opatření k nápravě. Pokud však došlo k takovému porušení povinnosti, kterou stanoví právní předpis či jiná pravidla či nebyl dodržen účel dotace, může poskytovatel přikročit ke krácení dotací či k rozhodnutí, aby došlo k úplnému vrácení dotací. Následně příjemci zašle výzvu, aby příjemce dotaci dobrovolně vrátil, s tím, že došlo k porušení rozpočtové kázně.

Ve svém rozhodnutí o vrácení dotace však musí poskytovatel přesně uvést, jakou část dotace požaduje vrátit, ale i důvody, které jej k tomuto rozhodnutí vedli.

Z výzvy by se tedy měl příjemce dotace dozvědět, v čem spatřuje poskytovatel porušení podmínek dotace, v jakém rozsahu je spatřuje a jakými hledisky se poskytovatel při posouzení porušení rozpočtové kázně řídil.

Poskytovatel by měl postupovat podle zásady proporcionality. Často však ve výzvě požaduje vrácení 100% dotace a to někdy i bez řádného zdůvodnění. Pak existuje právní domněnka, že rozhodnutí trpí zásadní vadou. V takovém případě se jedná o nezákonný zásah správního orgánu a lze se proti němu bránit (viz níže).

Jak postupovat po výzvě k vrácení dotace?

Pokud vám dojde výzva k vrácení dotace a jste si vědomi, že podmínky dotace byly porušeny, můžete výzvu uposlechnout a vrátit prostředky dotace v požadované výši. V takovém případě se má za to, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Nebude vám tak uloženo žádné penále. To je často uloženo až do výše 100% dotace.

Pokud však se zjištěními poskytovatele nesouhlasíte, můžete výzvě zcela nebo zčásti nevyhovět. Je pak potřeba podat odvolání proti rozhodnutí o vrácení dotace a uloženém penále u nadřízeného orgánu. Následuje správní řízení.

V případě, že výzva k vrácení daně nebyla řádně zdůvodněna, můžete se domoci toho, aby vám dotace byla ponechána. Kdyby vám správní orgán nevyhověl, můžete podat žalobu ve správním soudnictví.

Jestliže přiznáte některá pochybení, je dobré si uvědomit, že výše vratky se odvíjí od nejzávažnějšího porušení rozpočtové kázně. V takovém případě se může stát, že i kdyby poskytovatel dotace vašim námitkám vyhověl, nic to nezmění na jeho požadavku, abyste danou část dotace vrátili.

Vždy je potřeba mít kvalitně připravenou argumentaci, kterou zdůvodníte své námitky proti výzvě. Je vhodné se obrátit na odborníka, který má s případy dotací zkušenosti.

Pokud byste svůj případ přesto prohráli, můžete ještě podat žádost o prominutí odvodu a penále z důvodů hodných zvláštního zřetele.

Je čistě na vás, zda se rozhodnete výzvy k vrácení dotace uposlechnout či nikoliv. Pokud prostředky vrátíte, je uzavřena dohoda o vrácení dotace a nebudete muset platit penále. Na druhou stranu se však nemůžete nijak bránit. Zvažte dobře svou šanci.

Co dělat, když dojde k zneužití dotace

Pokud jste aktivním občanem, nemělo by vám být jedno, jak se s veřejnými prostředky nakládá. Pokud se dozvíte o tom, že někdo používá dotace v rozporu s podmínkami jejich užití, můžete podat stížnost poskytovateli dotace. Ten provede kontrolu a následně může požadovat vrácení dotace.

Další orgány, které dohlížejí na řádné hospodaření s dotačními prostředky, jsou finanční úřad a Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

Pokud příjemce dotace od počátku uváděl nepravdivé informace, může se jednat o dotační podvod. V případě že někdo udělil dotaci neoprávněně, mohl se dopustit zneužití pravomoci úřední osoby. Oba tyto skutky jsou trestnými činy. V takovém případě můžete podat trestní oznámení na policii.

V případě dotací z Evropské unie se můžete v češtině obrátit na úřad OLAF.

3.2/5 - hodnocení čtenářů