ÚOOÚ udělil rekordní pokutu 7,7 milionů Kč za neoprávněné zasílání obchodních sdělení

Pokuta za neoprávněné obchodní sdělení

Úřad pro ochranu osobních údajů uložil rekordní pokutu ve výši téměř 8 milionů korun (konkrétně 7,7 milionů Kč) za neoprávněné zasílání obchodních sdělení ve prospěch třetích stran. Informoval o tom na svých webových stránkách v článku ze dne 2.11.2023.

Společnost zabývající se přepravou rozesílala od roku 2015 na e-mailové adresy svých zákazníků obchodní nabídky, aniž by k tomuto měla jejich souhlas. Tímto jednáním došlo k porušení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který zakotvuje podmínky pro šíření obchodních sdělení.

Problém zasílání obchodních sdělení ve prospěch 3.stran

Co konkrétně postižená společnost provedla? Zákazník, který si u dané společnosti něco objednal, dostal e-mailové potvrzení o provedeném nákupu. Jeho součástí však byla nabídka voucherů a slev od třetích stran. Tímto způsobem zasílané reklamě se tak její adresáti nemohli nijak bránit a nemohli ji ani odmítnout či se z odběru odhlásit.

Kdy nelze uplatit zákaznickou výjimku

Kámenem úrazu bylo, že společnost nepropagovala své služby a výrobky, tudíž se na její jednání nevztahovala výjimka, dle které lze bez předchozího souhlasu šířit obchodní sdělení pouze na elektronické kontakty získané již dříve v souvislosti s prodejem výrobku či služby, a to za účelem nabídky vlastních obdobných výrobků či služeb (tzv. zákaznická výjimka – viz § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.).

(2) Podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas.

 

3) Nehledě na odstavec 2, pokud fyzická nebo právnická osoba získá od svého zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby podle požadavků ochrany osobních údajů upravených zvláštním právním předpisem5) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie6), může tato fyzická či právnická osoba využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.

 

§ 7 odst. 2 a 3 zákona č. 480/2004 Sb., Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

Reklamní sdělení nebyly zřetelně označeny

Další problémy spočívaly v tom, že reklamní sdělení nebyly zřetelně označeny a nebyla uvedena ani jednoznačná identifikace subjektu, v jehož prospěch byla reklama činěna.

Dlouhodobé rozesílky a počet adresátů

V neposlední řadě měla vliv na výši pokuty také skutečnost, že tato nezákonná reklama byla rozesílána dlouhodobě a dostala se k více než čtyřiceti milionům adresátů.

Všechny výše uvedené skutečnosti tak vedly k tomu, že předmětné společnosti byla udělena rekordní pokuta, která svou výší dosud neměla v České republice obdoby. Nicméně to nic nemění na skutečnosti, že Úřad pro ochranu osobních údajů jednání subjektů fakticky kontroluje a uložení pokut se nebrání – byť jsou většinou řádově nižší. Například za rok 2023 byly v souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím souborů cookies uděleny sankce v celkové výši 4,5 mil. Kč.