Judikáty v oblasti nemovitostí

Přinášíme Vám **rozhodující právní věty** vyřčené **soudy ČR**, který se zásadně prosadily v právně-aplikační praxi při rozhodování nejen občanskoprávních sporů. Jedná se o problematické otázky, které zákon striktně neupravuje či upravuje poněkud vágně. Soudy se pak zasazují o jednotnost rozhodovací praxe. A právě tyto právní věty mají přispět k této jednotě a vyjasnění si problematických oblastí v zákoně.

**Dohoda o budoucí smlouvě** musí mít obsahové i formální náležitosti, které má kupní smlouva. Dohoda o budoucí kupní smlouvě může být i obsahem soudního smíru, uzavřeného mezi účastníky občanského soudního řízení.

*Sbírka rozhodnutí a stanovisek 1977, č.14*

**Je-li předmětem převodu stavba**, která má jednu či víc součástí, musí být objasněno, zda jde jen o součást věci a nikoliv samostatnou věc. Zákonný předpoklad součásti věci, že totiž nemůže být od věci oddělena, aniž by se tím znehodnotila (§120 OZ), znamená fyzickou neoddělitenost součásti, ale také neoddělitelnost a znehodnocení funkční. Na rozdíl od příslušenství věci (ve smyslu ustanovení §121 odst. 1 OZ) součástí věci nemůže být samotná věc.

Při posuzování otázky, zda dvorní /zahradní) domek je součástí domu hlavního, je rozhodující otázka stavebního uspořádání obou staveb, jejich vybavení, přístupu do dvorního domku, možnost jeho odděleného užívání apod.

*Sbírka rozhodnutí a stanovisek, 1997, č.23*

**Příslušenství věcí** (§121 odst. 1 OZ) může být převedeno na nového nabyvatele, a to buď zároveň s věcí hlavní nebo nezávislé na tomto převodu; nepřechází však vždy bez dalšího na nabyvatele věci hlavní. Ve smlouvě o převodu nemovitosti musí být proto věci hlavní uvedeny a řádně identifikovány také věci, jež jsou jejím příslušenstvím.

Není-li příslušenství převáděných věcí ve smlouvě jasně uvedeno, vyvolá to pochybnosti o tom, co má být vlastně předmětem převáděných nemovitostí.

Součást věci hlavní (§120 OZ) však přecházejí na nového nabyvatele věci hlavní, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě o převodu věci hlavní.

Jestliže je ve smlouvě uvedeno, že předmětem prodeje jsou nemovitosti „s veškerým zákonným příslušenstvím“ bez bližšího upřesnění, nelže zpravidla výkladem projevu vůle prodávajících podle ustanovení § 35 OZ ze smlouvy dovodit, co účastníci smlouvy učinili předmětem kupní smlouvy.

*Sbírka rozhodnutí a stanovisek, 1987, č. 7*

**Ověření podpisů smlouvy** o převodu nemovitostí není podmínkou platnosti smlouvy.

*Sbírka rozhodnutí a stavenisek 1966, č. 25*

**Jde-li o směnu nemovitostí**, které jsou v bezpodílovém spoluvlastnícitví, jde tu vlastně o čtyři převody ve vztahu mezi účastníky smlouvy o směně nemovitostí.

*Sbírka rozhodnutí a stanovisek 1987 č. 25, str. 182*

**Na jedné listině** může být spolu se smlouvou o převodu nemovitosti sepsána i smlouva o zřízení věcného břemene. Tyto dvě smlouvy mohou být na sobě nepodmíněné, ale platnost smlouvy o převodu nemovitostí může být podmíněna uzavřením platné smlouvy o zřízení věcného břemene.

*Sbírka rozhodnutí a stanovisek 1988, č. 14, str. 115*

„Pokračujte na další stránku…“:/rozhodnuti-soudu/judikaty-nemovitosti2