Právní předpisy

Česká republika narozdíl právě od Velké Británie a Spojených států amerických se vyznačuje psanými prameny práva – tedy ústavou, zákony a vyhláškami, které jsou zásadně černé na bílém. Právě tento fakt potvrzuje důležitost sekce Právní předpisy. Soudci České republiky jsou vázáni ústavou i zákony, jsou povinni je respektovat a rozhodovat podle hmotného práva (nikoli vždy podle zásady spravedlnosti). Poučovací povinnost soudů se vztahuje pouze k procesním otázkám, tedy do kdy můžete podat odvolání, zda chcete navrhnout podjatost soudce, ale nikdy vás nepoučí o vašem hmotném nároku – tedy, že můžete spor vyhrát kontumačním rozsudkem a povinný vám musí zaplatit peněžitou částku do 3 dnů. Toto vše a mnohé další se dozvídáme právě ze zákonů, případně dalších relevantních právních pramenů.

Není důležité to, co víte (faktický skutkový stav), ale je důležité, co dokážete prokázat u soudu. .[zvyrazneni]

Všechny právní předpisy můžete najít přímo na adrese „portálu veřejné správy .[odkaz](Portál veřejné správy)“:[http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place]. Níže nabízíme souhrn vybraných a nejpoužívanějších právních předpisů.

==“Občanský zákoník | zákon č. 40/1964 Sb., v aktuálním znění“:/pravni-predpisy/obcansky-zakonik

Občanský zákoník (OZ) je základním zákonem pro všechny běžné soukromoprávní spory. Upravuje především majetkové vztahy mezi osobami a jejich možnosti ochrany. OZ ctí zásadu *´tvoje právo končí tam, kde moje začíná´*, stejně jako zásadu rovnosti postavení stran sporu. Občanský zákoník dále upravuje vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní práva, společné jmění manželů (SJM), vztahy mezi věřitelem a dlužníkem i závazky jako takové, vč. typových smluv.

==“Zákon o rodině | zákon č. 94/1963 Sb., v aktuálním znění“:/pravni-predpisy/zakon-o-rodine

Zákon o rodině (ZR) představuje hlavní pramen v oblasti vztahů mezi manželi, partnery, dětmi a třetích osob (institut náhradní péče). Najdete zde úpravu vzniku manželství, práva a povinnosti rodičů a dětí, možnosti rozvodu (i smluvenného), řeší se tu podrobně otázka přiznání výživného (dětem i rozvedenému manželovi) a mnohé další rodiněprávní záležitosti.

==Zákoník práce | zákon č. 262/2006 Sb., v aktuálním znění

Zákoník práce se zaměřuje na řešení pracovních vztahů a souvisejících problematik – vznik pracovního vztahu, pracovní smlouvou, změnou či skončením zaměstnaneckého poměru, odpovědností za škodu, nárokem na dovolenou, překážkami v práce a další.

==Trestní zákoník (trestní zákon) | zákon č. 140/1961 Sb., v aktuálním znění
Podrobnosti o tomto zákoně najdete na adrese „portálu veřejné správy .[odkaz](Portál veřejné správy)“:[http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place].

==Trestní řád (Zákon o trestním řízením soudním) | zákon č. 141/1961 Sb., v aktuálním znění
Podrobnosti o tomto zákoně najdete na adrese „portálu veřejné správy .[odkaz](Portál veřejné správy)“:[http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place].

==Občanský soudní řád (OSŘ) | zákon č. 99/1963 Sb., v aktuálním znění
Občanský soudní řád (OSŘ) upravuje postup soudů při rozhodování o soukromoprávních věcech. Je v něm upraveno sporné i nesporné řízení. Mimo to obsahuje i úpravu doručování a postup při výkonu rozhodnutí.
Podrobnosti o tomto zákoně najdete na adrese „portálu veřejné správy .[odkaz](Portál veřejné správy)“:[http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place].

==Správní řád | zákon č. 500/2004 Sb., v aktuálním znění
Správní řád upravuje postup správních orgánů ve správním řízení. Každé správní řízení, ať už jde o přijímání žáka do základní školy nebo rozhodování o stavebním povolení, by se jím mělo řídit.
Podrobnosti o tomto zákoně najdete na adrese „portálu veřejné správy .[odkaz](Portál veřejné správy)“:[http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place].

==Správní řád soudní | zákon č. 150/2002 Sb., v aktuálním znění
Upravuje postup soudu při rozhodování o správních věcech.
Podrobnosti o tomto zákoně najdete na adrese „portálu veřejné správy .[odkaz](Portál veřejné správy)“:[http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place].

==Obchodní zákoník | zákon č. 513/1991 Sb., v aktuálním znění
Obchodní zákoník je předpisem soukromého práva, který se upravuje zejména obchodní společnosti a obchodní závazkové vztahy. Je v něm obsažena základní úprava veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditiní společnosti a akciové společnosti. Závazková část upravuje základní smlouvy používané v obchodním styku. Tyto smlouvy jsou upraveny buďto pouze v obchodním zákoníku, nebo i v občanském zákoníku (v takovém případě mají odlišný režim).
Podrobnosti o tomto zákoně najdete na adrese „portálu veřejné správy .[odkaz](Portál veřejné správy)“:[http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place].

==Zákon směnečný a šekový | zákon č. 191/1950 Sb., v aktuálním znění
Zákon upravující jedny z nejstarších cenných papíru – směnky a šeky. Před podepsáním směnky je rozhodně dobré je znát.
Podrobnosti o tomto zákoně najdete na adrese „portálu veřejné správy .[odkaz](Portál veřejné správy)“:[http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place].

==Insolvenční zákon (Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení)| zákon č. 182/2006 Sb., v aktuálním znění
Zákon upravující komplexně problematiku insolvence a insolvenčního řízení.
Podrobnosti o tomto zákoně najdete na adrese „portálu veřejné správy .[odkaz](Portál veřejné správy)“:[http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place].

==Exekuční řád| zákon č. 120/2001 Sb, v aktuálním znění
Zákon upravuje postup exekutorů při výkonu rozhodnutí a další činnosti.
Podrobnosti o tomto zákoně najdete na adrese „portálu veřejné správy .[odkaz](Portál veřejné správy)“:[http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place].