Zákon o obcích

I když dříve bydlelo několik stovek lidí ve vojenských újezdech, od roku 2016 byla tato místa přiřazena pod některou z blízkých obcí. Každý v České republice tak žije v nějaké obci. Jaké postavení mají města a vesnice v České republice? Co mohou svým občanům nařizovat a co od nich naopak jejich obyvatelé mohou očekávat? Kdo je řídí a kdo je kontroluje? Tyto otázky řeší zákon o obcích.

Obsah právní úpravy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) se věnuje obcí, které jsou základním územním samosprávným společenstvím občanů. Pro úplnost je třeba dodat, že fungování hlavního města Prahy je upraveno zvláštním zákonem.

Zákon o obcích stanoví, že obce jsou veřejnoprávními korporacemi, které mají vlastní majetek. Pokud mají nad 3 000 obyvatel, mohou se z obcí stát města či městyse. O tom rozhoduje předseda Poslanecké sněmovny na návrh vlády. Zákonem vyjmenovaná statutární města se pak mohou dále dělit na městské obvody či městské části, které mají vlastní orgány samosprávy.

Zákon určuje, kdo jsou občané obce. Dále stanoví pravidla pro určení území obce a pro jeho změny, pravidla pro názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství, číslování budov, znaků a vlajek obcí.

Své záležitosti může obec spravovat samostatně. Zákon o obcích stanoví, které záležitosti to jsou. Obec může vydávat obecně závazné vyhlášky, kterými upraví některá práva a povinnosti svých občanů.

Svůj majetek musí obec využívat účelně a hospodárně, zákon k tomu stanoví podrobnosti. Může také spolupracovat s jinými obcemi či s nimi vytvářet dobrovolné svazky.

Obec má také přenesenou působnost. Jedná se o část pravomocí, které náleží státu, ale které byly obci svěřeny k rozhodování. V rámci přenesené působnosti může obec vydávat nařízení. Některé obce mají obecní úřady s rozšířenou působností a mohou tak spravovat i další záležitosti.

Zákon o obcích stanoví, jakým způsobem jsou obce řízeny. Základním orgánem je zastupitelstvo obce, dále je zde rada obce, která je výkonným orgánem, a starosta (ve statutárních městech primátor), jenž zastupuje obec navenek. Obecní úřad pak plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo či rada obce a vykonává přenesenou působnost.

Zákon o obcích dále stanovuje dozor nad vydáváním předpisů a rozhodnutí v samostatné i přenesené působnosti a kontrolu výkonu samostatné a přenesené působnosti obcí.

Úplné znění Zákona o obcích

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.