Příprava nového zákona o účetnictví

Příprava nového zákona o účetnictví
Příprava nového zákona o účetnictví

Účetní a daňoví poradci se nedávno sešli na konferenci v Praze za účasti zástupců Ministerstva financí České republiky, aby projednali přípravu nového zákona o účetnictví. Účinnost zákona se plánuje od 1. ledna 2025.

Aktuálně (2023) je platný a účinný zákon o účetnictví, Zákon č. 563/1991 Sb.

Diskuse na konferenci byla zahájena prezidentkami Svazu účetních ČR a Komory daňových poradců ČR, které zdůraznily důležitost spolupráce při tvorbě nového předpisu. Nový zákon směřuje k posunu od samotného vedení účetnictví k účetnímu výkaznictví.

Ing. Mgr. Stanislav Kouba, Ph.D., vrchní ředitel sekce Daně a cla MF ČR, na konferenci prezentoval základní směry nového zákona, klíčové novinky a nejvýznamnější změny na základě výsledků připomínkového řízení. Pojďme se nyní na plánovanou novinku podívat.

Nový zákon o účetnictví

Nový zákon klade důraz na ekonomickou podstatu transakcí před formálním pojetím a mění přístup k oceňování dlouhodobých pohledávek a dluhů. Dále se věnuje také nájemním smlouvám a přináší další významné změny.

Koncepční rámec účetního výkaznictví byl kodifikován, včetně definic prvků účetních výkazů. Nový zákon také rozšiřuje okruh subjektů, které budou moci využívat Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Důležitým prvkem nového zákona je zavedení definic prvků účetní závěrky, jako jsou:

  • aktiva,
  • dluhy,
  • vlastní kapitál,
  • výnosy,
  • náklady.

Většina těchto definic vychází z mezinárodních standardů. Novinkou je také konzistentní přístup k úročení a časové hodnotě peněz. Plánovaný zákon o účetnictví by v neposlední řadě měl výrazně ulevit malým a mikro podnikům.

Odborníci z oblasti účetnictví a daní zejména ocenili, že plánovaný koncept nového zákona zůstal během celé přípravy stabilní a že nový zákon směřuje k modernizaci účetního výkaznictví. Přináší také úlevy v oblasti povinností různých typů účetních jednotek, například fyzických osob a drobných neziskových subjektů.

Legislativní proces okolo nového zákona by měl začít na počátku roku 2024. Na konci roku 2023 je znění návrhu zákona finalizováno.