Bloková pokuta a blokové řízení

Bloková pokuta a blokové řízení

V případě, že jste řidičem, je celkem pravděpodobné, že Vás někdy za život zastaví policista. Problém nastává tehdy, pokud se nejedná o běžnou kontrolu, ale jste obviněni ze spáchání přestupku. Samozřejmě se nemusí jednat pouze o dopravní přestupek, ač právě s nimi se veřejnost setkává nejčastěji. Článek Vám poradí, čeho se vyvarovat a jak docílit nejvýhodnějšího řešení.

Varianty řešení přestupků

Zákon o přestupcích v kombinaci se správním řádem předpokládá tři varianty řešení přestupků – klasicky ve správním řízení, dále v příkazním řízení a konečně v řízení blokovém. Ač může někomu název “blokové řízení” znít trochu složitě, ve skutečnosti se jedná o pouhé uložení pokuty na místě, kterou můžeme zaplatit buďto rovnou, nebo si nechat vypsat „blok na pokutu na místě nezaplacenou“ a peníze uhradit následně.

Podmínky blokového řízení

Aby k uložení blokové pokuty mohlo dojít, musí být kumulativně splněny tři základní podmínky stanovené zákonem o přestupcích:

  • přestupek musí být spolehlivě zjištěn,
  • k vyřešení situace nestačí domluva,
  • obviněný se zaplacením pokuty souhlasí.

Zákon pak dodává, že takto nelze řešit tzv. návrhové přestupky, tedy ty, které lze zahájit jen na návrh poškozeného (např. přestupek ublížení na cti). Na blokové řízení však není právní nárok, a pokud policista usoudí, že lepší bude projednání v klasickém řízení, k blokové pokutě nedojde.

Výhody blokového řízení

Účel blokového řízení je jasný – rychlost, hospodárnost, efektivita. Navíc k potrestání dochází bezprostředně po spáchání přestupku, což má výrazně větší výchovnou funkci než zdlouhavé správní řízení. V neposlední řadě bývá výše pokut mnohdy nižší. Z povahy věci plyne, že v blokovém řízení se řeší méně závažná provinění – přestupkový zákon stanovuje maximální hranici pokuty na 1000,-Kč, u mladistvého pak na 500,-Kč (avšak jak tomu v právu bývá, i zde se najdou výjimky).

Jak se bránit při uložení blokové pokuty

Určité úskalí představuje fakt, že se proti pokutě uložené v blokovém řízení nelze odvolat. Je to však jen logickým vyústěním podstaty takového řízení – zaplacením pokuty vyjadřuji souhlas se spácháním přestupku a konkrétní sankci akceptuji. Možnost odvolání by tak nedávala smysl. Nelze ani postupovat formou žaloby ve správním soudnictví, neboť podmínkou přípustnosti takové žaloby je vyčerpání všech řádných opravných prostředků – jak je uvedeno výše, tím, že jsme akceptovali blokovou pokutu, vzdali jsme se odvolání a tak žalobu podat nemůžeme.

Obnova řízení při uložení pokuty

Jistým způsobem se však bránit lze – existuje možnost využití mimořádných opravných prostředků, tedy obnovy řízení a přezkumného řízení. Obnova řízení v případě uložení blokové pokuty je značně problematická a donedávna se mělo za to, že obnovit blokové řízení nelze. Tento názor je poměrně logický, neboť souhlas je základní podmínkou blokového řízení, a pokud ho zpochybňuji (případně tvrdím, že přestupek nebyl spolehlivě zjištěn), tak by blokové řízení nemohlo být vykonáno. Srozumitelně řečeno – nebylo by co obnovovat.

Nejvyšší správní soud však v usnesení ze dne 12. 3. 2013 stanovil případ, kdy obnova řízení možná je – jde o situace, kdy žadatel k blokovému řízení souhlas opravdu nedal (podpis byl buď zfalšovaný, nebo došlo k záměně osob).

Přezkumné řízení při uložení pokuty

Pokud máme za to, že nebylo postupováno v souladu s právními předpisy, můžeme podat podnět k  přezkumnému řízení. K tomu však neexistuje právní nárok, je tedy zcela na správním orgánu, zda přezkum zahájí.

Rada na závěr – jak si počínat při uložení blokové pokuty

Blokové řízení je prostředkem, který nám může ušetřit čas i peníze, avšak musíme si být naprosto jistí, že jsme přestupek, ze kterého jsme obviněni, spáchali.

Pokud si jsme své chyby dobře vědomi, je jednoznačně nejvýhodnější zaplatit pokutu namístě. Musíme však mít na paměti, že svým podpisem se vzdáváme možnosti odvolání a s pokutou i se spácháním přestupku souhlasíme. Možnosti dodatečné obrany jsou velmi omezené a ve většině případů nepovedou k úspěchu. I kdyby na Vás policista vyvíjel nátlak, nepodepisujte nic, s čím nesouhlasíte.

Image courtesy of Serge Bertasius Photography / FreeDigitalPhotos.net

Bloková pokuta a blokové řízení
4 (80%) 6 hlas[ů]