Judikáty v oblasti nemovitostí

(Pokračování – Díl II.) .[poznamka]

**Ujednání smluvních stran o tom**, že nabyvatelé v případě stáří či nemoci poskytnou postupitelce „veškeré zaopatření tak, jak si toho slušný způsob žádá“, není neurčité a nečiní proto postupní smlouvu neplatnou. Takové ujednání není neurčité ani po výrazové ani po obsahové stránce. Naopak použití termínu „veškeré zaopatření“ vylučuje jakékoli možné pochybnosti o určitosti obsahu ujednání, které by na druhé straně mohl vyvolat jen příkladný výpočet jednotlivých činností nabyvatelů, zařazovaných v podobných případech pod obvyklé pojmy – obsluha, zaopatření a pomoc v nemoci a stáří. Šíři tohoto „veškerého zaopatření“ co do kvantity i kvality pak dostatečně určitě vykládá i pravidlo vyjádřené smluvními stranami slovy „jak si to služný způsob života žádá“.

*Sbírka rozhodnutí a stanovisek, 1994, č. 36*

**Nemůže být úspěšný návrh na nařízení soudního výkonu rozhodnutí** prodeje nemovitostí zástavy, který směřuje proti povinnému (dlužníku z vymáhaného závazku zajištěného zástavním právem), jestliže vlastníkem zástav (zástavcem) je osoba odlišná od povinného. Jestliže je závazek zajištěn zástavním právem, v němž je zástavním dlužníkem osoba odlišná od dlužního hlavního závazku, musí si věřitel pro realizaci zástavního práva výkonem rozhodnutí nejprve zajistit vykonatelné rozhodnutí proti tomu, kdo je zástavním dlužníkem. Ten pak bude povinným v řízení o soudní výkon rozhodnutí, ohledně něhož bude splněna podmínka pro nařízení výkonu rozhodnutí prodejen nemovitostí, spočívající v tom, že o něm musí být prokázáno, že je vlastníkem nemovitostí, jejíž prodej se navrhuje.

*Sbírka rozhodnutí a stanovisek, 1996, č. 13*

**Jestliže by reální rozdělení nebylo uskutečnitelné** bez nákladných staveních úprav, bylo by třeba považovat věci z tohoto hlediska z reálně nedělitelnou. Hranice mezi pozemky se prodlužuje svisle nad povrch i pod povrch, takto stanovená hranice má být v podstatě respektována i při dělení stavby.

*Sbírka rozhodnutí a stanovisek, 1969, č. 61*

**Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví** rozdělením nemovitosti není možné bez geometrického plánu, na kterém je vyznačeno rozdělení dříve společné parcely, výměra a číslo nových parcel.

*Sborník Nejvyššího soudu ČSSR, sv. IV, str. 487*

**Vypořádání podle § 142 OZ** se provádí jako vypořádání v širším slova smyslu, v jehož rámci se přihlíží např. i k tomu, zda a do jaké míry některý z dřívějších podílových spoluvlastníků zhodnotil věc nemovitou investicemi apod.

*Sbírka rozhodnutí a stanovisek 1970, č. 40*