Rozvázání pracovního poměru dohodou

*Zaslala jsem svému zaměstnavateli dopis s žádostí o rozvázání pracovního poměru dohodou, kterou následující týden zaměstnavatel telefonicky potvrdil s ukončením pracovního poměru k poslednímu dni daného měsíce. Nejsem si úplně jistá, ale doposud mi nepřišlo písemné potvrzení. Je pracovní poměr rozvázán anebo musím vyčkat na písemné potvrzení od zaměstnavatele? Navíc mi nebyl zaslán zápočtový list, který bych nutně potřebovala.*

Zaměstnanec má právo iniciovat rozvázání pracovního poměru dohodou tím, že předloží zaměstnanci **žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou**. Tuto problematiku upravuje konkrétně § 43 zákoníku práce. V případě, že zaměstnavatel souhlasí s rozvázání pracovního poměru dohodou, pak pracovní poměr končí sjednaným dnem – tedy posledním dnem toho měsíce, v našem případě. Důvody, proč je pracovní poměr rozvazován, být uvedeny nemusí, mimo případy, kdy si to vyžádá zaměstnanec. Poslední věta funguje jako ochranný štít proti zaměstnavatelům, kteří tlačí zaměstnance k dohodě.

Přestože se v zákoně můžete dočíst, že předepsaná forma pro dohodu o skončení pracovního poměru je písemná, její nedodržení nevyvolává neplatnost. Je-li tedy dohoda „nepísemná“, problém to vyvolává na straně zaměstnavatel – inspekce práce apod., avšak pro vás to neznamená žádnou právní relevanci. Fakt, že zaměstnavatel souhlasil s dohodou ústně, pro Vás znamená de facto totéž, co písemná forma (jen s případným obtížnějším dokazováním).

Je zapotřebí připomenout, že **dohoda je dvoustranný úkon**, tedy je nutné projev vůle Váš i Vašeho zaměstnavatele. Pakliže budete předkládat návrh k dohodě a zároveň připojíte klauzuli typu „při neakceptaci dohody toto považujte za výpověď“, pak pozor na přesné vyjádření zaměstnavatele, aby nedošlo k omylu. Taková smlouva by pak mohla být pro svoji neurčitost neplatná. Oba dva musíte mít jasno, co zamýšlíte projevit a co skutečně projevujete (s čím kdo souhlasí).

**Zápočtový list** je zaměstnavatel povinen vydat při každém skončení pracovního poměru. Oficiálně se jedná o potvrzení o zaměstnání, kde jsou uvedené všechny důležité údaje (např. doba trvání pracovního poměru, druh vykonávané práce, další rozhodné skutečnosti). Zákon nám říká, že zápočtový list je zaměstnavatel povinen vydat při skočení pracovního poměru, resp. v co nejkratší lhůtě. Nestalo-li se tak, pak doporučujeme zaměstnavatele vyzvat k jeho zaslání.

Zaměstnanec sice může podat **výpověď bez udání důvodu**, avšak úskalím pak je výpovědní lhůta. Ta činí dle § 51 zákoníku práce dva měsíce, přičemž počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Bude-li Vaše výpověď doručena zaměstnavateli dne 5. 4. 2010, pak výpovědní lhůta počíná běžet 1. 5. 2010 a končí 30. 6. 2010.

.>
29. 4. 2010, Martin Rosulek