Smlouva uzavřená po telefonu: 4 způsoby, jak se bránit!

smlouva uzavřená po telefonu

Nevyžádaný telefonní hovor od společnosti, jejíž operátorka se ani řádně nepředstaví. Hovor, na jehož začátku jste výslovně ubezpečeni, že se jedná o hovor za „pouhým ověřením informací“. Hovor, jež je veden tak, abyste nabyli dojmu, že jste již dříve služby společnosti využívali. Po skončení hovoru ani netušíte, že jste si objednali služby, co bylo jejich obsahem a kdo Vám je má poskytnout. Přesto na email přichází faktura za objednané služby. Smlouva uzavřená po telefonu je novodobý nešvar nejen mezi spotřebiteli, ale je velmi rozšířená také mezi podnikateli. Můžete se účinně bránit?

Smlouva uzavřená po telefonu mezi podnikateli

Na úvod je vhodné připomenout, že pokud jste podnikatel, nejste chráněn občanským zákoníkem tak jako spotřebitel (Podnikatel není chráněn jako spotřebitel!). Spotřebitel má právo v případě uzavření smlouvy po telefonu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Podnikateli však občanský zákoník tuto možnost nedává. Jako podnikatel se tak musíte bránit jinými prostředky.

1. Popřete uzavření smlouvy

Nikdy na výzvu nereagujte odstoupením od smlouvy či jejím vypovězením, aniž byste si důkladně nastudovali obchodní podmínky a ujistili se, že takto postupovat lze. Nevhodně použitou formulací totiž v podstatě potvrdíte, že jste danou smlouvu uzavřeli. Poté je velmi obtížné se dalšímu vymáhání účinně bránit.

Pokud si nejste vědomi toho, že byste se k odběru jakýchkoliv služeb zavázali, doporučujeme tvrdit, že k uzavření smlouvy vůbec nedošlo. Ve valné většině případů totiž nebyly v rámci hovoru splněny podstatné náležitosti potřebné k uzavření platné smlouvy. Chybí např. náležitá identifikace smluvních stran, projev Vaší vůle smlouvu uzavřít, shoda na obsahu sjednávané smlouvy či dostatečně určitě sjednaná cena. Tyto nedostatky nezhojí ani následné zaslání obsahu smlouvy na email ve smyslu § 1757 občanského zákoníku, neboť toto je potvrzením smlouvy, která byla uzavřena, nikoliv té, která uzavřena nebyla.

2. Vyžádejte si záznam

Pokračuje-li společnost ve vymáhání i přes Vaše výslovné odmítnutí, doporučujeme si vyžádat záznam hovoru. Záznam hovoru by Vám měli poskytnout, neboť neposkytnutí důkazu o obsahu smluvního vztahu by případným soudem mohlo být považováno za chování v rozporu s dobrými mravy a plnění nad rámec toho, co byste uhradili neprodleně při předložení záznamu a prokázání platnosti smlouvy, by nebylo soudem přiznáno (úrok, náhrady vymáhání).

3. Prostudujte si obchodní podmínky

Jiný postup je nutno volit v případě, kdy jste si vědomi, že jste smlouvu po telefonu uzavřeli, ale následně jste si to rozmysleli. Rozhodující je postupovat rychle. Doporučujeme prostudovat si obchodní podmínky dané společnosti a je-li to možné, tak co nejrychleji podle nich smlouvu vypovědět či od smlouvy odstoupit. Ale pozor, lhůty k ukončení bývají často velmi krátké a celý proces vyžaduje splnění řady (často nesplnitelných) podmínek.

Běžnou praxí těchto společností rovněž je, že velmi krátce po zaslání výzvy k úhradě, na níž nereagujete, případně reagujete negativně, začnou s vymáháním požadované částky prostřednictvím externích inkasních společností, které „dlužnou“ částku navýší o další náklady. Nepředloží-li však tato externí společnost plnou moc, smlouvu o postoupení pohledávky či jiné oprávnění k jednání v této záležitosti, nejste povinni takové společnosti nic hradit ani s ní komunikovat. Vždy komunikujte pouze s původní společností, dokud Vám není prokázáno, že Vaše pohledávka byla postoupena, nebo, že disponují patřičným zplnomocněním.

4. Jednejte rychle

Závěrem si dovolíme uvést jednu ze základních právních zásad, která říká, že „právo přeje bdělým“. Pokud jde o uzavírání smluv po telefonu, uplatní se tato zásada dvojnásob. Všem, kteří „uzavřou“ smlouvu po telefonu, doporučujeme zachovat velkou míru obezřetnosti a v případě vzniku jakýchkoliv komplikací, se obrátit co nejdříve na odborníka, který navrhne vhodný postup. Jak již bylo zmíněno výše, unáhlená odpověď či naopak opožděná reakce může vést k nemalé škodě.


Kateřina Hakrová
Advokátní koncipientka

Kateřina Hakrová sbírá postupně zkušenosti od renomované, nadnárodní, advokátní kanceláře White & Case LLP, přes roli v Legu až po koncipienta v advokátní kanceláři DEMETER LEGAL, Lucie Demeterová, advokátní kancelář, kde působí od června 2016. Věnuje se mimo jiné přípravě a revizi smluv, přípravě právních analýz a posouzení, ochraně osobních údajů, publikační a poradenské činnosti.

DEMETER LEGAL

Lucie Demeterová, advokátní kancelář

Ev.č. ČAK 16484, IČO: 04437390
Sídlo: Palackého náměstí 113, 386 01 Strakonice
Telefon: (+420) 608 822 771

E-mail: [email protected]

Web: http://www.demeterlegal.cz/

4.2/5 - hodnocení čtenářů