Zákon o pozemních komunikacích

Dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Jak jsou definovány, jak se staví, užívají a jak se chrání? Jaká mají práva a povinnosti jejich vlastníci a uživatelé? A jakou pravomoc má na úseku pozemních komunikací státní správa? Tyto otázky upravuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Obsah právní úpravy

Zákon rozděluje pozemní komunikace do jednotlivých tříd, které definuje:

  • dálnice umožňují rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly,
  • silnice slouží nejen pro vozidla ale i pro chodce,
  • místní komunikace zajišťují dopravu na území obce,
  • účelové komunikace spojují jednotlivé nemovitosti pro potřeby vlastníků či dávají přístup pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.

Zákon o pozemních komunikacích určuje, kdo jsou vlastníci jednotlivých tříd (dálnice a silnice první třídy vlastní stát, ostatní silnice patří kraji, místní komunikace obci a účelové komunikace náleží soukromým osobám). Definuje pojmy silniční pozemek, součásti a příslušenství komunikací.

Věnuje se problematice výstavby pozemních komunikací – územnímu a stavebnímu řízení, které musí proběhnout.

Zakotvuje způsob převedení výkonu některých práv a povinností státu na soukromé osoby v souvislosti s výstavbou, provozováním a údržbou dálnice a zajištění bezpečnosti pozemních komunikací, které spadají do Transevropské silniční sítě.

Zákon určuje práva a povinností uživatelů pozemních komunikací. Ti se musí přizpůsobit jejich stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu, nesmí je znečišťovat či poškozovat. Silniční správní úřady mohou dočasně zakázat či omezit stání či zastavení silničních vozidel. Zákon stanoví, kdy může dojít k odstranění silničního vozidla či vlastníkem pozemní komunikace.

Obecné užívání komunikací může být zpoplatněno časovým poplatkem či mýtným.

Zákon o pozemních komunikacích dále stanovuje, jak mají být komunikace chráněny. K tomu slouží silniční ochranná pásma či vážení vozidel. Je řešen také styk komunikace s dráhou.

Inteligentní dopravní systém je soubor zařízení, které pomáhá zvýšení bezpečného užívání komunikací.

Státní správu ve věcech pozemních komunikací vykonává Ministerstvo dopravy, krajské a obecní úřady, celní úřady a úřady újezdní.

V závěru zákon stanoví, která jednání jsou přestupky podle tohoto zákona.

Úplné znění Zákona o pozemních komunikacích

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.